Nasza szkoła

STATUT

Społecznej Szkoły Muzycznej I stopnia
im. Władysława Szpilmana w Łodzi

§ 1

 1. Społeczna Szkoła Muzyczna I stopnia im. Władysława Szpilmana w Łodzi, zwana dalej Szkołą, jest niepubliczną szkołą muzyczną I stopnia realizującą działalność dydaktyczno-wychowawczą w dwóch cyklach:
  1. 6-letni cykl nauczania (przyjęcia do kl. I uczniów w wieku 6 - 10 lat),
  2. 4-letni cykl nauczania (przyjęcia do kl. I uczniów w wieku 11 - 16 lat).
 2. Szkoła ma siedzibę w Łodzi. Szkoła nie ma wyznaczonego obwodu.
 3. Organem prowadzącym Szkołę jest Stowarzyszenie CRA "Maestria" reprezentowane bezpośrednio przez Zarząd Towarzystwa, zwany dalej Zarządem, na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, zwanej dalej Ustawą, przepisami prawa dotyczącymi szkolnictwa artystycznego oraz niniejszego statutu.
 4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad działalnością Szkoły jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

§ 2

 1. Zarząd sprawuje nadzór nad działalnością Szkoły w zakresie spraw finansowych, lokalowych
  i administracyjnych.
 2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
  1. powierzanie oraz odwoływanie dyrektora Szkoły ze stanowiska;
  2. zatrudnianie i zwalnianie pracowników Szkoły na wniosek dyrektora;
  3. zatwierdzanie preliminarza budżetowego Szkoły i nadzór nad jego wykonaniem;
  4. zatwierdzanie regulaminu Szkoły;
  5. zatwierdzanie regulaminu pracy i wynagradzania oraz regulamin dofinansowywania szkoleń zawodowych;
  6. opiniowanie wniosku dyrektora Szkoły w sprawie powierzenia stanowiska wicedyrektora;
  7. wyznaczanie nauczyciela zastępującego dyrektora Szkoły w razie jego nieobecności w przypadku braku stanowiska wicedyrektora;
  8. składanie wniosków do dyrektora Szkoły w sprawach dydaktyczno - wychowawczych i opiekuńczych;
  9. opracowywanie i zawieranie z rodzicami lub opiekunami uczniów umowy cywilnoprawnej, na podstawie której następuje przyjęcie ucznia do Szkoły;
  10. zapewnienie możliwie najlepszych warunków nauczania oraz prawidłowego rozwoju psychicznego
   i fizycznego uczniów w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki;
  11. zapewnienie prawidłowego stanu obiektów Szkoły, w tym wykonywanie remontów oraz innych zadań inwestycyjnych;
  12. zapewnienie obsługi finansowej i administracyjnej Szkoły;
  13. wyposażenie Szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji zadań statutowych;
  14. zapewnienie właściwej informacji o Szkole poprzez działania promocyjne i reklamowe.
 3. Zarząd zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do pism i wniosków składanych do Zarządu
  w terminie do 14 dni od daty otrzymania pisma lub wniosku.

§ 3

 1. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa.
 2. Głównym celem Szkoły jest zapewnienie uczniom możliwości pełnego rozwoju intelektualnego, psychofizycznego i obywatelskiego.
 3. Celem działalności Szkoły jest w szczególności:
  1. zapewnienie realizacji programu kształcenia opartego o podstawę programową kształcenia
   w zawodach szkolnictwa artystycznego,
  2. umożliwia dodatkowo realizowanie programów autorskich pozwalających na znaczne poszerzenie w/w programów nauczania, zapewnia realizację szkolnego programu wychowawczego,
  3. przygotowuje absolwentów do podjęcia dalszego kształcenia w szkołach muzycznych II stopnia,
  4. rozbudza i rozwija indywidualne zdolności artystyczne,
  5. przygotowuje wrażliwych i świadomych odbiorców sztuki,
  6. aktywnie oddziaływuje na otoczenie w sferze kultury,
  7. w szczególnych przypadkach szkoła umożliwia uczniom realizację indywidualnego toku nauczania
   w oparciu o obowiązujące przepisy,
  8. zapewnia pełny rozwój osobowości dziecka zgodnie z najwyższymi normami etycznymi
   i społecznymi.
  9. rozwija poczucie odpowiedzialności i miłości do ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego przy jednoczesnym otwarciu się na wartości innych kultur - poprzez organizowanie koncertów i innych imprez przybliżających uczniom kulturę własnego kraju oraz innych narodów.

