Nasza szkoła

STATUT

Społecznej Szkoły Muzycznej I stopnia
im. Władysława Szpilmana w Łodzi

Tekst jednolity
I Nazwa szkoły i inne informacje o szkole.
§ 1
 1. Szkoła nosi nazwę: Społeczna Szkoła Muzyczna I stopnia im. Władysława Szpilmana w Łodzi..
 2. Ustalona nazwa Szkoły powinna być używana w pełnym brzmieniu..
 3. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie
 4. Siedziba Szkoły mieści się w Łodzi przy ul. Wileńskiej 22a.

II. Szkoła działa na podstawie przepisów prawa:
§ 2
 1. art.7 ust.3 z dn. 07.09.1991 r. Ustawy Prawo oświatowe (Dz.U. z 2016 r. poz.1943 z późn. zmianami w ::
  1. 2016 r. (poz. 1954, 1985 i 2169)
  2. 2017 r. poz. 60 i 949.
 2. Ustawy z dn. 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 i 949)Ustawy z dn. 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 i 949)
 3. Ustawy z dn. 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.) art. 322, art. 364.
 4. Ustawy z dnia 7 września z 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 1015 z późn. zm.)
 5. Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie typów szkół artystycznych publicznych i niepublicznych (Dz.U. z 2017 r. poz.1125 z późn. zm.)
 6. Rozporządzenia ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego w publicznych szkołach artystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1637 z późn. zm. )
 7. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 2149 z późn. zm.)..
 8. Rozporządzenia ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2019 r. poz. 686 z późn. zm.)
 9. Przepisów rozdziału 3a i 3b ustawy o systemie oświaty i Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1674 z późn. zm.)
 10. Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne szkoły i placówki artystyczne dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2017 r. poz. 2474).
 11. Rozporządzenia Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dnia 3 września 2021 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół artystycznych i placówek artystycznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1665 z późn. zm.)
 12. Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków publicznych szkół i placówek artystycznych (Dz.U. z 2020 poz. 813 z późn. zm.)
 13. Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa artystycznego (Dz.U. z 2019 r. poz. 717)
 14. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz.1604).
 15. Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych (Dz. U. z 2017 r. poz.2199)
 16. Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i placówek artystycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2147)
 17. Ustawy z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1116 - art. 5 ust.7.)
 18. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1591)
 19. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1658).
 20. Rozporządzenia MKiDN w sprawie ramowych statutów publicznych szkół i placówek (U. art. 172 ust. 1 oraz art. 172 ust.2 pkt. 1-8 ;
 21. Niniejszy statut zawiera załączniki:
  1. zasady przyjmowania uczniów do szkoły I stopnia
  2. Wewnątrzszkolny System Oceniania (WSO) obowiązujący w szkole I stopnia
  3. wewnątrzszkolnego systemu oceniania
  4. program wychowawczo-profilaktycznego obowiązującego w szkole
  5. regulamin Rady Pedagogicznej
  6. regulamin Samorządu Uczniowskiego

III. Postanowienia ogólne.
§ 3
 1. Społeczna Szkoła Muzyczna I stopnia im. Władysława Szpilmana w Łodzi, zwana dalej Szkołą, jest niepubliczną szkołą muzyczną I stopnia realizującą działalność dydaktyczno-wychowawczą w dwóch cyklach:
  1. 6-letni cykl nauczania (przyjęcia do kl. I uczniów w wieku 6 - 10 lat),
  2. 4-letni cykl nauczania (przyjęcia do kl. I uczniów w wieku 11 - 16 lat).
 2. Szkoła nie ma wyznaczonego obwodu.
 3. Organem prowadzącym Szkołę jest Stowarzyszenie CRA "Maestria" reprezentowane bezpośrednio przez Zarząd Towarzystwa, zwany dalej Zarządem, na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, zwanej dalej Ustawą, przepisami prawa dotyczącymi szkolnictwa artystycznego oraz niniejszego statutu.
 4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad działalnością Szkoły jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 5. Szkoła prowadzi następujące zajęcia :
  1. gra na instrumentach: fortepian, skrzypce, gitara, flet, ew. innych instrumentach
  2. rytmika z kształceniem słuchu w klasach I, II cyklu 6-letniego
  3. kształcenie słuchu i rytmikę w klasie III cyklu 6-letniego
  4. kształcenie słuchu i audycje muzyczne w klasach IV-VI cyklu 6-letniego
  5. podstawy kształcenia słuchu w klasie I cyklu 4-letniego
  6. kształcenie słuchu i audycje muzyczne w klasach II-IV cyklu 4-letniego
  7. chór
  8. zespoły wokalne i instrumentalne

§ 4
 1. Zarząd sprawuje nadzór nad działalnością Szkoły w zakresie spraw finansowych, lokalowych i administracyjnych.
 2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
  1. powierzanie oraz odwoływanie dyrektora Szkoły ze stanowiska;
  2. zatrudnianie i zwalnianie pracowników Szkoły na wniosek dyrektora;
  3. zatwierdzanie preliminarza budżetowego Szkoły i nadzór nad jego wykonaniem;
  4. zatwierdzanie regulaminu Szkoły;
  5. zatwierdzanie regulaminu pracy i wynagradzania oraz regulamin dofinansowywania szkoleń zawodowych;
  6. opiniowanie wniosku dyrektora Szkoły w sprawie powierzenia stanowiska wicedyrektora;
  7. wyznaczanie nauczyciela zastępującego dyrektora Szkoły w razie jego nieobecności w przypadku braku stanowiska wicedyrektora;
  8. składnie wniosków do dyrektora Szkoły w sprawach dydaktyczno - wychowawczych i opiekuńczych;
  9. opracowywanie i zawieranie z rodzicami lub opiekunami uczniów umowy cywilnoprawnej, na podstawie której następuje przyjęcie ucznia do Szkoły;
  10. zapewnienie możliwie najlepszych warunków nauczania oraz prawidłowego rozwoju psychicznego i fizycznego uczniów w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki;
  11. zapewnienie prawidłowego stanu obiektów Szkoły, w tym wykonywanie remontów oraz innych zadań inwestycyjnych;
  12. zapewnienie obsługi finansowej i administracyjnej Szkoły;
  13. wyposażenie Szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji zadań statutowych;
  14. zapewnienie właściwej informacji o Szkole poprzez działania promocyjne i reklamowe.
 3. Zarząd zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do pism i wniosków składanych do Zarządu w terminie do 14 dni od daty otrzymania pisma lub wniosku.

IV. Cele i zadania Szkoły..
§ 5
 1. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa.
 2. Głównym celem Szkoły jest zapewnienie uczniom możliwości pełnego rozwoju intelektualnego, psychofizycznego i obywatelskiego.
 3. Celem działalności Szkoły jest w szczególności:
  1. zapewnienie realizacji programu kształcenia opartego o podstawę programową kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego
  2. umożliwia dodatkowo realizowanie programów autorskich pozwalających na znaczne poszerzenie w/w programów nauczania, zapewnia realizację szkolnego programu wychowawczego
  3. przygotowuje absolwentów do podjęcia dalszego kształcenia w szkołach muzycznych II stopnia,
  4. rozbudza i rozwija indywidualne zdolności artystyczne,
  5. przygotowuje wrażliwych i świadomych odbiorców sztuki,
  6. aktywnie oddziaływuje na otoczenie w sferze kultury,
  7. w szczególnych przypadkach szkoła umożliwia uczniom realizację indywidualnego toku nauczania w oparciu o obowiązujące przepisy,
  8. zapewnia pełny rozwój osobowości dziecka zgodnie z najwyższymi normami etycznymi i społecznymi.
  9. rozwija poczucie odpowiedzialności i miłości do ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego przy jednoczesnym otwarciu się na wartości innych kultur - poprzez organizowanie koncertów i innych imprez przybliżających uczniom kulturę własnego kraju oraz innych narodów.

§ 6
Szkoła realizuje swoje cele poprzez:
 1. Prowadzenie zajęć edukacyjnych indywidualnych i grupowych określonych podstawą programową kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego oraz programami edukacyjnymi obowiązującymi w szkole, zgodnie z przepisami prawnymi dotyczącymi szkolnictwa artystycznego, rozszerzone o siatkę godzin ponadstandardowych umożliwiających wszechstronny rozwój indywidualnych zdolności uczniów.
 2. Oddziaływania poprzez naukę muzyki, których celem jest:
  1. rozwijanie wrażliwości na piękno i dobro
  2. wspieranie ucznia w kształtowaniu własnej świadomości narodowej
  3. naukę realizacji własnych celów poprzez rzetelną pracę,
  4. budzenie szacunku do ojczyzny - poprzez poznanie kultury własnego kraju budzenie szacunku do ojczyzny - poprzez poznanie kultury własnego kraju
 3. Organizowanie imprez typu koncert, prezentujących osiągnięcia wybranych uczniów.
 4. Organizowanie i uczestniczenie w przesłuchaniach, festiwalach, konkursach regionalnych i ogólnopolskich.
 5. Organizowanie i uczestniczenie w seminariach z udziałem wybitnych pedagogów i artystów z kraju i zagranicy.
 6. Współdziałanie z samorządem lokalnym w zakresie rozwijania działalności kulturalnej.
 7. Współpracę z instytucjami i stowarzyszeniami wspierającymi statutową działalność Szkoły
 8. Współpracę z innymi instytucjami na terenie miasta, organizowanie wspólnych imprez.

§ 7
Szkoła realizuje swoje cele poprzez
 1. Uczniowie, ich rodzice lub opiekunowie, zwani dalej rodzicami, nauczyciele oraz inni pracownicy Szkoły tworzą społeczność szkolną.
 2. Członkowie społeczności szkolnej uczestniczą w życiu Szkoły bezpośrednio oraz poprzez swoich przedstawicieli we władzach organu prowadzącego, w kolegium rodziców i w samorządzie uczniowskim.
 3. Rodzice mogą składać prośby i wnioski w formie pisemnej dotyczące funkcjonowania Szkoły na ręce dyrektora Szkoły.

§ 8
 1. Zarząd jest pracodawcą dla zatrudnionych w Szkole nauczycieli oraz innych pracowników niebędących nauczycielami w rozumieniu art.3 kodeksu pracy.
 2. Osobą dokonującą za pracodawcę czynności w sprawach z zakresy prawa pracy jest Dyrektor Szkoły.
 3. Dyrektor Szkoły dokonuje czynności w sprawach związanych z prawem pracy po zasięgnięciu opinii Zarządu.
 4. Dyrektor Szkoły w ramach swych kompetencji prowadzi sprawy związane z awansem zawodowym nauczycieli.

§ 9
Zadania opiekuńcze szkoły dotyczą w szczególności :
 1. sprawowania opieki nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych
 2. korzystania z pomieszczeń szkolnych przez nauczycieli i uczniów podczas zajęć i poza zajęciami dydaktycznymi,
 3. współuczestniczenia w organizowaniu dodatkowych imprez pozalekcyjnych,
 4. inicjowania pomocy uczniom mającym trudności w nauce.

§ 10
Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną. Szkoła przestrzega wszystkich aktualnych Rozporządzeń MKiDN w tej dziedzinie, dotyczących szkół publicznych:
 1. Innowacje i eksperymenty nie mogą prowadzić do zmiany typu szkoły.
 2. Innowacja lub eksperyment może obejmować wszystkie lub wybrane zajęcia edukacyjne całą szkołę lub jej część. Innowacja może w szczególności polegać na modyfikacji metod i sposobów nauczania, zachowując cele i treści nauczania oraz osiągnięcia ucznia określone w podstawie programowej kształcenia.
 3. Rozpoczęcie innowacji lub eksperymentu może nastąpić po zapewnieniu przez szkołę warunków kadrowych i organizacyjnych niezbędnych do realizacji planowanych działań innowacyjnych i eksperymentalnych.
 4. Uchwała rady pedagogicznej w sprawie wprowadzenie innowacji może być podjęta po uzyskaniu:
  1. pisemnego projektu innowacji, obejmującej proponowane zmiany w metodach i środkach działalności dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej szkoły oraz w pracy nauczycieli, a także proponowany czas trwania innowacji
  2. pisemnej zgodny nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w innowacjipisemnej zgodny nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w innowacji
  3. pisemnej zgody autora (autorów) innowacji na jej prowadzenie w szkole
 5. Dyrektor szkoły uchwałę rady pedagogicznej w sprawie wprowadzenia innowacji wraz z przyjętym dokumentem przekazuje niezwłocznie jednostce nadzoru - Centrum Edukacji Artystycznej, który nadzoruje prowadzenie innowacji.
 6. Prowadzenie eksperymentu w szkole wymaga zgody Ministra KiDN, który określi warunki prowadzenia eksperymentu, w tym czas jego trwania.
 7. Eksperyment może w szczególności dotyczyć:
  1. cyklu kształcenia
  2. ramowego planu nauczania określonego w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych
  3. podstawy programowej kształcenia w zawodzie
  4. wprowadzenia specjalności lub specjalizacji nie ujętej w podstawie programowej kształcenia w zawodzie
  5. wprowadzeniu kształcenia w zawodzie nie umieszczonym w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego artystycznego
  6. sposobu oceniania, klasyfikowania, promowania uczniów i przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w zakresie podstawy programowej, pod warunkiem, że w istotny sposób nie zmienia sytuacji ucznia objętego eksperymentem.
 8. Uchwała Rady pedagogicznej w sprawie wprowadzenia eksperymentu może być podjęta po uzyskaniu:
  1. pisemnego projektu eksperymentu, obejmującego cele, założenia i sposób realizacji eksperymentu oraz proponowany czas jego trwania
  2. pisemnej zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w realizacji eksperymentu pisemnej zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w realizacji eksperymentu
  3. pisemnej zgody autora eksperymentu
  4. pisemnej opinii jednostki naukowej dot. eksperymentu oraz pisemnej zgody tej jednostki na sprawowanie opieki nad przebiegiem eksperymentu
 9. Dyrektor szkoły, na podstawie uchwały rady pedagogicznej występuje do Ministra KiDN z wnioskiem o wyrażenie zgody na prowadzenie eksperymentu. Wniosek składa się za pośrednictwem CEA, które dołącza opinię.
 10. CEA, w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego, nadzoruje prowadzenie eksperymentu. W przypadku stwierdzenia, że eksperyment jest prowadzony niezgodnie z warunkami określonymi przez Ministra lub powoduje obniżenie jakości pracy dydaktycznej wychowawczej lub opiekuńczej szkoły - Minister może zmienić warunki prowadzenia eksperymentu lub postanowić o jago zaprzestaniu.

§ 11
Szkoła wydaje uczniom roczne świadectwo promocyjne, a swoim absolwentom świadectwo ukończenia Szkoły Muzycznej I stopnia, które upoważnia do ubiegania się o przyjęcie do Szkoły Muzycznej II stopnia.

V. Organy Szkoły.
§ 12
Organami Szkoły są:
 1. Dyrektor Szkoły.
 2. Rada Pedagogiczna.
 3. Samorząd Uczniowski.

§ 13
 1. Decyzje organów Szkoły określonych w § 12 ust. 2 - 3 zapadają w formie uchwał zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków
 2. Na wniosek jednego z członków organu w § 10 ust. 2 - 3 zarządza się glosowanie tajne.
 3. Posiedzenia organów w § 12 ust. 2 - 3 są protokołowane
 4. Uchwały organów Szkoły w § 12 ust. 2 - 3 sprzeczne z obowiązującym prawem lub ze statutem Szkoły mogą być zawieszone przez odpowiednio Dyrektora Szkoły, Zarząd lub Wizytatora CEA.
 5. Organy Szkoły zobowiązane są do pisemnego ustosunkowania się do pism i wniosków składanych do tych organów w terminie do 14 dni od daty otrzymania pisma lub wniosku.

§ 14
 1. Kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły wyłania Zarząd w drodze konkursu lub w drodze uchwały Zarządu, po spełnieniu kryteriów, wymienionych w ust. 2.
 2. Dyrektorem Szkoły może być nauczyciel dyplomowany lub mianowany, posiadający kwalifikacje wymagane przez obowiązujące przepisy prawne.
 3. Powierzenie stanowiska dyrektora Szkoły następuje, jeżeli Wizytator Centrum Edukacji Artystycznej - sprawujący nadzór pedagogiczny nad szkołą z ramienia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - nie zgłosi w terminie 14 dni od przedstawienia kandydata na to stanowisko umotywowanego zastrzeżenia.

§ 15
Zarząd może odstąpić od procedury konkursowej w przypadku przedłużania kadencji urzędującego dyrektora Szkoły na kolejne 5-letnie okresy, pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej.

§ 16
Zarząd może odwołać dyrektora Szkoły w razie:
 1. złożenia przez dyrektora Szkoły rezygnacji - na zasadzie porozumienia stron;
 2. naruszenia lub nieprawidłowego wykonywania zadań i obowiązków określonych w statucie Szkoły - w każdym czasie;
 3. ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych - w trybie art.52 kodeksu pracy.

§ 17
 1. Dyrektor Szkoły kieruje bieżącą działalnością Szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Dyrektor Szkoły w szczególności:
  1. jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Szkole nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami;
  2. sprawuje bezpośredni nadzór pedagogiczny w Szkole w zakresie określonym aktualnymi przepisami prawa dot. szkolnictwa publicznego artystycznego, w szczególności:
   1. przeprowadza ewaluację wewnętrzną i wykorzystuje jej wyniki do doskonalenia pracy szkoły
   2. kontroluje przestrzeganie przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły
   3. wspomaga nauczycieli w realizacji ich zadań, w szczególności przez organizowanie szkoleń i narad, motywowanie do doskonalenia i rozwoju zawodowego
   4. przedstawia nauczycielom wnioski wynikające ze sprawowanego przez siebie nadzoru pedagogicznego
   5. opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia Radzie pedagogicznej w terminie do 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan. Plan ten zawiera w szczególności: cele, przedmiot ewaluacji wewnętrznej oraz jej harmonogram, tematykę i terminy przeprowadzenia kontroli przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa, tematykę szkoleń i narad.
   6. do dnia 31 sierpnia każdego roku dyrektor przedstawia Radzie Pedagogicznej wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego
  3. sprawuje opiekę nad uczniami i stwarza im warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego;
  4. opracowuje plan pracy Szkoły w oparciu o szkolny zestaw programów nauczania
  5. opracowuje regulamin pracy Szkoły, regulamin wynagradzania do zatwierdzenia przez Zarząd;
  6. opracowuje preliminarz budżetowy Szkoły;
  7. opracowuje sprawozdania z działalności Szkoły - zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa dot. publicznych szkół artystycznych i przekazuje Wizytatorowi CEA oraz Zarządowi;
  8. ustala tygodniowy rozkład zajęć obowiązkowych
  9. niezwłocznie przekazuje do wiadomości Zarządowi polecenia wydane przez Wizytatora CEA oraz inne organy lub instytucje;
  10. dysponuje środkami finansowymi określonymi w preliminarzu zatwierdzonym przez Zarząd oraz ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;
  11. przestrzega zasad przyjmowania uczniów do szkoły, w oparciu o aktualne przepisy prawa MKiDN dot. publicznych szkół artystycznych w sprawie warunków przyjmowania uczniów do szkół i placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych.
  12. realizuje uchwały organu prowadzącego, rady pedagogicznej i kolegium rodziców podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących;
  13. odpowiada za prawidłowe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji szkolnej;
  14. skreśla ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych w statucie Szkoły .

§ 18
 1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły.
 2. Rada pedagogiczna uchwala regulamin swojej działalności.
 3. Rada pedagogiczna posiada kompetencje stanowiące i opiniujące określone w ustawie.
 4. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
  1. zatwierdzanie planu pracy Szkoły;
  2. zatwierdzanie regulaminu Rady Pedagogicznej
  3. zatwierdzanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania;
  4. zatwierdzanie kodeksu ucznia obowiązującego w Szkole;
  5. podejmowanie uchwał w sprawie wyników i klasyfikacji i promocji uczniów w oparciu o wewnątrzszkolny system oceniania;
  6. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych;
  7. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli;
  8. zatwierdzanie programu rozwoju szkoły
  9. zatwierdzanie programu wychowawczego szkoły
  10. podejmowanie uchwał w sprawie promowania uczniów poza zwykłym trybem
  11. podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów i powtarzania klasy,
  12. podejmowanie uchwał w sprawie autorskich programów nauczania.
 5. Rada pedagogiczna opiniuje:
  1. organizację pracy Szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;
  2. wnioski dyrektora Szkoły o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
  3. propozycje dyrektora Szkoły w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowych płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
  4. Projekt zmian w statucie szkoły lub nowego statutu szkoły.
 6. Uchwały Rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
 7. Zebrania Rady pedagogicznej są protokołowane.
 8. Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

Do obowiązków nauczyciela należy:
 1. realizacja prawidłowego przebiegu procesu dydaktycznego
 2. wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań,
 3. zachowania bezstronności i obiektywizmu w ocenie uczniów
 4. udzielanie pomocy uczniom w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych
 5. doskonalenie umiejętności dydaktycznych i ponoszenie poziomu swojej wiedzy
 6. poprzez swoją postawę pozytywne oddziaływanie na rozwój osobowości ucznia
 7. dbanie o pomoce dydaktyczne i inny sprzęt szkolny
 8. współdziałanie z rodzicami uczniów w sprawach kształcenia i wychowania
 9. systematyczne dokonywanie wpisów w dziennikach lekcyjnych i dzienniczkach uczniowskich
 10. informowanie rodziców o obowiązujących w Szkole przepisach (statut, wewnątrzszkolny system oceniania, program wychowawczo-profilaktyczny) oraz o zachodzących w nich zmianach
 11. dążenie do rozpoznania sytuacji materialnej i życiowej uczniów, pomaganie im w trudnych sytuacjach życiowych.

§ 19
 1. W Szkole działa Samorząd Uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
 2. Zasady wybierania, strukturę oraz zasady funkcjonowania samorządu uczniowskiego określa Regulamin.
 3. Samorząd uczniowski:
  1. uchwala regulamin swojej działalności;
  2. opiniuje kodeks ucznia;
  3. występuje z wnioskami i opiniami dotyczącymi spraw uczniów do odpowiednich kompetencyjnie organów Szkoły;
  4. ma prawo organizowania działalności kulturalnej i sportowej uczniów zgodnie z potrzebami i własnymi możliwościami organizacyjnymi po uzgodnieniu z dyrektorem Szkoły.

§ 20
 1. Dyrektor może wstrzymać wykonanie uchwał organów szkoły niezgodnych z przepisami prawa lub interesem szkoły. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
 2. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny (Wizytator CEA) w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę uchyla uchwałą w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

VI. Organizacja pracy Szkoły.
§ 21
 1. Podstawą prawną działalności szkoły jest :
  1. Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Centrum Rozwoju Artystycznego "Maestria" w Łodzi z dn. 28.06.2010 r. o powołaniu Społecznej Szkoły Muzycznej I st. im. Władysława Szpilmana w Łodzi
  2. aktualnie obowiązująca Ustawa o systemie oświaty,
  3. niniejszy statut zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną Szkoły i uchwalony przez Zarząd Stowarzyszenia CRA "Maestria", który jest organem prowadzącym szkołę.

§ 22
 1. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze realizowane są przez pięć dni w tygodniu.
 2. Czas trwania jednostki lekcyjnej wynosi 30 lub 45 min (jednostka przyjęta w ramowym planie nauczania ustalonym przez MKiDN dla publicznych szkół artystycznych).
 3. Treści kształcenia, układ i zakres nauczania poszczególnych przedmiotów ( podstawy programowe) określają aktualnie obowiązujące Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: program nauczania dla szkół muzycznych I stopnia, kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego, a także programy autorskie opracowane przez nauczycieli szkoły i zaopiniowane przez Radę Pedagogiczną.
 4. Organizację szkoły w danym roku szkolnym określa dyrektor szkoły w arkuszu organizacji szkoły, na podstawie ramowego planu nauczania i planu pracy szkoły, zatwierdza Wizytator CEA.
 5. Organizacja szkoły zawiera liczbę pracowników szkoły łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, liczbę godzin wszystkich przedmiotów oraz rozkład zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych.
 6. Szkoła przestrzega terminów rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określonych w przepisach MKiDN w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych.
 7. Szkoła przestrzega Rozporządzenia MKiDN w sprawie organizacji roku szkolnego :
  1. zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września, z wyjątkiem piątku i soboty, a kończą w ostatni piątek czerwca
  2. w klasach programowo najwyższych zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w środę bezpośrednio poprzedzającą zakończenie rocznych zajęć wych.-dydaktycznych
  3. decyzje o organizacji tygodnia pracy podejmuje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej
  4. o przyjętej organizacji tygodnia pracy dyrektor szkoły powiadamia organ prowadzący szkołę, uczniów i ich rodziców przed rozpoczęciem zajęć szkolnych
  5. dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej - może w danym roku szkolnym ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w wymiarze do 2 dni (np. w dni świąt religijnych niebędących dniami ustawowo wolnymi od pracy, w dzień 2 maja -gdy wypada w dzień powszedni, w piątek po święcie Bożego Ciała lub inne dni - jeżeli jest to uzasadnione organizacją pracy szkoły.
 8. Dyrektor szkoły, w terminie do 30 września, informuje nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców o ustalonych w danym roku szkolnym dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno - wychowawczy
 9. Tygodniowy wymiar godzin lekcyjnych ustala się według ramowego planu nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych, zatwierdzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 10. . Dyrektor szkoły może umożliwić zwiększenie jednostki lekcyjnej na prośbę pedagoga prowadzącego dla uczniów wybitnie uzdolnionych oraz w innych uzasadnionych przypadkach.
 11. Szkoła organizuje rekrutację uczniów na podstawie dobrowolnych zgłoszeń oraz badania przydatności kandydatów .