§ 4

Szkoła realizuje swoje cele poprzez:
 1. Prowadzenie zajęć edukacyjnych indywidualnych i grupowych określonych podstawą programową kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego oraz programami edukacyjnymi obowiązującymi
  w szkole, zgodnie z przepisami prawnymi dotyczącymi szkolnictwa artystycznego, rozszerzone o siatkę godzin ponadstandardowych umożliwiających wszechstronny rozwój indywidualnych zdolności uczniów.
 2. Oddziaływania poprzez naukę muzyki, których celem jest:
  1. rozwijanie wrażliwości na piękno i dobro,
  2. wspieranie ucznia w kształtowaniu własnej świadomości narodowej,
  3. naukę realizacji własnych celów poprzez rzetelną pracę,
  4. budzenie szacunku do ojczyzny - poprzez poznanie kultury własnego kraju .
 3. Organizowanie imprez typu koncert, prezentujących osiągnięcia wybranych uczniów.
 4. Organizowanie i uczestniczenie w przesłuchaniach, festiwalach, konkursach regionalnych i ogólnopolskich.
 5. Organizowanie i uczestniczenie w seminariach z udziałem wybitnych pedagogów artystów z kraju
  i zagranicy.
 6. Współdziałanie z samorządem lokalnym w zakresie rozwijania działalności kulturalnej.
 7. Współpracę z instytucjami i stowarzyszeniami wspierającymi statutową działalność Szkoły
 8. Współpracę z innymi instytucjami na terenie miasta, organizowanie wspólnych imprez.

§ 5

 1. Uczniowie, ich rodzice lub opiekunowie, zwani dalej rodzicami, nauczyciele oraz inni pracownicy Szkoły tworzą społeczność szkolną.
 2. Członkowie społeczności szkolnej uczestniczą w życiu Szkoły bezpośrednio oraz poprzez swoich przedstawicieli we władzach organu prowadzącego, w kolegium rodziców i w samorządzie uczniowskim.
 3. Rodzice mogą składać prośby i wnioski w formie pisemnej dotyczące funkcjonowania Szkoły na ręce dyrektora Szkoły.

§ 6

 1. Zarząd jest pracodawcą dla zatrudnionych w Szkole nauczycieli oraz innych pracowników niebędących nauczycielami w rozumieniu art.3 kodeksu pracy.
 2. Osobą dokonującą za pracodawcę czynności w sprawach z zakresy prawa pracy jest Dyrektor Szkoły.
 3. Dyrektor Szkoły dokonuje czynności w sprawach związanych z prawem pracy po zasięgnięciu opinii Zarządu.
 4. Dyrektor Szkoły w ramach swych kompetencji prowadzi sprawy związane z awansem zawodowym nauczycieli.

§ 7

Zadania opiekuńcze szkoły dotyczą w szczególności :
 1. sprawowania opieki nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych
 2. korzystania z pomieszczeń szkolnych przez nauczycieli i uczniów podczas zajęć i poza zajęciami dydaktycznymi,
 3. współuczestniczenia w organizowaniu dodatkowych imprez pozalekcyjnych,
 4. inicjowania pomocy uczniom mającym trudności w nauce.

§ 8

Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną. Szkoła przestrzega wszystkich aktualnych Rozporządzeń MKiDN w tej dziedzinie, dotyczących szkół publicznych:
 1. Innowacje i eksperymenty nie mogą prowadzić do zmiany typu szkoły.
 2. Innowacja lub eksperyment może obejmować wszystkie lub wybrane zajęcia edukacyjne całą szkołę lub jej część. Innowacja może w szczególności polegać na modyfikacji metod i sposobów nauczania, zachowując cele i treści nauczania oraz osiągnięcia ucznia określone w podstawie programowej kształcenia.
 3. Rozpoczęcie innowacji lub eksperymentu może nastąpić po zapewnieniu przez szkołę warunków kadrowych i organizacyjnych niezbędnych do realizacji planowanych działań innowacyjnych
  i eksperymentalnych.
 4. Uchwała rady pedagogicznej w sprawie wprowadzenie innowacji może być podjęta po uzyskaniu:
  1. pisemnego projektu innowacji, obejmującej proponowane zmiany w metodach i środkach działalności dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej szkoły oraz w pracy nauczycieli, a także proponowany czas trwania innowacji,
  2. pisemnej zgodny nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w innowacji,
  3. pisemnej zgody autora (autorów) innowacji na jej prowadzenie w szkole .
 5. Dyrektor szkoły uchwałę rady pedagogicznej w sprawie wprowadzenia innowacji wraz z przyjętym dokumentem przekazuje niezwłocznie jednostce nadzoru - Centrum Edukacji Artystycznej, który nadzoruje prowadzenie innowacji.
 6. Prowadzenie eksperymentu w szkole wymaga zgody Ministra KiDN, który określi warunki prowadzenia eksperymentu, w tym czas jego trwania.
 7. Eksperyment może w szczególności dotyczyć:
  1. cyklu kształcenia,
  2. ramowego planu nauczania określonego w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania
   w publicznych szkołach i placówkach artystycznych,
  3. podstawy programowej kształcenia w zawodzie,
  4. wprowadzenia specjalności lub specjalizacji nie ujętej w podstawie programowej kształcenia
   w zawodzie,
  5. wprowadzeniu kształcenia w zawodzie nie umieszczonym w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego artystycznego,
  6. sposobu oceniania, klasyfikowania, promowania uczniów i przeprowadzania sprawdzianów
   i egzaminów w zakresie podstawy programowej, pod warunkiem, że w istotny sposób nie zmienia sytuacji ucznia objętego eksperymentem.
 8. Uchwała Rady pedagogicznej w sprawie wprowadzenia eksperymentu może być podjęta po uzyskaniu:
  1. pisemnego projektu eksperymentu, obejmującego cele, założenia i sposób realizacji eksperymentu oraz proponowany czas jego trwania,
  2. pisemnej zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w realizacji eksperymentu,
  3. pisemnej zgody autora eksperymentu,
  4. pisemnej opinii jednostki naukowej dot. eksperymentu oraz pisemnej zgody tej jednostki na sprawowanie opieki nad przebiegiem eksperymentu.
 9. Dyrektor szkoły, na podstawie uchwały rady pedagogicznej występuje do Ministra KiDN z wnioskiem
  o wyrażenie zgody na prowadzenie eksperymentu. Wniosek składa się za pośrednictwem CEA, które dołącza opinię.
 10. CEA, w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego, nadzoruje prowadzenie eksperymentu.
  W przypadku stwierdzenia, że eksperyment jest prowadzony niezgodnie z warunkami określonymi przez Ministra lub powoduje obniżenie jakości pracy dydaktycznej wychowawczej lub opiekuńczej szkoły - Minister może zmienić warunki prowadzenia eksperymentu lub postanowić o jago zaprzestaniu.