§ 23
 1. Szkoła w uzasadnionych przypadkach umożliwia indywidualny tok nauczania w oparciu o obowiązujące Rozporządzenie MKiDN w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tryb nauki w szkołach nierealizujacych kształcenia ogólnego - określające przepisy dla publicznych szkół artystycznych.
 2. Uczeń realizujący indywidualny program nauki kształci się w zakresie jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych artystycznych zajęć edukacyjnych przewidzianych w szkolnym planie nauczania dla danej klasy, według programu dostosowanego do jego uzdolnień, zainteresowań i możliwości edukacyjnych.

VII. Prawa i obowiązki uczniów.
§ 24
 1. Podstawowym prawem ucznia jest prawo do nauki w warunkach poszanowania godności osobistej.
 2. W szczególności uczeń ma prawo do:
  1. zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
  2. do procesu kształcenia przebiegającego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
  3. prawo do otrzymania pomocy w przypadku trudności w nauce,
  4. prawo do godnego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym
  5. zapoznania się z wewnątrzszkolnym systemem oceniania;
  6. jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce,
  7. korzystania z zajęć pozalekcyjnych, form rekreacji i wypoczynku organizowanych przez Szkołę;
  8. prawo do uczestniczenia w życiu szkoły, organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniem z dyrektorem Szkoły;
  9. prawo wyboru nauczyciela,
  10. prawo do wybierania i bycia wybieranym do władz Samorządu Uczniowskiego,
  11. prawo do zgłaszania organom Szkoły i nauczycielom uwag, wniosków i postulatów dotyczących wszystkich spraw oraz uzyskania informacji o sposobie ich załatwienia
  12. prawo do opieki i pomocy udzielanej z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych
  13. prawo do korzystania z poradnictwa psychologicznego i zawodowego.
  14. prawo do wolności rozumiane jako prawo do swobodnego wyrażania myśli i przekonań
 3. Do obowiązków ucznia należy w szczególności:
  1. udział w zajęciach lekcyjnych i systematyczne przygotowanie się do nich;
  2. dbałość o dobre imię Szkoły i poszanowanie jej mienia;b) dbałość o dobre imię Szkoły i poszanowanie jej mienia;
  3. przestrzeganie zasad kultury, porządku szkolnego, dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych uczniów;
  4. przestrzeganie zasad kultury współżycia w odniesieniu do członków społeczności szkolnej,
  5. przeciwdziałanie wszelkim formom przemocy ( w tym cyberprzemocy)
  6. przestrzeganie zasad higieny osobistej, dbanie o zdrowie, wystrzeganie się wszelkich nałogów,
  7. dbanie o bezpieczeństwo swoje i kolegów.
 4. Szczegółowe prawa i obowiązki ucznia zawiera Regulamin Samorządu Uczniowskiego i Kodeks Ucznia. .

§ 25
 1. Uczniowie wyróżniający się nauką lub zachowaniem mogą zostać nagrodzeni:
  1. pochwałą udzielona wobec klasy przez wychowawcę;
  2. pochwałą udzielona przez dyrektora Szkoły; dyplomem, listem gratulacyjnym
  3. nagrodą rzeczową przyznawana przez dyrektora Szkoły.
 2. Uczniowie naruszający postanowienia statutu lub Kodeksu Ucznia podlegają karze:
  1. upomnienia udzielonego wobec klasy przez wychowawcę;
  2. nagany udzielonej przez dyrektora Szkoły;
  3. skreślenia z listy uczniów.
 3. Od decyzji w sprawie przyznania nagród lub kar przysługuje prawo do odwołania się do organu prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą w terminie 14 dni.

§ 26
 1. Uczeń może zostać skreślony z listy uczniów w przypadku:
  1. nagminnego i udokumentowanego naruszania dyscypliny szkolnej o ile stosowane środki wychowawcze nie rokują zmiany jego postępowania;
  2. spożywania alkoholu lub używania, sprzedawania lub nakłaniania innych uczniów do używania środków odurzających na terenie Szkoły lub podczas imprez organizowanych z udziałem społeczności szkolnej;
  3. czynnej napaści na jakąkolwiek osobę przebywającą na terenie Szkoły lub podczas imprez organizowanych z udziałem społeczności szkolnej, za wyjątkiem działania w ramach obrony koniecznej;
  4. kradzieży lub umyślnego uszkodzenia mienia Szkoły, innych uczniów, nauczycieli lub innych osób.
 2. Zarząd może skierować do dyrektora Szkoły wniosek o skreślenie ucznia z listy uczniów w przypadku naruszenia przez ucznia, rodziców lub opiekunów ucznia postanowień umowy cywilnoprawnej, którą rodzice podpisują z dyrektorem szkoły na początku roku szkolnego.
 3. Od decyzji dyrektora szkoły o skreśleniu ucznia z listy uczniów szkoły rodzicom (opiekunom) przysługuje prawo do odwołania się do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą w terminie 14 dni od podjęcia decyzji przez dyrektora.

 1. Procedury trybu odwoławczego:
  1. od decyzji administracyjnej Dyrektora Szkoły przysługuje pisemne odwołanie się do organu prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny
  2. odwołanie należy złożyć u Dyrektora Szkoły, który przekazuje je regionalnego Wizytatorowi Centrum Edukacji Artystycznej
  3. Wizytator CEA przekazuje odwołanie do Centrum Edukacji Artystycznej wraz z pisemnym odniesieniem się do zarzutów w nim zawartych oraz dowodami w sprawie.
  4. Centrum Edukacji Artystycznej rozpatruje odwołanie i przygotowuje projekt decyzji administracyjnej, który przekazuje do Departamentu Szkolnictwa Artystycznego. Tam też pozostają akta sprawy.

§ 27
 1. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z części zajęć edukacyjnych..
 2. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z części zajęć edukacyjnych na podstawie pisemnej prośby rodziców (prawnych opiekunów) oraz opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza specjalistę lub poradnię psychologiczno-pedagogiczną na czas określony w tej opinii.

VIII. Prawa i obowiązki pracowników Szkoły.
§ 28
 1. Nauczyciele mają prawo nauczać zgodnie z wybranymi przez siebie i uzgodnionymi z dyrektorem metodami nauczania, przestrzegając przepisów prawa i etyki zawodowej.
 2. Prawa i obowiązki nauczycieli i innych pracowników Szkoły określają przepisy Kodeksu pracy, aktualnie obowiązującej Ustawy o systemie oświaty, niniejszego statutu i Regulaminu Szkoły.
 3. Nauczyciele w szczególności mają prawo do:
  1. współudziału w formułowaniu programów nauczania i wychowania;
  2. wyboru metod nauczania i wychowania z zachowaniem przepisów prawa i statutu Szkoły;
  3. egzekwowania od uczniów sformułowanych przez siebie wymagań, zgodnych z zasadami wewnątrzszkolnego systemu oceniania;
  4. opiniowania wniosku o indywidualny program lub tok nauki.
 4. W szczególności do obowiązków nauczycieli należy:
  1. dbałość o wysoką jakość pracy dydaktyczno - wychowawczej i opiekuńczej;
  2. odpowiedzialność za życie, zdrowie, i bezpieczeństwo uczniów;
  3. systematyczne pogłębianie wiedzy i podnoszenie kwalifikacji zawodowych;
  4. udzielanie pomocy uczniom w przezwyciężaniu niepowodzeń;
  5. aktywne uczestnictwo w zebraniach Rady pedagogicznej;
  6. przestrzeganie kultury współżycia w odniesieniu do członków społeczności szkolnej;
  7. na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej ustne poinformowanie ucznia o przewidywanej dla niego ocenie z prowadzonego przez siebie przedmiotu;
  8. na miesiąc przed zakończeniem semestru lub roku poinformowanie ucznia i jego rodziców na piśmie o przewidywanej dla niego ocenie niedostatecznej.

IX. Zasady finansowej działalności Szkoły.
§ 29
 1. Działalność Szkoły nie ma charakteru zarobkowego.
 2. Szkoła jest finansowana z czesnego i innych opłat, dotacji budżetowych i darowizn oraz działalności gospodarczej prowadzonej przez Zarząd.
 3. Rodzice uczniów zobowiązani są do uiszczania czesnego i innych opłat w terminie ustalonym przez Zarząd. Zobowiązanie to potwierdzają w umowie zawartej z dyrektorem szkoły w chwili zapisania dziecka do Szkoły.
 4. Zarząd przekazuje środki finansowe zgodnie z zatwierdzonym preliminarzem Szkoły.
 5. Wyposażenie Szkoły stanowi własność organu prowadzącego oddanego Szkole w bezpłatne użytkowanie.

§ 30
Wysokość czesnego, zasady pobierania oraz odsetki za nieterminowe wpłaty ustala Zarząd.

§ 31
 1. Zarząd może, po uzyskaniu opinii dyrektora Szkoły i rady pedagogicznej, dofinansować do 75% kwoty czesnego w celu zapewnienia możliwości nauki w Szkole uczniom wybitnie uzdolnionym.
 2. Zasady przyznawania dofinansowania określa organ prowadzący.

§ 32
 1. Zajęcia dodatkowe, niewchodzące w zakres zatwierdzonego planu pracy Szkoły, dodatkowe kursy, obozy, wycieczki finansowane są odrębnie przez rodziców lub opiekunów uczniów.
 2. Zarząd może dofinansować zajęcia określone w ust.1.

X. Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów.
Postawa prawna
 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 r. z późn. zmianami)
 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity DZ.U. z 2021 r. poz. 1915 z póżn. zmianami)
 3. Przepisy rozdz. 3a i 3b ustawy o systemie oświaty i Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1674 z późn. zmianami)
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn.12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 poz. 1389)
 5. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 17 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych ( Dz.U. z 2021 r. poz. 2147).