§ 9

Szkoła wydaje uczniom roczne świadectwo promocyjne, a swoim absolwentom świadectwo ukończenia Szkoły Muzycznej I stopnia, które upoważnia do ubiegania się o przyjęcie do Szkoły Muzycznej II stopnia.

§ 10

Organami Szkoły są:
 1. Dyrektor Szkoły.
 2. Rada Pedagogiczna.
 3. Samorząd Uczniowski.

§ 11

 1. Decyzje organów Szkoły określonych w § 10 ust. 2 - 3 zapadają w formie uchwał zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków.
 2. Na wniosek jednego z członków organu w § 10 ust. 2 - 3 zarządza się glosowanie tajne.
 3. Posiedzenia organów w § 10 ust. 2 - 3 są protokołowane.
 4. Uchwały organów Szkoły w § 10 ust. 2 - 3 sprzeczne z obowiązującym prawem lub ze statutem Szkoły mogą być zawieszone przez odpowiednio Dyrektora Szkoły, Zarząd lub Wizytatora CEA.
 5. Organy Szkoły zobowiązane są do pisemnego ustosunkowania się do pism i wniosków składanych do tych organów w terminie do 14 dni od daty ot

§ 12

 1. Kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły wyłania Zarząd w drodze konkursu lub w drodze uchwały Zarządu, po spełnieniu kryteriów, wymienionych w ust. 2.
 2. Dyrektorem Szkoły może być nauczyciel dyplomowany lub mianowany, posiadający kwalifikacje wymagane przez obowiązujące przepisy prawne.
 3. Powierzenie stanowiska dyrektora Szkoły następuje, jeżeli Wizytator Centrum Edukacji Artystycznej - sprawujący nadzór pedagogiczny nad szkołą z ramienia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
  - nie zgłosi w terminie 14 dni od przedstawienia kandydata na to stanowisko umotywowanego zastrzeżenia.

§ 13

Zarząd może odstąpić od procedury konkursowej w przypadku przedłużania kadencji urzędującego dyrektora Szkoły na kolejne 5-letnie okresy, pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej.

§ 14

Zarząd może odwołać dyrektora Szkoły w razie:
 1. złożenia przez dyrektora Szkoły rezygnacji - na zasadzie porozumienia stron;
 2. naruszenia lub nieprawidłowego wykonywania zadań i obowiązków określonych w statucie Szkoły
  - w każdym czasie;
 3. ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych - w trybie art.52 kodeksu pracy.

§ 15

 1. Dyrektor Szkoły kieruje bieżącą działalnością Szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Dyrektor Szkoły w szczególności:
  1. jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Szkole nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami;
  2. sprawuje bezpośredni nadzór pedagogiczny w Szkole w zakresie określonym aktualnymi przepisami prawa dot. szkolnictwa publicznego artystycznego, w szczególności:
   1. przeprowadza ewaluację wewnętrzną i wykorzystuje jej wyniki do doskonalenia pracy szkoły,
   2. kontroluje przestrzeganie przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły,
   3. wspomaga nauczycieli w realizacji ich zadań, w szczególności przez organizowanie szkoleń
    i narad, motywowanie do doskonalenia i rozwoju zawodowego,
   4. przedstawia nauczycielom wnioski wynikające ze sprawowanego przez siebie nadzoru pedagogicznego,
   5. opracowuje na każdy rok szkolny plam nadzoru pedagogicznego, który przedstawia Radzie pedagogicznej w terminie do 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan. Plan ten zawiera w szczególności: cele, przedmiot ewaluacji wewnętrznej oraz jej harmonogram, tematykę i terminy przeprowadzenia kontroli przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa, tematykę szkoleń i narad,
   6. do dnia 31 sierpnia każdego roku dyrektor przedstawia Radzie Pedagogicznej wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego) sprawuje opiekę nad uczniami i stwarza im warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego,
  3. sprawuje opiekę nad uczniami i stwarza im warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego;
  4. opracowuje plan pracy Szkoły w oparciu o szkolny zestaw programów nauczania,
  5. opracowuje regulamin pracy Szkoły, regulamin wynagradzania do zatwierdzenia przez Zarząd,
  6. opracowuje preliminarz budżetowy Szkoły,
  7. opracowuje sprawozdania z działalności Szkoły - zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa dot. publicznych szkół artystycznych i przekazuje Wizytatorowi CEA oraz Zarządowi,
  8. ustala tygodniowy rozkład zajęć obowiązkowych,
  9. niezwłocznie przekazuje do wiadomości Zarządowi polecenia wydane przez Wizytatora CEA oraz inne organy lub instytucje,
  10. dysponuje środkami finansowymi określonymi w preliminarzu zatwierdzonym przez Zarząd oraz ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,
  11. przestrzega zasad przyjmowania uczniów do szkoły, w oparciu o aktualne przepisy prawa MKiDN dot. publicznych szkół artystycznych w sprawie warunków przyjmowania uczniów do szkół
   i placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych.
  12. realizuje uchwały organu prowadzącego, rady pedagogicznej i kolegium rodziców podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących;
  13. odpowiada za prawidłowe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji szkolnej;
  14. skreśla ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych w statucie Szkoły .

§ 16

 1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły.
 2. Rada pedagogiczna uchwala regulamin swojej działalności.
 3. Rada pedagogiczna posiada kompetencje stanowiące i opiniujące określone w ustawie.
 4. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
  1. zatwierdzanie planu pracy Szkoły,
  2. zatwierdzanie regulaminu Rady Pedagogicznej,
  3. zatwierdzanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania,
  4. zatwierdzanie kodeksu ucznia obowiązującego w Szkole,
  5. podejmowanie uchwał w sprawie wyników i klasyfikacji i promocji uczniów w oparciu
   o wewnątrzszkolny system oceniania,
  6. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
  7. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,
  8. zatwierdzanie programu rozwoju szkoły,
  9. zatwierdzanie programu wychowawczego szkoły,
  10. podejmowanie uchwał w sprawie promowania uczniów poza zwykłym trybem,
  11. podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów i powtarzania klasy,
  12. podejmowanie uchwał w sprawie autorskich programów nauczania.
 5. Rada pedagogiczna opiniuje:
  1. organizację pracy Szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
  2. wnioski dyrektora Szkoły o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
  3. propozycje dyrektora Szkoły w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowych płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych
   i opiekuńczych.
 6. Uchwały Rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
 7. Zebrania Rady pedagogicznej są protokołowane.
 8. Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

§ 17

 1. W Szkole działa samorząd uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
 2. Zasady wybierania, strukturę oraz zasady funkcjonowania samorządu uczniowskiego określa Regulamin.
 3. Samorząd uczniowski:
  1. uchwala regulamin swojej działalności,
  2. opiniuje kodeks ucznia,
  3. występuje z wnioskami i opiniami dotyczącymi spraw uczniów do odpowiednich kompetencyjnie organów Szkoły;
  4. ma prawo organizowania działalności kulturalnej i sportowej uczniów zgodnie z potrzebami
   i własnymi możliwościami organizacyjnymi po uzgodnieniu z dyrektorem Szkoły.

§ 18

 1. Dyrektor może wstrzymać wykonanie uchwał organów szkoły niezgodnych z przepisami prawa lub interesem szkoły. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
 2. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny (Wizytator CEA) w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę uchyla uchwałą w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

§ 19

 1. Podstawą prawną działalności szkoły jest :
  1. Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Centrum Rozwoju Artystycznego "Maestria" w Łodzi z dn. 28.06.2010 r. o powołaniu Społecznej Szkoły Muzycznej I st. im. Władysława Szpilmana w Łodzi ,
  2. aktualnie obowiązująca Ustawa o systemie oświaty,
  3. niniejszy statut uchwalony przez Zarząd Stowarzyszenia Centrum Rozwoju Artystycznego "Maestria" w Łodzi.