§ 33
 1. Szkoła realizuje nauczanie w dwóch cyklach :
  1. cykl sześcioletni
  2. cykl czteroletni
 2. Zgodnie z podjętym ZOBOWIĄZANIEM szkoła :
  1. realizuje aktualne Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie dopuszczania do użytku w szkołach artystycznych programów oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników dla publicznych szkół artystycznych
  2. stosuje zasady klasyfikowania i promowania uczniów zgodnie z aktualnie obowiązującą Ustawą Prawo oświatowe (D.U. z 2016 r. poz. 1943) w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w publicznych szkołach i placówkach artystycznych.
  3. przestrzega wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych
  4. przestrzega zapisów Rozporządzenia Ministra Kultury w sprawie określenia podstawowych warunków, niezbędnych do realizacji przez szkoły artystyczne zadań statutowych, dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
  5. przestrzega aktualnie obowiązujących przepisów zawartych w Rozporządzeniu MKiDN w sprawie zasad wydawania wzorów świadectw, dyplomów i innych druków szkolnych.
  6. stosuje aktualnie obowiązujące przepisy prawa zawarte w Rozporządzeniu MKiDN w sprawie prowadzenia dokumentacji przez publiczne szkoły i placówki artystyczne.
  7. realizuje Rozporządzenie MKiDN w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych;
  8. ocenianie i klasyfikowanie w szkołach artystycznych odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w art. 44 ze, art-44 zg-zk, , art.44 zl, art.44 zg, art. 44 zia-44 zib, art.44 zk, art. 44 zn, art. 44 zla Ustawy Prawo oświatowe.
  9. przestrzega aktualnie obowiązujących przepisów prawa zawartych w Rozporządzeniu MKiDN w sprawie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół artystycznych;

§ 34
 1. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia.
 2. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę, oraz formułowaniu oceny.
 3. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu :
  1. poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych,
  2. pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,
  3. motywowania ucznia do dalszej pracy
  4. dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w uczeniu się oraz uzdolnieniach uczniów,
  5. umożliwianie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno - wychowawczej
 4. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje :
  1. formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i końcoworocznych (śródrocznych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych.
  2. ocenianie bieżące i ustalanie ocen klasyfikacyjnych śródrocznych, końcoworocznych z obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych wg. skali i w formach przyjętych w szkole, a także warunki ich poprawiania,
  3. przeprowadzanie egzaminów promocyjnych, klasyfikacyjnych i poprawkowych.
  4. ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane końcoworocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych, z wyjątkiem oceny ustalonej w trybie egzaminu promocyjnego
  5. ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

§ 35
 1. Nauczyciele na początku roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o :
  1. wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i końcoworocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania
  2. sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,
  3. warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana końcoworocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych, z wyjątkiem oceny ustalanej w trybie egzaminu promocyjnego
 2. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów).
 3. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę.
 4. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne ucznia są udostępniane uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom).
 5. Nauczyciel przechowuje sprawdzone przez siebie pisemne prace kontrolne uczniów przez okres do końca danego roku szkolnego.
 6. W danym dniu może się odbyć tylko jeden egzamin.
 7. Poszczególni nauczyciele są obowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych w terminie dwóch tygodni przed końcoworocznym (śródrocznym) zebraniem plenarnym rady pedagogicznej.
 8. O grożącej uczniowi śródrocznej i końcoworocznej ocenie niedostatecznej nauczyciel jest zobowiązany poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej. Poinformowanie rodziców jest sformułowane na piśmie i musi być potwierdzone podpisem rodziców. Potwierdzenie przechowuje nauczyciel do końca danego roku szkolnego.
 9. Wszystkie oceny ucznia - śródroczne i końcoworoczne powinny być uwidocznione w arkuszu ocen, dzienniku lekcyjnym i dzienniczkach uczniów. Oceny końcoworoczne wpisywane są do dziennika i arkusza ocen w pełnym brzmieniu wraz z oceną punktową.
 10. Nauczyciel jest obowiązany (na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej) dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb ucznia.
 11. . Rodzice (prawni opiekunowie) na swój wniosek mają prawo do zapoznania się z ocenami ucznia, dokumentacją egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego, oraz inną dokumentacją - co potwierdzają własnoręcznym podpisem.
 12. Wymagania edukacyjne nauczyciel dostosowuje do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia :
  1. posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
  2. posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania
  3. posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się i wskazującej na potrzebę takiego dostosowania (zgodnie z Rozporządzeniem MKiDN z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych)
  4. nieposiadającego w/w orzeczenia lub opinii, który jest objęty pomocą psychologiczno- pedagogiczną w szkole artystycznej - na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, dokonanego przez nauczycieli i specjalistów.

§ 36
W Społecznej Szkole Muzycznej I stopnia im. Władysława Szpilmana w Łodzi realizującej wyłącznie kształcenie artystyczne nie ustala się oceny zachowania.

§ 37
 1. Klasyfikację uczniów przeprowadza się dwukrotnie w danym roku szkolnym w połowie roku szkolnego, tj. klasyfikację śródroczną oraz na zakończenie roku szkolnego tj. klasyfikację końcoworoczną.
  1. Pierwszy semestr trwa od dnia rozpoczęcia zajęć dydaktyczno-wychowawczych we wrześniu do ostatniej soboty poprzedzającej ferie zimowe.
  2. Drugi semestr trwa od poniedziałku wypadającego bezpośrednio po feriach zimowych do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 2. Oceny klasyfikacyjne końcoworoczne (śródroczne) z zajęć edukacyjnych ustala się w stopniach według następującej skali :

Pełna nazwa oceny
Skrót nazwy oceny
Symbol cyfrowy oceny
Punkty
niedostateczny
ndst.
1
10
dopuszczający
dop.
2
11 ÷ 12
dostateczny
dst.
3
13 ÷ 15
dobry
db.
4
16 ÷ 20
bardzo dobry
bdb.
5
21 ÷ 24
celujący
cel.
6
25

 1. stopień celujący (6) - oznacza, że osiągnięcia ucznia wyraźnie wykraczają poza wymagania edukacyjne, samodzielnie i twórczo rozwija on własne uzdolnienia, biegle posługuje się zdobytymi umiejętnościami
  w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy; proponuje rozwiązania nietypowe, a także rozwiązuje zadania wykraczające poza program nauczania tej klasy ;
 2. stopień bardzo dobry (5) - oznacza, że uczeń całkowicie spełnia wymagania edukacyjne, sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami, samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne
  i praktyczne ujęte w programie nauczania potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań
  i problemów w nowych sytuacjach ;
 3. stopień dobry (4) - oznacza, że spełnienie wymagań edukacyjnych nie jest pełne, ale nie przewiduje się problemów w dalszym kształceniu, uczeń poprawnie korzysta z wiadomości, różnicuje i realizuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub gra poprawnie technicznie i muzycznie, z małymi niedociągnięciami ;
 4. stopień dostateczny (3) - oznacza, że uczeń spełnił jedynie podstawowe wymagania edukacyjne, co może oznaczać trudności w toku dalszego kształcenia, gra z wyraźnymi brakami technicznymi
  i muzycznymi ;
 5. . stopień dopuszczający (2) - oznacza, że spełnienie wymagań edukacyjnych jest minimalne i poważnie utrudni, a nawet może uniemożliwić dalsze kształcenie ;
 6. stopień niedostateczny (1) - oznacza, że uczeń wyraźnie nie spełnia wymagań edukacyjnych co uniemożliwia mu kontynuację kształcenia.

§ 38
W przypadku nauczania zdalnego nauczyciel przedmiotu artystycznego ocenia ucznia na podstawie bieżącej aktywności, systematyczności wywiązywania się z obowiązku szkolnego oraz nagrań zadanego przez nauczyciela materiału, wg. kryteriów:
 1. aparat gry
 2. poprawność odczytania tekstu
 3. wykonanie utworu w odpowiednik tempie wykonanie utworu w odpowiednik tempie
 4. intonacja i jakość brzmienia
 5. znajomość formy utworu i umiejętności jeju realizacji
 6. interpretacja i zgodność jej wykonania ze stylem muzycznym
 7. opanowanie pamięciowe.

§ 39
Oceny śródroczne i końcoworoczne :
 1. Ocena winna uwzględniać poza umiejętnościami przedmiotowymi przyrost wiedzy oraz postępy w nauce. Przy ustalaniu oceny z egzaminu promocyjnego uwzględnia się w szczególności jakość wykonania artystycznego oraz wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywaniu się z obowiązków, wynikających ze specyfiki zajęć edukacyjnych,
 2. .Ocenę z przedmiotu ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne z wyjątkiem ocen ustalonych przez komisje egzaminacyjne - zgodnie z Rozporządzeniem MKiDN w sprawie oceniania i klasyfikowania, z uwzględnieniem aktualnych zmian.
 3. Ocenę klasyfikacyjną śródroczną ustala się w ciągu ostatnich dwóch tygodni I-go półrocza, a ocenę końcoworoczną w ciągu dwóch tygodni przed zakończeniem zajęć lekcyjnych. O powyższej ocenie nauczyciel zawiadamia rodziców (prawnych opiekunów) na dwa tygodnie przed wystawieniem ocen śródrocznych i końcowo rocznych.
 4. Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. .
 5. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach edukacyjnych zdaje egzamin klasyfikacyjny.
 6. Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny..
 7. W celu przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego dyrektor szkoły powołuje komisję w składzie:
  1. dyrektor szkoły - jako przewodniczący komisji
  2. nauczyciel uczący ucznia danego przedmiotu
  3. nauczyciel (nauczyciele) tego samego lub pokrewnego przedmiotu
 8. Egzamin klasyfikacyjny z instrumentu głównego przeprowadza komisja egzaminacyjna. Egzamin klasyfikacyjny z pozostałych przedmiotów przeprowadza nauczyciel danego przedmiotu w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takiego samego lub pokrewnego przedmiotu.
 9. Przy ustalaniu oceny z egzaminu promocyjnego uwzględnia się w szczególności jakość wykonania artystycznego oraz wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć edukacyjnych.
 10. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
 11. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół, zawierający w szczególności skład komisji albo imię i nazwisko nauczyciela danego przedmiotu, a także imię i nazwisko nauczyciela obecnego podczas egzaminu klasyfikacyjnego, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne lub program oraz ocenę ustaloną odpowiednio przez komisję lub nauczyciela. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia lub zwięzłą informację o odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 12. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "nieklasyfikowany."

§ 40
 1. Egzamin klasyfikacyjny wyznacza się także uczniowi realizującemu indywidualny program lub tok nauki.
 2. Uczeń, któremu został ustalony indywidualny program lub tok nauki może być promowany do klasy programowo wyższej poza normalnym trybem z końcem lub w ciągu roku szkolnego.

§ 41
Egzaminy promocyjne :
 1. W celu przeprowadzenia egzaminu promocyjnego w zakresie instrumentu głównego, zgodnie z Rozporządzeniem MKiDN w sprawie oceniania i klasyfikowania, z uwzględnieniemaktualnych zmian - dyrektor szkoły powołuje komisję w składzie :
  1. dyrektor szkoły - jako przewodniczący komisji
  2. nauczyciel uczący ucznia danego przedmiotu
  3. nauczyciel (nauczyciele) tego samego lub pokrewnego przedmiotu
 2. Ocenę z egzaminu promocyjnego ustala się na podstawie liczby uzyskanych punktów wg. skali zgodnie z § 37. Ocenę stanowi średnia arytmetyczna punktów wystawionych przez poszczególnych członków komisji.
 3. Przy ocenie z egzaminu promocyjnego uwzględnia się w szczególności jakość wykonania artystycznego oraz wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć edukacyjnych.
 4. Z przeprowadzonego egzaminu promocyjnego sporządza się protokół, zawierający imię i nazwisko ucznia, skład komisji, datę egzaminu, pytania egzaminacyjne lub program egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję.
 5. Terminy egzaminów promocyjnych wyznacza dyrektor szkoły, nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 6. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu promocyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
 7. W uzasadnionych przypadkach rada pedagogiczna może zwolnić ucznia z egzaminu promocyjnego. Klasyfikacyjną ocenę końcoworoczną ustala w tym przypadku nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne.
 8. Oceny śródroczne i końcoworoczne ze wszystkich innych zajęć obowiązkowych niż instrument główny ustala nauczyciel danych zajęć.
 9. Laureaci ogólnopolskich konkursów, przesłuchań i przeglądów w zakresie przedmiotów artystycznych, których organizatorem jest Centrum Edukacji Artystycznej, otrzymują z danych zajęć artystycznych celującą ocenę końcoworoczną ( śródroczną).
 10. Z przedmiotu: instrument główny w szkole muzycznej I stopnia - z wyłączeniem klasy pierwszej - końcoworoczna ocena klasyfikacyjna ustalana jest przez komisję w trybie egzaminu promocyjnego.

§ 42
Szczegółowe warunki oceniania uczniów i tryb przeprowadzania egzaminów :
 1. .W klasie pierwszej cyklu sześcioletniego oceny z instrumentu głównego i przedmiotów teoretycznych po I i II półroczu wystawia nauczyciel.
 2. Z instrumentu głównego odbywają się egzaminy promocyjne w klasach II - VI cyklu sześcioletniego oraz w klasach I - IV cyklu czteroletniego. Egzaminy z instrumentu głównego w klasie VI cyklu sześcioletniego i w klasie IV cyklu czteroletniego przeprowadza się w trybie egzaminu promocyjnego.
 3. Oceny śródroczne i końcoworoczne ze wszystkich innych zajęć obowiązkowych, niż instrument główny ustala nauczyciel danych zajęć..
 4. Terminy egzaminów promocyjnych wyznacza dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą pedagogiczną.
 5. Rada pedagogiczna może w uzasadnionych przypadkach losowych zwolnić ucznia z egzaminu promocyjnego. Ocenę ustala w tym przypadku nauczyciel..
 6. Ocenę z egzaminu promocyjnego i egzaminu końcowego proponuje i uzasadnia nauczyciel prowadzący z uczniem dane zajęcia edukacyjne. Każda z osób wchodzących w skład komisji ocenia ucznia, przyznając punkty wg. skali, o której mowa w § 37. Liczbę . punktów uzyskaną przez ucznia z egzaminu ustala się jako średnią arytmetyczną punktów przyznanych przez poszczególne osoby wchodzące w skład komisji.
 7. W przypadku uchylenia przez ustawodawcę przeprowadzenia egzaminów promocyjnych, z powodu pandemii lub innych sytuacji nadzwyczajnych, uczeń ma prawo do ubiegania się o podwyższenie przewidywanej oceny rocznej klasyfikacyjnej. W tym przypadku nauczyciel jest zobowiązany do uzasadnienia oceny..