§ 20

 1. Czas trwania jednostki lekcyjnej wynosi 30 lub 45 min (jednostka przyjęta w ramowym planie nauczania ustalonym przez MKiDN dla publicznych szkół artystycznych).
 2. Treści kształcenia, układ i zakres nauczania poszczególnych przedmiotów ( podstawy programowe) określają aktualnie obowiązujące Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: program nauczania dla szkół muzycznych I stopnia, kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego, a także programy autorskie opracowane przez nauczycieli szkoły i zaopiniowane przez Radę Pedagogiczną.
 3. Organizację szkoły w danym roku szkolnym określa dyrektor szkoły w arkuszu organizacji szkoły, na podstawie ramowego planu nauczania i planu pracy szkoły, zatwierdza organ prowadzący szkołę, opiniuje zaś Wizytator CEA.
 4. Organizacja szkoły zawiera liczbę pracowników szkoły łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, liczbę godzin wszystkich przedmiotów oraz rozkład zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych.
 5. Szkoła przestrzega terminów rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określonych w przepisach MKiDN w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych.
 6. Szkoła przestrzega Rozporządzenia MKiDN w sprawie organizacji roku szkolnego :
  1. zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września,
   z wyjątkiem piątku i soboty, a kończą w ostatni piątek czerwca ,
  2. w klasach programowo najwyższych zajęcia dydaktyczno - wychowawcze kończą się w środę bezpośrednio poprzedzającą zakończenie rocznych zajęć wychowawczo - dydaktycznych,
  3. decyzje o organizacji tygodnia pracy podejmuje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej,
  4. o przyjętej organizacji tygodnia pracy dyrektor szkoły powiadamia organ prowadzący szkołę, uczniów i ich rodziców przed rozpoczęciem zajęć szkolnych ,
  5. dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej - może w danym roku szkolnym ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w wymiarze do 6 dni (w dni świąt religijnych niebędących dniami ustawowo wolnymi od pracy, w dzień 2 maja -gdy wypada w dzień powszedni, w piątek po święcie Bożego Ciała lub inne dni - jeżeli jest to uzasadnione organizacją pracy szkoły.
 7. Dyrektor szkoły, w terminie do 30 września, informuje nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców o ustalonych w danym roku szkolnym dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno - wychowawczych.
 8. Tygodniowy wymiar godzin lekcyjnych ustala się według ramowego planu nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych, zatwierdzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 9. Dyrektor szkoły może umożliwić zwiększenie jednostki lekcyjnej na prośbę pedagoga prowadzącego dla uczniów wybitnie uzdolnionych oraz w innych uzasadnionych przypadkach.
 10. Szkoła organizuje rekrutację uczniów na podstawie dobrowolnych zgłoszeń oraz badania przydatności kandydatów określonych w rozdziale IX niniejszego statutu.

§ 21

 1. Szkoła w uzasadnionych przypadkach umożliwia indywidualny tok nauczania w oparciu o obowiązujące Rozporządzenie MKiDN w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tryb nauki w szkołach nierealizujacych kształcenia ogólnego - określające przepisy dla publicznych szkół artystycznych.
 2. Uczeń realizujący indywidualny program nauki kształci się w zakresie jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych artystycznych zajęć edukacyjnych przewidzianych w szkolnym planie nauczania dla danej klasy, według programu dostosowanego do jego uzdolnień, zainteresowań i możliwości edukacyjnych.
 3. Uczeń realizujący indywidualny tok nauki kształci się według systemu innego, niż udział w obowiązkowych artystycznych zajęciach edukacyjnych, przewidzianych w szkolnym planie nauczania dla danej klasy.
 4. Uczeń objęty indywidualnym tokiem nauki może realizować w ciągu jednego roku szkolnego program nauczania z zakresu dwóch lub więcej klas i może być klasyfikowany i promowany w czasie całego roku szkolnego.
 5. Indywidualny tok nauki może być realizowany według programu nauczania objętego szkolnym zestawem programów nauczania lub indywidualnego programu nauki.
 6. Uczeń może realizować indywidualny program lub tok nauki na każdym etapie edukacyjnym.
 7. Zezwolenie na indywidualny program lub tok nauki może być udzielone po upływie co najmniej jednego roku nauki.
 8. Z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki mogą wystąpić :
  1. pełnoletni uczeń,
  2. rodzice (prawni opiekunowie) niepełnoletniego ucznia,
  3. nauczyciel prowadzący artystyczne zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek - za zgodą rodziców (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego ucznia.
 9. Wniosek składa się do dyrektora szkoły za pośrednictwem nauczyciela przedmiotu głównego tego ucznia.
 10. Do wniosku o którym mowa w ust. 21 pkt.9 nauczyciel prowadzący artystyczne zajęcia edukacyjne powinien dołączyć informacje o predyspozycjach i możliwościach ucznia oraz o jego dotychczasowych osiągnięciach, a także indywidualny program nauki opracowany opracowany przez tegoż nauczyciela, lub opracowany poza szkołą, który uczeń ma realizować pod jego kierunkiem.
 11. W przypadku, gdy nauczycielem prowadzącym artystyczne zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek o udzielenie zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki, nie jest nauczycielem przedmiotu głównego, informacje o predyspozycjach ucznia opiniuje nauczyciel przedmiotu głównego ucznia, którego dotyczy wniosek.
 12. Indywidualny program nauki nie może obniżyć wymagań edukacyjnych artystycznych ustalonych dla danej klasy i wynikających z podstawy programowej.
 13. Dyrektor szkoły, po otrzymaniu wniosku o udzielenie zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki, zasięga opinii rady pedagogicznej.
 14. Dyrektor szkoły, po uzyskaniu opinii rady pedagogicznej może zezwolić na indywidualny program lub tok nauki. Zezwolenie jest udzielane na czas określony, nie krótszy, niż jeden rok szkolny.
 15. W przypadku przejścia ucznia do innej szkoły może on kontynuować indywidualny program lub tok nauki, po uzyskaniu zezwolenia szkoły, do której został przyjęty.
 16. Uczeń realizujący indywidualny tok nauki może uczęszczać na wybrane artystyczne zajęcia edukacyjne do danej klasy lub klasy programowo wyższej w tej, lub innej szkole albo na wybrane artystyczne zajęcia edukacyjne w szkole wyższego stopnia.
 17. Jeżeli uczeń o wybitnych uzdolnieniach jednokierunkowych nie może sprostać wymaganiom wymaganiom z artystycznych zajęć edukacyjnych nieobjętych indywidualnym programem lub tokiem nauki, nauczyciel prowadzący zajęcia może - na wniosek nauczyciela przedmiotu głównego lub innego nauczyciela uczącego ucznia - dostosować wymagania edukacyjne z tych zajęć do indywidualnych potrzeb,
  z zachowaniem wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej.
 18. Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie ucznia realizującego indywidualny program lub tok nauki odbywa się na warunkach i w sposób określony w aktualnych przepisach w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w publicznych szkołach i placówkach artystycznych.

§ 22

 1. Podstawowym prawem ucznia jest prawo do nauki w warunkach poszanowania godności osobistej.
 2. W szczególności uczeń ma prawo do:
  1. zapoznawania się z programem nauczania, jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;
  2. zapoznania się z wewnątrzszkolnym systemem oceniania;
  3. jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowania;
  4. korzystania z zajęć pozalekcyjnych, form rekreacji i wypoczynku organizowanych przez Szkołę;
  5. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniem z dyrektorem Szkoły;
  6. prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.
 3. Do obowiązków ucznia należy w szczególności:
  1. udział w zajęciach lekcyjnych i systematyczne przygotowanie się do nich;
  2. dbałość o dobre imię Szkoły i poszanowanie jej mienia;
  3. przestrzeganie porządku szkolnego, dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych uczniów;
  4. przestrzeganie zasad kultury współżycia w odniesieniu do członków społeczności szkolnej.
 4. Szczegółowe prawa i obowiązki ucznia zawiera Regulamin Samorządu Uczniowskiego i Kodeks Ucznia.

§ 23

 1. Uczniowie wyróżniający się nauką lub zachowaniem mogą zostać nagrodzeni:
  1. pochwałą udzielona wobec klasy przez wychowawcę;
  2. pochwałą udzielona przez dyrektora Szkoły;
  3. nagrodą rzeczową przyznawana przez dyrektora Szkoły.
 2. Uczniowie naruszający postanowienia statutu lub Kodeksu Ucznia podlegają karze:
  1. upomnienia udzielonego wobec klasy przez wychowawcę;
  2. nagany udzielonej przez dyrektora Szkoły;
  3. skreślenia z listy uczniów.
 3. Od decyzji w sprawie przyznania nagród lub kar przysługuje prawo do odwołania się do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą w terminie 7 dni.

§ 24

 1. Uczeń może zostać skreślony z listy uczniów w przypadku:
  1. nagminnego i udokumentowanego naruszania dyscypliny szkolnej o ile stosowane środki wychowawcze nie rokują zmiany jego postępowania;
  2. spożywania alkoholu lub używania, sprzedawania lub nakłaniania innych uczniów do używania środków odurzających na terenie Szkoły lub podczas imprez organizowanych z udziałem społeczności szkolnej;
  3. czynnej napaści na jakąkolwiek osobę przebywającą na terenie Szkoły lub podczas imprez organizowanych z udziałem społeczności szkolnej, za wyjątkiem działania w ramach obrony koniecznej;
  4. kradzieży lub umyślnego uszkodzenia mienia Szkoły, innych uczniów, nauczycieli lub innych osób.
 2. Zarząd może skierować do dyrektora Szkoły wniosek o skreślenie ucznia z listy uczniów w przypadku naruszenia przez rodziców lub opiekunów ucznia postanowień umowy cywilnoprawnej, o której mowa
  w §2 ust. 2 lit. j.
 3. Od decyzji dyrektora szkoły o skreśleniu ucznia z listy uczniów szkoły rodzicom (opiekunom) przysługuje prawo do odwołania się do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą w terminie 7 dni od podjęcia decyzji przez dyrektora.

§ 25

 1. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z części zajęć edukacyjnych artystycznych.
 2. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z części zajęć edukacyjnych na podstawie pisemnej prośby rodziców (prawnych opiekunów) oraz opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza specjalistę lub poradnię psychologiczno-pedagogiczną na czas określony w tej opinii.
 3. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć edukacyjnych artystycznych uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub końcoworocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony" lub "zwolniona".
 4. Uczniowie pełnoletni składają pisemną prośbę o zwolnienie z zajęć edukacyjnych do dyrektora szkoły.
 5. Na terenie szkoły przestrzegany jest zakaz używania napojów alkoholowych, odurzających oraz strojów wyzywających, nie licujących z powagą placówki.
 6. Korzystanie z telefonów komórkowych i innych urządzeń na terenie szkoły jest zabronione podczas lekcji, podczas przerw wymaga zgody nauczyciela.
 7. W szkole obowiązuje przestrzeganie Kodeksu Ucznia, który obliguje uczniów do właściwego zachowania wobec nauczycieli i pozostałych uczniów.