§ 43
 1. W uzasadnionych przypadkach uczeń może, na własną prośbę lub prośbę rodziców (prawnych opiekunów), za zgodą Rady Pedagogicznej, realizować obowiązkowe zajęcia edukacyjne określone w planie nauczania danej klasy w ciągu 2 (dwóch) kolejnych lat, w łącznym wymiarze godzin nie przekraczającym wymiaru godzin przewidzianego dla tej klasy.
 2. Uczeń, o którym mowa w ust. 1, nie jest klasyfikowany w pierwszym roku realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

§ 44
Promowanie polega na zatwierdzenie przez radę pedagogiczną wyników końcoworocznej klasyfikacji i obejmuje podjęcie uchwał o :
 1. promowaniu uczniów do klas programowo wyższych lub ukończeniu szkoły,
 2. wyróżnieniu i odznaczeniu uczniów.

§ 45
Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymał klasyfikacyjną ocenę końcoworoczną wyższą od stopnia niedostatecznego, a w przypadku instrumentu głównego i kształcenia słuchu stopnia dopuszczającego.

§ 46
Uczeń, który w wyniku klasyfikacji końcoworocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

§ 47
 1. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna końcoworoczna, w przypadku instrumentu głównego, a w przypadku kształcenia słuchu ocena dopuszczająca może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego
 2. Ocena klasyfikacyjna końcoworoczna ustalona przez komisję w trybie egzaminu promocyjnego nie może być zmieniona.
 3. Egzamin poprawkowy może zdawać uczeń, który w wyniku klasyfikacji końcoworocznej otrzymał jedną ocenę niedostateczną, albo z instrumentu głównego lub z kształcenia słuchu ocenę dopuszczającą. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch przedmiotów.
 4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się nie później, niż w ostatnim tygodniu ferii letnich.
 5. Egzamin poprawkowy przeprowadza powołana przez dyrektora szkoły komisja w składzie:
  1. dyrektor szkoły - jako przewodniczący komisji
  2. nauczyciel uczący ucznia danego przedmiotu
  3. nauczyciel (nauczyciele) tego samego lub pokrewnego przedmiotu
 6. Nauczyciel wyznaczony do pracy w w/w komisji może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela tego samego lub pokrewnego przedmiotu.
 7. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół, zawierający w szczególności :
  1. imię i nazwisko ucznia,
  2. nazwę przedmiotu i datę egzaminu,
  3. skład komisji,
  4. pytania egzaminacyjne lub program egzaminu,
  5. uzyskaną ocenę
  6. stwierdzenie uogólniające : "Decyzją komisji egzaminacyjnej zdał egzamin poprawkowy / nie zdał egzaminu poprawkowego".
  7. do protokołu załącza się również pisemną pracę ucznia.
 8. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

§ 48
 1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że końcoworoczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa, dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 14 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 2. W przypadku stwierdzenia, że końcoworoczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która :
  1. w przypadku końcoworocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, oraz ustala końcoworoczną (śródroczną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych
 3. Termin sprawdzianu, o którym mowa, uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
 4. W skład komisji wchodzą :
  1. dyrektor szkoły - jako przewodniczący komisji
  2. nauczyciel uczący ucznia danego przedmiotu
  3. dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzących takie same lub pokrewne zajęcia
 5. Nauczyciel wyznaczony do pracy w w/w komisji może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
 6. Ustalona przez komisję końcoworoczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ustalona przez komisję ocena jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej oceny końcoworocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej, a w przypadku oceny z instrumentu głównego i kształcenia słuchu - oceny niedostatecznej lub dopuszczającej, która może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.
 7. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności :
  1. imię i nazwisko ucznia
  2. skład komisji
  3. termin sprawdzianu
  4. zadania sprawdzające lub program,
  5. wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę.
  6. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 8. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w terminie wyznaczonym, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

§ 49
 1. Uczeń, który nie spełnił warunków edukacyjnych i promocyjnych podlega skreśleniu z listy uczniów, chyba, że rada pedagogiczna wyrazi zgodę na powtarzanie klasy.
 2. W ciągu całego cyklu kształcenia w danym typie szkoły uczeń może powtarzać klasę tylko jeden raz.

§ 50
 1. Uczeń kończy szkołę muzyczną I stopnia, jeżeli na zakończenie klasy programowo najwyższej spełnił warunki określone w § 37.
 2. Do ucznia, który na zakończenie klasy programowo najwyższej nie spełnił warunków określonych w § 37 i § 39 stosuje się odpowiednio § 47.

§ 51
 1. Szkoła w uzasadnionych przypadkach umożliwia indywidualny tok nauczania w oparciu o obowiązujące Rozporządzenie MKiDN w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tryb nauki w publicznych szkołach artystycznych.
 2. Uczeń realizujący indywidualny program nauki kształci się w zakresie jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych artystycznych zajęć edukacyjnych przewidzianych w szkolnym planie nauczania dla danej klasy, według programu dostosowanego do jego uz.
 3. Uczeń realizujący indywidualny tok nauki kształci się według systemu innego, niż udział w obowiązkowych artystycznych zajęciach edukacyjnych, przewidzianych w szkolnym planie nauczania dla danej klasy.
 4. Uczeń objęty indywidualnym tokiem nauki może realizować w ciągu jednego roku szkolnego program nauczania z zakresu dwóch lub więcej klas i może być klasyfikowany i promowany w czasie całego roku szkolnego. .
 5. Indywidualny tok nauki może być realizowany według programu nauczania objętego szkolnym zestawem programów nauczania lub indywidualnego programu nauki. .
 6. Uczeń może realizować indywidualny program lub tok nauki na każdym etapie edukacyjnym. .
 7. Zezwolenie na indywidualny program lub tok nauki może być udzielone po upływie co najmniej jednego roku nauki.
 8. Z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki mogą wystąpić : pełnoletni uczeń, rodzice (prawni opiekunowie) niepełnoletniego ucznia, nauczyciel prowadzący artystyczne zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek - za zgodą rodziców (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego ucznia.
 9. Wniosek składa się do dyrektora szkoły za pośrednictwem nauczyciela przedmiotu głównego tego ucznia
 10. Do wniosku o którym mowa w §51 pkt.9 nauczyciel prowadzący artystyczne zajęcia edukacyjne powinien dołączyć informacje o predyspozycjach i możliwościach ucznia oraz o jego dotychczasowych osiągnięciach, a także indywidualny program nauki opracowany przez tegoż nauczyciela, lub opracowany poza szkołą, który to program uczeń ma realizować pod jego kierunkiem
 11. W przypadku, gdy nauczycielem prowadzącym artystyczne zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek o udzielenie zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki, nie jest nauczycielem przedmiotu głównego, informacje o predyspozycjach ucznia opiniuje nauczyciel przedmiotu głównego ucznia, którego dotyczy wniosek.
 12. Indywidualny program nauki nie może obniżyć wymagań edukacyjnych artystycznych ustalonych dla danej klasy i wynikających z podstawy programowej.
 13. Dyrektor szkoły, po otrzymaniu wniosku o udzielenie zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki, zasięga opinii rady pedagogicznej.
 14. Dyrektor szkoły, po uzyskaniu opinii rady pedagogicznej może zezwolić na indywidualny program lub tok nauki. Zezwolenie jest udzielane na czas określony, nie krótszy, niż jeden rok szkolny.
 15. W przypadku przejścia ucznia do innej szkoły może on kontynuować indywidualny program lub tok nauki, po uzyskaniu zezwolenia szkoły, do której został przyjęty.
 16. Uczeń realizujący indywidualny tok nauki może uczęszczać na wybrane artystyczne zajęcia edukacyjne do danej klasy lub klasy programowo wyższej w tej, lub innej szkole albo na wybrane artystyczne zajęcia edukacyjne w szkole wyższego stopnia.
 17. Jeżeli uczeń o wybitnych uzdolnieniach jednokierunkowych nie może sprostać wymaganiom z artystycznych zajęć edukacyjnych nieobjętych indywidualnym programem lub tokiem nauki, nauczyciel prowadzący zajęcia może - na wniosek nauczyciela przedmiotu głownego lub innego nauczyciela uczącego ucznia - dostosować wymagania edukacyjne z tych zajęć do indywidualnych potrzeb, z zachowaniem wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej.
 18. Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie ucznia realizującego indywidualny program lub tok nauki odbywa się na warunkach i w sposób określony w aktualnych przepisach w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w publicznych szkołach i placówkach artystycznych. .

§ 52
 1. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z części zajęć edukacyjnych artystycznych.
 2. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z części zajęć edukacyjnych na podstawie pisemnej prośby rodziców (prawnych opiekunów) oraz opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza specjalistę lub poradnię psychologiczno-pedagogiczną na czas określony w tej opinii.
 3. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć edukacyjnych artystycznych uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub końcoworocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony" lub "zwolniona".
 4. Uczniowie pełnoletni składają pisemną prośbę o zwolnienie z zajęć edukacyjnych do dyrektora szkoły.
 5. Na terenie szkoły przestrzegany jest zakaz używania napojów alkoholowych, odurzających oraz strojów wyzywających, nie licujących z powagą placówki.
 6. Korzystanie z telefonów komórkowych i innych urządzeń na terenie szkoły jest zabronione podczas lekcji, podczas przerw wymaga zgody nauczyciela.
 7. W szkole obowiązuje przestrzeganie Kodeksu Ucznia, który obliguje uczniów do właściwego zachowania wobec nauczycieli i pozostałych uczniów.

XI. Zasady przyjmowania uczniów do szkoły.

§ 53
W Społecznej Szkole Muzycznej I stopnia im. Władysława Szpilmana obowiązuje Regulamin Rekrutacji.

Postawa prawna
 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz.1082)
 2. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 09 kwietnia 2019 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych szkół do innych (Dz.U..z 2019 r. poz. 686);
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 (Dz.U. 2020 poz.493 z póżn.zm.)
 4. Statut Społecznej Szkoły Muzycznej I st. im.Władysława Szpilmana w Łodzi.