§ 26

 1. Nauczyciele mają prawo nauczać zgodnie z wybranymi przez siebie i uzgodnionymi z dyrektorem metodami nauczania, przestrzegając przepisów prawa i etyki zawodowej.
 2. Prawa i obowiązki nauczycieli i innych pracowników Szkoły określają przepisy Kodeksu pracy, aktualnie obowiązującej Ustawy o systemie oświaty, niniejszego statutu i Regulaminu Szkoły.
 3. Nauczyciele w szczególności mają prawo do:
  1. współudziału w formułowaniu programów nauczania i wychowania;
  2. wyboru metod nauczania i wychowania z zachowaniem przepisów prawa i statutu Szkoły;
  3. egzekwowania od uczniów sformułowanych przez siebie wymagań, zgodnych z zasadami wewnątrzszkolnego systemu oceniania;
  4. opiniowania wniosku o indywidualny program lub tok nauki.
 4. W szczególności do obowiązków nauczycieli należy:
  1. dbałość o wysoką jakość pracy dydaktyczno - wychowawczej i opiekuńczej;
  2. odpowiedzialność za życie, zdrowie, i bezpieczeństwo uczniów;
  3. systematyczne pogłębianie wiedzy i podnoszenie kwalifikacji zawodowych;
  4. udzielanie pomocy uczniom w przezwyciężaniu niepowodzeń;
  5. aktywne uczestnictwo w zebraniach Rady pedagogicznej;
  6. przestrzeganie kultury współżycia w odniesieniu do członków społeczności szkolnej;
  7. na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej ustne poinformowanie ucznia
   o przewidywanej dla niego ocenie z prowadzonego przez siebie przedmiotu;
  8. na miesiąc przed zakończeniem semestru lub roku poinformowanie ucznia i jego rodziców na piśmie o przewidywanej dla niego ocenie niedostatecznej.

§ 27

 1. Działalność Szkoły nie ma charakteru zarobkowego.
 2. Szkoła jest finansowana z czesnego i innych opłat, dotacji budżetowych i darowizn oraz działalności gospodarczej prowadzonej przez Zarząd.
 3. Rodzice uczniów zobowiązani są do uiszczania czesnego i innych opłat w terminie ustalonym przez Zarząd. Zobowiązanie to potwierdzają w umowie zawartej z Zarządem w chwili zapisania dziecka do Szkoły.
 4. W przypadku opóźnienia się rodziców ze spełnieniem zobowiązań, o których mowa w ust. 2 przez okres trzech miesięcy Zarząd może rozwiązać umowę, o której mowa w §2. ust. 2 lit.j, a Dyrektor skreśla ucznia z listy uczniów Szkoły.
 5. Zarząd przekazuje środki finansowe zgodnie z zatwierdzonym preliminarzem Szkoły.
 6. Wyposażenie Szkoły stanowi własność organu prowadzącego oddanego Szkole w bezpłatne użytkowanie.

§ 28

Wysokość czesnego, zasady pobierania oraz odsetki za nieterminowe wpłaty ustala Zarząd.

§ 29

 1. Zarząd może, po uzyskaniu opinii dyrektora Szkoły i rady pedagogicznej, dofinansować do 75% kwoty czesnego w celu zapewnienia możliwości nauki w Szkole uczniom wybitnie uzdolnionym.
 2. Zasady przyznawania dofinansowania określa organ prowadzący.

§ 30

 1. Zajęcia dodatkowe, niewchodzące w zakres zatwierdzonego planu pracy Szkoły, dodatkowe kursy, obozy, wycieczki finansowane są odrębnie przez rodziców lub opiekunów uczniów.
 2. Zarząd może dofinansować zajęcia określone w ust.1.

§ 31

 1. Szkoła realizuje nauczanie w dwóch cyklach :
  1. cykl sześcioletni,
  2. cykl czteroletni,
 2. Zgodnie z podjętym ZOBOWIĄZANIEM szkoła:
  1. realizuje aktualne Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie dopuszczania do użytku w szkołach artystycznych programów oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników dla publicznych szkół artystycznych,
  2. stosuje zasady klasyfikowania i promowania uczniów zgodnie z aktualnie obowiązującą Ustawą Prawo oświatowe art.98 ust. 1 pkt.8 oraz art. 44 zc (D.U. z 2016 r. poz. 1943 w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów
   w publicznych szkołach i placówkach artystycznych,
  3. przestrzega wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
   w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych,
  4. przestrzega zapisów Rozporządzenia Ministra Kultury w sprawie określenia podstawowych warunków, niezbędnych do realizacji przez szkoły artystyczne zadań statutowych, dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
  5. przestrzega aktualnie obowiązujących przepisów zawartych w Rozporządzeniu MKiDN w sprawie zasad wydawania wzorów świadectw, dyplomów i innych druków szkolnych,
  6. stosuje aktualnie obowiązujące przepisy prawa zawarte w Rozporządzeniu MKiDN w sprawie prowadzenia dokumentacji przez publiczne szkoły i placówki artystyczne,
  7. realizuje Rozporządzenie MKiDN w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach
   i placówkach artystycznych;
  8. ocenianie i klasyfikowanie w szkołach artystycznych odbywa się zgodnie z zasadami określonymi
   w art. 44 zd-44 zp, art.44 zg ust.9, art.44 zj, art. 44 zf, art.44 e ust.4, 5 i 7 Ustawy Prawo oświatowe,
  9. przestrzega aktualnie obowiązujących przepisów prawa zawartych w Rozporządzeniu MKiDN
   w sprawie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół artystycznych,
  10. laureaci ogólnopolskich konkursów, przesłuchań i przeglądów w zakresie przedmiotów artystycznych, których organizatorem jest Centrum Edukacji Artystycznej, otrzymują odpowiednio z danych zajęć artystycznych celującą ocenę końcoworoczną (śródroczną) a w przypadku egzaminu promocyjnego końcoworocznego są zwolnieni z tego egzaminu,
  11. z przedmiotu: instrument główny w szkole muzycznej I stopnia - z wyłączeniem klasy pierwszej - końcoworoczna ocena klasyfikacyjna ustalana jest przez komisję w trybie egzaminu promocyjnego.