§ 54
OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI
 1. Do klasy I SSM I stopnia przyjmuje się uczniów na instrumenty: fortepian, skrzypce, flet, gitara, klarnet i inne instrumenty.
 2. Ostateczną decyzję w sprawie przyjęcia kandydata do danego cyklu kształcenia podejmuje Dyrektor Szkoły.
 3. Do klasy I-szej SSM I stopnia cyklu sześcioletniego przyjmowane są dzieci w wieku od 6 do 10 lat. Dopuszcza się możliwość przyjęcia kandydata, który w danym roku szkolnym kończy 6 lat, jeśli dziecko:
  1. posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
 4. Do klasy I-szej SSM I stopnia cyklu czteroletniego dzieci i młodzież w wieku od 10 do 16 lat. Do klasy I-szej SSM I stopnia cyklu czteroletniego dzieci i młodzież w wieku od 10 do 16 lat.
 5. Kandydaci ubiegający o przyjęcie do szkoły składają wniosek i kwestionariusz elektronicznie lub osobiście u dyrektora szkoły w terminie od dnia 01 marca do dnia 15 maja danego roku szkolnego w pierwszym terminie oraz do dnia 15 września danego roku szkolnego w drugim terminie..
 6. Terminy zajęć przygotowawczych do egzaminu wstępnego - ustala dyrektor szkoły. Badanie predyspozycji do kształcenia muzycznego ma miejsce od 15 maja do zakończenia zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym w pierwszym terminie oraz od dnia 15 września do 30 września w danym roku szkolnym w drugim terminie. .
 7. Dyrektor szkoły może zażądać dodatkowo przedłożenia przez kandydata opinii lekarza specjalisty lub wyników badań specjalistycznych.
 8. O przyjęciu decyduje badanie predyspozycji do gry na określonym instrumencie oraz badanie uzdolnień muzycznych.
 9. Termin badania predyspozycji muzycznych ustala Dyrektor Szkoły.
 10. Badanie przydatności do klasy pierwszej poprzedzone jest zajęciami przygotowawczymi prowadzonymi przez nauczycieli rytmiki lub teorii muzyki.
 11. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych SSM I st. im. Wł.Szpilmana w Łodzi dyrektor powołuje spośród nauczycieli Komisję Rekrutacyjną.
 12. W skład Komisji wchodzą nauczyciele przedmiotów ogólnomuzycznych i nauczyciele instrumentaliści.
 13. Z przebiegu badania Komisja sporządza protokół zawierający listę kandydatów zakwalifikowanych oraz listę kandydatów niezakwalifikowanych.
 14. Dla uczniów zdających do klas wyższych niż pierwsza zakres i treści egzaminów określany jest indywidualnie
 15. Protokoły z przebiegu badania przydatności kandydatów są przechowywane w szkole przez okres kształcenia uczniów w szkole.
 16. Decyzję o przyjęciu kandydata do szkoły podejmuje Dyrektor Szkoły w oparciu o protokół Komisji Rekrutacyjnej z przeprowadzonego badania predyspozycji muzycznych.
 17. Dyrektor ustala limit wolnych miejsc w każdej specjalności.
 18. Lista osób przyjętych jest ustalana w oparciu o wyniki wszystkich części badania przydatności do klas I-szych wszystkich kandydatów danej specjalności.
 19. Do SSM I stopnia zostają przyjęci kandydaci, którzy otrzymali największą ilość punktów w danej specjalności, jednak nie mniej niż 38 punktów w skali 60 punktowej z badania predyspozycji muzycznych.
 20. W przypadku zdawania do wyższej klasy kryteria przyjęć są zgodne z kryteriami oceniania w zakresie poszczególnych przedmiotów, z których zdawany jest egzamin
 21. Listy uczniów przyjętych do szkoły wywieszane są na tablicy ogłoszeń w terminie trzech dni od zakończenia egzaminów wstępnych lub badania przydatności.
 22. Kandydaci, którzy zdali egzamin, a nie zostali przyjęci z powodu braku miejsc znajdują się na liście rezerwowej.
 23. Dyrektor szkoły, w przypadku zaistnienia możliwości dodatkowego przyjęcia do szkoły, powiadamia kandydatów w kolejności wskazanej na liście rezerwowej.
 24. W uzasadnionych przypadkach komisja może wnioskować, po zdaniu odpowiednich egzaminów, o przyjęcie kandydata do klasy wyższej klasy niż pierwsza oraz może zaproponować inny instrument niż określony w podaniu ucznia.
  1. Dla kandydata, o którym mowa w ust.24 przeprowadza się egzamin kwalifikacyjny, który ma na celu sprawdzenie, czy predyspozycje i poziom umiejętności kandydata odpowiadają programowi klasy, do której kandydat ma być przyjęty..
  2. Egzamin kwalifikacyjny obejmuje:
   1. egzamin praktyczny z przygotowanych utworów muzycznych
   2. egzamin z przedmiotów teoretycznych
  3. W celu przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego dyrektor szkoły powołuje komisję kwalifikacyjną, wyznacza jej przewodniczącego oraz określa jej zadania szkoły powołuje komisję kwalifikacyjną, wyznacza jej przewodniczącego oraz określa jej zadania
  4. Do zadań komisji kwalifikacyjnej należy w szczególności sporządzenie protokołu z egzaminu kwalifikacyjnego zawierającego ocenę predyspozycji, poziomu wiedzy i umiejętności kandydata oraz przekazanie protokołu dyrektorowi szkoły.
  5. Dyrektor szkoły na podstawie oceny zawartej w protokole podejmuje decyzję o przyjęciu kandydata do klasy wyższej, niż pierwsza.
 25. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość przechodzenia ucznia z jednej szkoły artystycznej do innej tego samego typu i kierunku kształcenia za zgodą dyrektora szkoły, do której uczeń przechodzi, w ciągu roku szkolnego lub z końcem roku szkolnego, na podstawie świadectwa szkolnego lub przesłuchania przez komisję szkoły, do której uczeń przechodzi.
 26. Różnice programowe z przedmiotów objętych nauką w szkole, do której uczeń przechodzi, są uzupełniane w czasie i według zasad ustalonych przez nauczycieli tych przedmiotów.

§ 55
 1. SSM I stopnia może prowadzić dla kandydatów poradnictwo obejmujące w szczególności informację o zasadach przyjęć, warunkach nauki i programie kształcenia.
 2. Szkoła może prowadzić:
  1. okresową działalność konsultacyjną, między innymi w formie zajęć praktycznych, kursów, akcji otwartej szkoły.
  2. wstępne badania zainteresowań i uzdolnień kandydatów i na tej podstawie określanie możliwości i celowości wyboru przez kandydata danego kierunku kształcenia.
 3. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły składają podanie wraz z wypełnionym kwestionariuszem.

§ 56
Podstawą rozpoczęcia przez ucznia nauki lub jej kontynuowania jest otrzymanie odpowiedniej ilości punktów na przesłuchaniach rekrutacyjnych oraz podpisanie przez rodzica (prawnego opiekuna) umowy zawartej z dyrektorem szkoły.

§ 57
CYKLE NAUCZANIA

Sześcioletni cykl nauczania ( dzieci w wieku od 6-10 lat)
 1. Zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych;
  1. klasy o małej liczbie uczniów - do 16 osób w grupie,
  2. indywidualizacja kształcenia;
  3. nauka gry na fortepianie, skrzypcach, gitarze, flecie, klarnecie, i innych instrumentach.
  4. przedmioty teorii muzyki: kształcenie słuchu, rytmika, audycje muzyczne oraz zespoły wokalne i instrumentalne

Czteroletni cykl nauczania ( dzieci i młodzież w wieku od 10 do 16 lat);
 1. nauka gry na instrumentach wybranych przez młodzież i rodziców (np. na wiolonczeli, kontrabasie, harfie, gitarze, akordeonie, flecie, klarnecie, rogu, saksofonie, oboju, fagocie, trąbce, fortepianie, puzonie i perkusji;
 2. przedmioty teorii muzyki - kształcenie słuchu, audycje muzyczne oraz chór, orkiestra i zespoły kameralne.

§ 58
BADANIE PREDYSPOZYCJI I UZDOLNIEŃ MUZYCZNYCH

 1. Test, badający przydatność kandydata do Społecznej Szkoły Muzycznej I stopnia im.Wł.Szpilmana w Łodzi, zawiera zadania badające następujące obszary:
  1. słuch melodyczny
  2. słuch harmoniczny
  3. pamięć muzyczną
  4. poczucie rytmu.
 2. Maksymalna łączna liczba punktów z testu badającego predyspozycje muzyczne kandydatów do SSM I st. w Łodzi dla obu cyklów kształcenia wynosi 60 punków i sumuje się kolejno poszczególnych obszarów badania.
 3. Wyniki badania predyspozycji każdego kandydata w postaci punktów z poszczególnych obszarów badania umieszczane są w protokole indywidualnym oraz zbiorowym.

 1. Słuch melodyczny i harmoniczny.
  1. Odtwarzanie pojedynczych dźwięków - powtarzanie głosem po usłyszeniu zagranego dźwięku na klawiaturze lub zaśpiewanego głosem.
  2. Powtarzanie motywów melodyczno-rytmicznych - powtarzanie głosem po uprzednim zagraniu na klawiaturze lub zaśpiewaniu.
  3. Porównywanie melodii (czy zmieniona, czy nie).
  4. Porównywanie akordów (taki sam, inny).
  5. Rozpoznawanie ilości dźwięków (1, 2, dużo) zagranych na klawiaturze harmonicznie (jednocześnie).
  6. Zaśpiewanie ostatniego dźwięku (toniki) melodii zagranej na fortepianie.
  7. Badanie koordynacji ruchowej.

 2. Pamięć muzyczna
  1. Odszukanie dźwięków w obrębie kwinty - odszukanie na klawiaturze po uprzednim zagraniu i wyznaczeniu zakresu klawiszy.
  2. Prezentacja piosenki :
   1. Pamięć melodii i rytmu.
   2. Pamięć tekstu.
   3. Intonacja.

  Elementy te są oceniane na podstawie zaśpiewanej, dowolnej znanej dziecku piosenki (lub przygotowanej na zajęciach przygotowawczych).

 3. Poczucie rytmu.
  1. Powtarzanie rytmów - wyklaskanie po uprzednim wyklaskaniu lub wystukaniu.

§ 59
 1. W przypadku, gdy liczba kandydatów, którzy uzyskali taką samą liczbę punktów w badaniu predyspozycji - jest większa, niż liczba miejsc, Komisja Rekrutacyjna szkoły podejmuje decyzję o przyjęciu kandydata w oparciu o dodatkowe kryteria:
  1. wielodzietność rodziny kandydata
  2. niepełnosprawność kandydata
  3. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
  4. objęcie kandydata pieczą zastępczą.
 2. W przypadku braku miejsca na instrument wskazany przez kandydata lub jego rodzica (prawnego opiekuna), Komisja Rekrutacyjna może zaproponować przyjęcie tego kandydata na inny instrument.

§ 60
W uzasadnionych przypadkach, w szczególności przy zmianie miejsca zamieszkania, uczeń może być przyjęty do Społecznej Szkoły Muzycznej I st. im. Wł.Szpilmana w Łodzi w ciągu roku szkolnego.

§ 61
Złożenie kwestionariusza o przyjęcie do Społecznej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Wł.Szpilmana w Łodzi jest równoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem Rekrutacji tejże szkoły.

§ 62
Podczas trwania pandemii COVID-19 i w okresie zamknięcia szkół (lockdown) przyjęcia do klas pierwszych Społecznej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Wl.Szpilmana w Łodzi odbywają się drogą elektroniczną.

§ 63
Regulamin Rekrutacji Społecznej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Wł.Szpilmana w Łodzi został uchwalony przez radę pedagogiczną w dn. 31.08.2022 i wszedł w życie z dniem jego uchwalenia.

XII. Program profilaktyczno-wychowawczy.

§ 64
Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny jest przeznaczony dla uczniów Społecznej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Władysława Szpilmana w Łodzi. Program został opracowany w oparciu o aktualne przepisy prawa oświatowego i jest dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów szkoły muzycznej. Uwzględnia zadania wynikające z podstawowych funkcji szkoły, wnioski i zalecenia organów nadzorujących, wnioski Rady pedagogicznej oraz Samorządu uczniowskiego.

Jest dokumentem stanowiącym wytyczne do pracy wychowawczej.

Działalność wychowawcza szkoły jest zintegrowana z procesem dydaktycznym, realizowanym przez wszystkich nauczycieli na zajęciach edukacyjnych oraz przez wszystkich pracowników szkoły w bezpośrednich kontaktach z uczniami. Program opisuje treści i działania skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców, związane z realizacją misji wychowawczej szkoły oraz zadań w zakresie wychowania i opieki.

Profilaktyka jest procesem wspierającym zdrowie przez umożliwienie uzyskania pomocy potrzebnej im do konfrontacji ze złożonymi i stresującymi warunkami życia oraz przez umożliwienie jednostkom osiągania subiektywnie satysfakcjonującego i społecznie akceptowanego życia.

Profilaktyka to wspomaganie radzenia sobie z trudnościami, ograniczenie czynnika zagrażającego i wzmacnianie czynników, które sprzyjają rozwojowi. Profilaktyka szkolna obejmuje więc działania zmierzające do ochrony uczniów przed wpływem czynników destrukcyjnych, zakłócających prawidłowy rozwój oraz udzielania wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych. Głównym jej celem jest ochrona uczniów przed zagrożeniami zakłócającymi ich prawidłowy rozwój emocjonalny, społeczny i poznawczy poprzez skuteczne przeciwdziałanie zagrożeniom potencjalnym i reagowanie na już dostrzeżone.

Działania profilaktyczne szkoły mają prowadzić do ograniczenia i eliminowania zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży, wzmocnienia czynników chroniących przed zagrożeniami, kształtowanie prawidłowych relacji międzyludzkich, budzenia aspiracji życiowych i przeciwdziałania bierności społecznej.

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny jest dokumentem ściśle związanym ze szkolnym systemem nauczania oraz wewnątrzszkolnym systemem oceniania, razem tworząc z nimi wizję szkoły oraz wizję jej absolwenta.

§ 65
Podstawy prawne szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017 r.poz.59 z późn.zmian.).
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn.18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz.U. z 2015 r. poz.1249).
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 356).
 4. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dn. 06 września 2017 r. w sprawie podstaw programowych i kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego w publicznych szkołach artystycznych (Dz.U. z 2017 r. poz.1793).
 5. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dn. 06 września 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach artystycznych (Dz.U. z 2017 r. poz.1763).
 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 09 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2017 r. poz. 1591).
 7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 09 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1578).
 8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 05 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1712).
 9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 07 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1743).
 10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 5 listopada 2014 r. w sprawie ramowych statutów publicznych szkół i placówek artystycznych.
 11. Europejska Konwencja Praw Człowieka z dn. 03.09;1953 r.
 12. Ustawa z dnia 6 czerwca 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego - art. 572 (Dział II rozdział 2) - Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296 z późn. zmianami)
 13. Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U. Nr 11 z 13 lutego 2002 r. poz.109).\
 14. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego - art. 304 (Dz.U. 1997 nr 89 poz. 555 z późn. zmianami)
 15. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. - 0 wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 487)
 16. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. - o przeciwdziałaniu narkomanii - (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 783)
 17. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 31 stycznia 20037 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem (DZ.U. 2003 nr 26 poz.226).
 18. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dn. 2 lipca 2014 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego w publicznych szkołach artystycznych.

§ 66
Społeczna Szkoła Muzyczna I stopnia im. Wł.Szpilmana w Łodzi prowadzi zajęcia wyłącznie muzyczne, bez pionu ogólnokształcącego.

Misja szkoły wynikająca z profilu placówki, oparta jest na wizerunku ucznia i absolwenta. Zadaniem szkoły jest wspieranie rozwoju osobowości ucznia.

Nadrzędnymi celami kształcenia i wychowania są:
 1. wyposażenie ucznia w taką wiedzę i umiejętności, które umożliwiają mu dalszy rozwój muzyczny, kontynuowanie nauki w szkołach muzycznych II stopnia oraz czynny udział, w życiu kulturalnym,
 2. wszechstronne rozwijanie osobowości ucznia w oparciu o wartości moralne i estetyczne (takie jak dobro, prawda, piękno) - jako przygotowanie do aktywnego i twórczego życia w otaczającym go świecie
 3. rozwijanie wrażliwości artystycznej ucznia i kształtowanie świadomego odbiorcy kultury,
 4. ozwijanie umiejętności pracy zespołowej, traktowanej jako umiejętność kluczowa w dorosłym życiu.

Program wychowawczo-profilaktyczny zawiera treści i działania profilaktyczno-wychowawcze skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców w oparciu o diagnozę potrzeb i problemów występujących w danej społeczności szkolnej (art. 26 Ustawy Prawo oświatowe).

§ 67
Diagnoza potrzeb i problemów:
 1. Przedmiotem badań jest :
  1. diagnoza potrzeb:
   1. ocena zasobów ludzkich i materialnych
   2. mocnych i słabych stron (SWOT)
   3. sytuacji wychowawczej szkoły
  2. diagnoza zagrożeń:
   1. ocena stopnia ryzyka wynikającego z zażywania środków psychoaktywnych, prowadzona na różnych poziomach:
    1. całego środowiska szkolnego/ wychowawczego
    2. klasy/ sekcji/ grupy
    3. indywidualnym ucznia/ wychowanka.
 2. Zoperacjonalizowanie diagnozy to ustalenie: kogo chcemy diagnozować (uczniów, rodziców, nauczycieli) i jakimi narzędziami badawczymi (obserwacja, wywiad , analiza wytworów ucznia, kwestionariusz/ankieta, techniki socjometryczne, analiza dokumentacji szkolnej).
 3. Zakończenie działań diagnostycznych to :
  1. Podsumowanie uzyskanych wyników
  2. Wyciągnięcie wniosków
  3. Zaplanowanie adekwatnych zadań programu wychowawczo-profilaktycznego.

Diagnoza procesu wychowawczego szkoły

Program wychowawczy powstał na podstawie poprzedniego, obowiązującego do końca roku szkolnego. W efekcie badania ewaluacyjnego określono mocne i słabe strony procesu wychowawczego szkoły:

Do mocnych stron zaliczono:
 1. akceptację przez rodziców oddziaływań wychowawczych prowadzonych w szkole,
 2. organizację imprez, uroczystości oraz stwarzanie uczniom możliwości zaprezentowania swoich umiejętności,
 3. wysoki poziom akceptacji oddziaływań nauczycieli
 4. współpracę nauczycieli i rodziców

Słabymi stronami są:
 1. niedostateczna znajomość przez rodziców prowadzonych przez szkołę działań wychowawczych promujących zdrowy styl życia i profilaktykę uzależnień..
W związku z powyższymi wnioskami w programie wychowawczym szkoły położono duży nacisk na psychoedukację, uwrażliwianie uczniów na rozpoznawanie potrzeb własnych i innych ludzi, umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji i rozwiązywanie problemów oraz konfliktów. Te kompetencje społeczne są podstawą profilaktyki agresji i przemocy rówieśniczej, a także podbudową do pierwszorzędnej profilaktyki uzależnień.

Kodeks ucznia reguluje powinności uczniów oraz konsekwencje nieprzestrzegania norm. Zapisy kodeksu zostały opracowane przez uczniów i nauczycieli.

Absolwent szkoły.

 1. Uczeń kończący szkołę powinien być:
  1. odpowiedzialny i pracowity,
  2. komunikatywny,
  3. rozważny, potrafiący dokonywać właściwych wyborów
  4. szanujący normy społeczne i przestrzegający ich,
  5. z poczuciem humoru i dystansu do siebie
  6. tolerancyjny, potrafiący współpracować z innymi,
  7. aktywny,,
  8. dobrze przygotowany do następnego etapu nauki

Wartości wychowawcze.

 1. Najważniejsze wartości wychowawcze szkoły to:
  1. poszanowanie godności ludzkiej,
  2. uczciwość, szczerość i prawdomówność,
  3. odpowiedzialność i wytrwałość,
  4. współodpowiedzialność,
  5. tolerancja,
  6. zdrowy styl życia,
  7. umiejętność współżycia i współpracy w różnych sytuacjach społecznych,
  8. altruizm,
  9. wrażliwość na piękno przyrody,
  10. szacunek i duma z dorobku kultury i tradycji narodowej.
 2. Priorytety szkoły
  1. Szkoła dba o harmonijny rozwój ucznia, a przede wszystkim o jego kompetencje społeczne.
  2. Atmosfera szkoły w zakresie bezpieczeństwa, zdrowia i higieny sprzyja efektywnej pracy.
  3. Stale podnoszone kompetencje kadry pedagogicznej sprzyjają realizacji zadań.
  4. Nauczyciele wspierają wychowawczą rolę rodziny, dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem z rodzicami i opiekunami uczniów.
Główne cele wychowawcze szkoły

 • Celem wychowania jest wspieranie wszechstronnego rozwoju osobowościowego uczniów w wymiarze intelektualnym, emocjonalnym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym i duchowym.
  1. W szczególności:
   1. Rozwijanie samodzielności, aktywności i poczucia odpowiedzialności.
   2. Przygotowanie uczniów do wytrwałego osiągania celów życiowych z jednoczesnym poszanowaniem praw drugiego człowieka.
   3. Rozwijanie poczucia solidarności, tolerancji, pomagania sobie nawzajem.
   4. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za swoje zdrowie i sprawno.

  § 68
  Główne zadania wychowawcze szkoły.

  Wymiar wychowawczy zajęć edukacyjnych - powinności nauczyciela

  Każdy nauczyciel realizuje zadania szkoły w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności i postaw, wychowania.

  Zadania wychowawcze realizowane są na wszystkich zajęciach.

  1. Kształcenie postawy twórczej, myślenia refleksyjnego, rozwoju duchowego - na wszystkich lekcjach, wycieczkach szkolnych i zajęciach pozalekcyjnych.
  2. Kształcenie zdolności spostrzegania i kojarzenia, umiejętność koncentracji - na wszystkich lekcjach prowadzonych metodami aktywnymi, na zajęciach pozalekcyjnych, imprezach szkolnych, koncertach.
  3. Umiejętność oceny własnych zachowań, odwaga cywilna, autentyzm działań, otwartość, ufność w trakcie wszystkich zajęć oraz w rozmowach nauczyciela z uczniem.
  4. Kształtowanie wrażliwości uczuciowej, opanowanie emocji, umiejętność kontaktowania się z ludźmi - na wszystkich lekcjach oraz w kontaktach interpersonalnych.
  5. Poszukiwanie prawdy, poznawanie swoich uzdolnień, rozszerzanie zainteresowań, umiejętność przyswajania wiedzy i poszukiwania informacji - na wszystkich lekcjach, zwłaszcza prowadzonych metodami aktywnymi, w pracy indywidualnej ucznia.
  6. Pracowitość, rzetelność, wytrwałość, odpowiedzialność, stawianie celów i ich osiąganie, aktywność - w trakcie wszystkich zajęć, organizacji imprez szkolnych i klasowych.

  Integralność wychowania opiera się na wzajemnym poszanowaniu, otwartości na indywidualne potrzeby wszystkich uczniów, komunikatywności i wiarygodności oraz konsekwentnym działaniu wszystkich nauczycieli.

  Treści wychowawczego przekazu są prawdziwe, zgodne z zasadami moralnymi i adekwatne do wieku ucznia i możliwości odbioru.

  Nauczyciel :

  1. realizuje treści zajęć wychowawczych i pozalekcyjnych zgodnie z programem wychowawczym szkoły i z potrzebami rodziców,
  2. zapewnia uczniom i ich rodzicom wszechstronnej informacji na temat wymagań stawianych przez szkołę, podejmowanych przez nią działań oraz osiągnięć uczniów,
  3. kontaktuje się z rodzicami w zakresie rozpoznawania potrzeb, kontroli realizacji obowiązku szkolnego, pomocy w organizowaniu i realizacji imprez szkolnych i klasowych,
  4. wspomaga uczniów w trudnych dla nich sytuacjach szkolnych i życiowych, rozwiązywania problemów wychowawczych,
  5. pomaga zespołowi uczniowskiemu; w razie potrzeby inspiruje działania i kieruje realizacją podjętych działań,
  Samorządność uczniowska jako forma wychowania
  1. Uczeń ma prawo do:
   1. przestrzegania Konwencji Praw Dziecka,
   2. współuczestnictwa w życiu szkoły poprzez działalność samorządu uczniowskiego,współuczestnictwa w życiu szkoły poprzez działalność samorządu uczniowskiego,
   3. poszanowania własnej godności,
   4. systematycznego uczęszczania do szkoły,
   5. sumiennej pracy i osiągania jak najlepszych wyników w nauce,
   6. pełnej informacji w zakresie tematyki planowanych zajęć, związanych z nimi wymagań oraz oceny efektów pracy,
   7. realizacji swoich zadań obowiązkowych i konsekwentnego wykonywania zadań dobrowolnie podjętych,
   8. rozwijania zainteresowań poprzez uczestnictwo w kołach przedmiotowych i zainteresowań oraz w innych formach zajęć pozalekcyjnych,
   9. bezpiecznych i zdrowych warunków nauki,
   10. zwrócenia się do nauczyciela o pomoc w sprawach szkolnych i życiowych,
   11. szacunku i okazywania szacunku nauczycielom, rodzicom, innym uczniom,
   12. utrzymania porządku w swoim otoczeniu.

  Współpraca nauczycieli z rodzicami - budowanie klimatu współpracy i zaufania

  1. Rodzice mają prawo do:
   1. współuczestniczenia w życiu szkoły - pomocy przy realizacji zamierzeń wychowawczych i kształceniowych,
   2. otrzymania pełnej informacji o wymaganiach stawianych uczniom przez szkołę odnośnie do pożądanych zachowań,
   3. uzyskania rzetelnych informacji o postępach w nauce i o zachowaniu w uzgodnionych wcześniej terminach,
   4. porad w przezwyciężaniu trudności w nauce i przezwyciężaniu problemów wychowawczych

  § 69
  Cele, zadania i formy realizacji.

  1. ROZWÓJ EMOCJONALNO-SPOŁECZNY
   1. poznawanie sfery uczuciowej,
   2. umiejętność współpracy w grupie.

  1. CELE:
   1. Uczniowie:
    1. biorą aktywny udział w procesie wzajemnego poznania,
    2. potrafią nawiązywać kontakty z rówieśnikami,
    3. rozróżniają zachowania dobre i złe, wie, że należy dobrze postępować.
    4. potrafią szukać pomocy w trudnych dla siebie sytuacjach,
    5. rozwijają samodzielność w zakresie podejmowanych obowiązków,
    6. potrafią działać w grupie zgodnie z obowiązującymi w niej zasadami.
    7. dostrzegają swoje sukcesy i mocne strony,
    8. potrafią korzystać ze swoich doświadczeń,
    9. rozpoznają własne uczucia, cechuje się otwartością na potrzeby innych - empatia,
    10. akceptują odmienność innych.
    11. przystosowują się do zmienionych warunków nauki,
    12. rozumieją i stosują zasady aktywnego słuchania,
    13. znają swoje mocne strony
    14. znają rolę, jaką odgrywają uczucia i emocje w życiu,
    15. dostrzegają pokrzywdzonych i odrzuconych, starają się im pomagać,
    16. rozwijają swoją samoświadomość,
    17. potrafią wyrażać trudne uczucia,
    18. odróżniają autentyczne potrzeby od zachcianek,
    19. kierują swoim zachowaniem,
    20. mają świadomość przynależności do różnych grup społecznych,
    21. umieją współdziałać, podejmować decyzje i rozwiązywać problemy.
    22. znają prawidłowości procesów dojrzewania,
    23. rozumieją wpływ grupy rówieśniczej na własne zachowanie,
    24. cechują się asertywnością, nie ulegają presji grupy,
    25. rozumieją, że konflikty są częścią życia, i zna sposoby ich rozwiązywania.

   1. ZADANIA:
    1. rozpoznawanie potrzeb dzieci i ich środowiska,
    2. podejmowanie działań na rzecz integracji środowiska klasowego,
    3. rozwijanie u uczniów dociekliwości poznawczej ukierunkowanej na poszukiwanie prawdy i dobra,
    4. zapoznanie uczniów z podstawowymi informacjami o życiu emocjonalnym człowieka,
    5. kształtowanie umiejętności opanowywania emocji,
    6. uświadomienie znaczenia pozytywnych więzi i relacji w rodzinie i grupie społecznej,
    7. uświadomienie wartości rodziny,
    8. uczenie poprawnych zachowań obowiązujących w społeczeństwie,
    9. kształtowanie umiejętności zachowania się w sytuacjach trudnych,
    10. pomoc w przejściu do kolejnego etapu kształcenia,
    11. zapoznanie z prawami i obowiązkami ucznia i wdrażanie do ich stosowania,
    12. kształtowanie uczucia odpowiedzialności za wykonywane zadania oraz ład i porządek w miejscu pracy,
    13. kształtowanie pozytywnego obrazu siebie - mocne strony ucznia.
    14. rozpoznawanie potrzeb dzieci i ich środowiska,
    15. rozwijanie umiejętności akceptacji samego siebie,
    16. kształtowanie umiejętności samooceny,
    17. akceptacja potrzeb innych ludzi,
    18. kształtowanie i wdrażanie postaw asertywnych,
    19. pomoc w określaniu i nazywaniu uczuć, stanów psychicznych własnych i innych ludzi oraz radzeniu sobie z sytuacjami stresowymi,
    20. rozwijanie umiejętności skutecznego porozumiewania się,
    21. uzmysłowienie roli integracji,
    22. kształtowanie postawy dialogu, umiejętności słuchania innych i rozumienia ich poglądów,
    23. poszukiwanie sposobów pomagania innym,
    24. wdrażanie do rozumienia pojęć: tolerancja, prawo.

   1. ROZWÓJ INTELEKTUALNY
    1. umiejętność gromadzenia, segregowania i wyszukiwania informacji,
    2. rozszerzanie zainteresowań,
    3. kształtowanie takich cech, jak: pracowitość, rzetelność, wytrwałość.
   2. CELE :
    1. wdraża się do przestrzegania zasad porządku, punktualności,
    2. umie zadbać o własne miejsce pracy,
    3. rozwija swoje umiejętności,
    4. radzi sobie z rozwiązywaniem prostych problemów życia szkolnego.
    5. umie samodzielnie zadbać o własne i szkolne pomoce dydaktyczne,
    6. odkrywa swoje możliwości i uzdolnienia,
    7. wykorzystuje swoje naturalne zdolności twórcze w różnych formach ekspresji.
    8. potrafi uzasadnić swoje poglądy, szanuje poglądy innych,
    9. rozwija w sposób ukierunkowany swoje zainteresowania,
    10. umie rozwiązać problem, jeśli trzeba, zwraca się o pomoc,
    11. szanuje czas swój i innych,
    12. próbuje prowadzić własne obserwacje.
    13. potrafi świadomie dążyć do wykorzystania nowych źródeł wiedzy i opanowania nowych umiejętności,
    14. interesuje się otaczającym światem, stara się poszerzać swoje zainteresowania i wiedzę,
    15. umie świadomie korzystać z pomocy w przypadku napotykanych trudności,
    16. poznaje metody i techniki efektywnego uczenia się.
    17. potrafi selekcjonować, porządkować zdobywane informacje i oceniać ich przydatność,
    18. kształtuje swoje upodobania jako twórca i odbiorca sztuki,
    19. umie zaplanować własną pracę i ma do jej efektów refleksyjny stosunek,
    20. stosuje poznane sposoby efektywnego uczenia się,
    21. umie zaprezentować zdobytą wiedzę i umiejętności,
    22. poszukuje samodzielnych rozwiązań.
    23. potrafi planować swoje działania,
    24. podejmuje samodoskonalenie się w wybranych przez siebie kierunkach,
    25. uczy się rozwiązywania złożonych problemów poznawczych,
    26. stara się dociekać, poszukiwać i zgłębiać,
    27. ma odpowiednie przygotowanie do podjęcia następnego etapu edukacyjnego,
    28. cechuje się w swoich działaniach samodzielnością, przedsiębiorczością i odpowiedzialnością.

   1. ZADANIA :
    1. odkrywanie i rozwijanie zainteresowań,
    2. wyrabianie nawyku do szanowania rzeczy swoich i innych,
    3. utrzymanie ładu i porządku w najbliższym otoczeniu,
    4. przestrzeganie zasad punktualności,
    5. kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach problemowych.
    6. rozwijanie nawyków samokształcenia i stałego doskonalenia,
    7. umożliwianie dostępu do informacji o otaczającej rzeczywistości,
    8. stwarzanie możliwości eksponowania swojej wiedzy, zdolności, umiejętności i zainteresowań,
    9. kształtowanie upodobań i wrażliwości związanych ze sztuką,
    10. budzenie dumy z dorobku tradycji i kultury ojczystej,
    11. rozwijanie samorządności,
    12. zapoznanie z zasadami, metodami i technikami efektywnego uczenia się (mnemotechniki, szybkie czytanie, twórcze myślenie),
    13. stwarzanie uczniom równych szans rozwoju intelektualnego,
    14. dostrzeganie u wychowanków wszelkich przejawów samodzielności, przedsiębiorczości i odpowiedzialności,
    15. inspirowanie uczniów do samodzielnego rozwiązywania problemów, wykonywania projektów, prezentacji itp.

  § 70
  Normy zachowania obowiązujące członków społeczności szkolnej .

  1. Kontakt z nauczycielami
   Każdego dnia i o każdej porze rodzice mogą spotkać się z wybranym nauczycielem w celu uzyskania informacji o zachowaniu i postępach swego dziecka w nauce.
  2. Działalność na rzecz środowiska lokalnego
   Uczniowie szkoły uczestniczą w akcjach i imprezach przeznaczonych na ważne społecznie cele. Mogą również pomagać innym ludziom, zwierzętom, środowisku naturalnemu poprzez swoją pracę i stałe zaangażowanie. W ramach swojej działalności wszyscy uczestnicy życia szkolnego przygotowują różnorodne atrakcje:
   1. koncerty: młodych talentów, zespołów wokalnych i instrumentalnych

    W celu pogłębienia postaw prospołecznych i kształtowania empatii podjęto starania o wdrażanie dzieci do stałej działalności w środowisku lokalnym.
  3. Tablica szkolna i strona internetowa szkoły.
   Na tablicy szkolnej można znaleźć zdjęcia, artykuły, reportaże, wywiady, aktualności - wszystko to, czym zainteresowane są dzieci i rodzice. Strona internetowa szkoły zawiera wszystkie bieżące informacje dotyczące pracy szkoły, uczniów, koncertów, konkursów, nagród i innych wydarzeń.
  4. Ewaluacja programu
    Program jest ewaluowany w oparciu o:
    1. analizę dokumentacji szkolnej,
    2. obserwacje i wywiady,
    3. konsultacje,
    4. analizę zeszytów, kompozycji uczniów itp.
    5. badania ankietowe

   Osoby odpowiedzialne za realizację:

   Dyrektor, nauczyciele poszczególnych przedmiotów, rodzice, pozostali pracownicy szkoły. Szczególna odpowiedzialność spoczywa na nauczycielach gry na instrumentach z racji indywidualnej pracy z uczniami.

   Realizacją szkolnego programu wychowawczo - profilaktycznego kieruje dyrektor szkoły.

  XIII. Zadania rodziców.
  § 71
  1. aktywne, zaangażowanie w pracę szkoły, wywiązywanie się z obowiązków rodzicielskich
  2. aktywny udział w konsultacjachaktywny udział w konsultacjach
  3. ścisłą współpraca w kadrą pedagogiczną
  4. informowanie szkoły o wszelkich, zauważonych nieprawidłowościach i zagrożeniach dla prawidłowego i bezpiecznego rozwoju ucznia,
  5. współudział w tworzeniu dokumentów regulujących pracę szkoły,
  6. inicjowanie i organizowanie imprez oraz akcji szkolnych.

  Ścisła współpraca rodziców z dyrektorem i Radą pedagogiczną szkoły jest realizowana zgodnie z Art. 98 ust. 2 pkt. 2 Ustawy Prawo oświatowe, określającym organizację i formy współdziałania szkoły z rodzicami w zakresie nauczania, wychowania, opieki i profilaktyki.

  Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo do:
  1. znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w Szkole i danej klasie
  2. zapoznania się ze swoimi obowiązkami zapisanymi w statucie
  3. znajomości zadań szkoły wynikających z przyjętych przez nią szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego
  4. rzetelnej informacji na temat dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce,
  5. wyrażania i przekazywania Dyrektorowi Szkoły i Radzie Pedagogicznej, a także organowi nadzorującemu Szkołę opinii na temat jej pracy.

  XIV. Nauczanie zdalne.
  § 72
  Dyrektor szkoły może zawiesić zajęcia stacjonarne w szkole w następujących przypadkach:
  1. zagrożenia bezpieczeństwa uczniów w związku z organizacją i przebiegiem imprez
  2. temperatury zewnętrznej lub w pomieszczeniach, w których są prowadzone zajęcia z uczniami - zagrażające zdrowiu uczniów,
  3. zagrożenia związanego z sytuacją epidemiologiczną
  4. nadzwyczajnego zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu lub zdrowiu uczniów, innego, niż powyższe
  5. Organizacja zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość odbywa się przez różne platformy.

  XV. Ceremoniał szkolny.
  § 73
  1. Szkoła posiada i stosuje podczas ważnych uroczystości sztandar szkoły.
  2. Szkoła używa pieczęci okrągłej i podłużnej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  3. Szkoła posiada uprawnienia do wystawienia legitymacji szkolnej, do czego używa małej pieczęci okrągłej.

  XVI. Postanowienia końcowe..
  § 74
  1. Likwidacja Szkoły może nastąpić w przypadku:
   1. niepodjęcia działalności przez szkołę lub placówkę w terminie wskazanym w zgłoszeniu do ewidencji
   2. stwierdzenia w trybie nadzoru pedagogicznego, że działalność szkoły jest niezgodna z przepisami Ustawy Prawo oświatowe, wydanych na ich podstawie rozporządzeń, lub statutem - jeśli szkoła w wyznaczonym terminie nie zastosowała się do polecenia organu sprawującego nadzór pedagogiczny i nie usunęła uchybień.
   3. zaprzestania działalności przez szkołę przez okres dłuższy, niż 3 miesiące.
  2. Organ prowadzący zawiadamia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o zamiarze likwidacji Szkoły na 6 miesięcy przez planowanym terminem likwidacji.

  § 75
  Członkowie organów Szkoły, rodzice i opiekunowie, pracownicy Szkoły oraz inne podmioty współdziałające ze Szkołą zobowiązani są do przestrzegania statutu Szkoły oraz regulaminów i zarządzeń organów Szkoły wydanych na podstawie uprawnie.

  § 76
  Statut Społecznej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Władysława Szpilmana w Łodzi - tekst jednolity - został uchwalony na posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia Centrum Rozwoju Artystycznego "Maestria" w dniu 17.11.2022 r. i wchodzi w życie z dniem uchwalenia