§ 32

 1. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia.
 2. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę, oraz formułowaniu oceny.
 3. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu :
  1. poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych,
  2. pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,
  3. motywowania ucznia do dalszej pracy,
  4. dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach
   w uczeniu się oraz uzdolnieniach uczniów,
  5. umożliwianie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno - wychowawczej.
 4. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje :
  1. formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i końcoworocznych (śródrocznych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych
   i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych.
  2. ocenianie bieżące i ustalanie ocen klasyfikacyjnych śródrocznych, końcoworocznych
   z obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych wg. skali i w formach przyjętych
   w szkole, a także warunki ich poprawiania,
  3. przeprowadzanie egzaminów promocyjnych, klasyfikacyjnych i poprawkowych.
  4. ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane końcoworocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych,
   z wyjątkiem oceny ustalonej w trybie egzaminu promocyjnego
  5. ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji
   o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

§ 33

 1. Nauczyciele na początku roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o :
  1. wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznychi końcoworocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania
  2. sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,
  3. warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana końcoworocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych, z wyjątkiem oceny ustalanej w trybie egzaminu promocyjnego
 2. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów).
 3. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę.
 4. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne ucznia są udostępniane uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom).
 5. Nauczyciel przechowuje sprawdzone przez siebie pisemne prace kontrolne uczniów przez okres do końca danego roku szkolnego.
 6. W danym dniu może się odbyć tylko jeden egzamin.
 7. Poszczególni nauczyciele są obowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów)
  o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych w terminie dwóch tygodni przed końcoworocznym (śródrocznym) zebraniem plenarnym rady pedagogicznej.
 8. O grożącej uczniowi śródrocznej i końcoworocznej ocenie niedostatecznej nauczyciel jest zobowiązany poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej. Poinformowanie rodziców jest sformułowane na piśmie i musi być potwierdzone podpisem rodziców. Potwierdzenie przechowuje nauczyciel do końca danego roku szkolnego.
 9. Wszystkie oceny ucznia - śródroczne i końcoworoczne powinny być uwidocznione w arkuszu ocen, dzienniku lekcyjnym i dzienniczkach uczniów. Oceny końcoworoczne wpisywane są do dziennika i arkusza ocen w pełnym brzmieniu wraz z oceną punktową.
 10. Nauczyciel jest obowiązany (na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej) dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb ucznia.
 11. Rodzice (prawni opiekunowie) na swój wniosek mają prawo do zapoznania się z ocenami ucznia, dokumentacją egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego, oraz inną dokumentacją - co potwierdzają własnoręcznym podpisem.

§ 34

W Społecznej Szkole Muzycznej I stopnia im. Władysława Szpilmana w Łodzi realizującej wyłącznie kształcenie artystyczne nie ustala się oceny zachowania.

§ 35

 1. Klasyfikację uczniów przeprowadza się dwukrotnie w danym roku szkolnym :
  1. w połowie roku szkolnego, tj. klasyfikację śródroczną ,
  2. oraz na zakończenie roku szkolnego tj. klasyfikację końcoworoczną.
  • 1.1. Pierwszy semestr trwa od dnia rozpoczęcia zajęć dydaktyczno-wychowawczych we wrześniu do ostatniej soboty poprzedzającej ferie zimowe.
  • 1.2. Drugi semestr trwa od poniedziałku wypadającego bezpośrednio po feriach zimowych do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 2. Oceny klasyfikacyjne końcoworoczne (śródroczne) z zajęć edukacyjnych ustala się w stopniach według następującej skali :

Pełna nazwa oceny
Skrót nazwy oceny
Symbol cyfrowy oceny
Punkty
niedostateczny
ndst.
1
10
dopuszczający
dop.
2
11 ÷ 12
dostateczny
dst.
3
13 ÷ 15
dobry
db.
4
16 ÷ 20
bardzo dobry
bdb.
5
21 ÷ 24
celujący
cel.
6
25

 1. stopień celujący (6) - oznacza, że osiągnięcia ucznia wyraźnie wykraczają poza wymagania edukacyjne, samodzielnie i twórczo rozwija on własne uzdolnienia, biegle posługuje się zdobytymi umiejętnościami
  w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy; proponuje rozwiązania nietypowe, a także rozwiązuje zadania wykraczające poza program nauczania tej klasy ;
 2. stopień bardzo dobry (5) - oznacza, że uczeń całkowicie spełnia wymagania edukacyjne, sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami, samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne
  i praktyczne ujęte w programie nauczania potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań
  i problemów w nowych sytuacjach ;
 3. stopień dobry (4) - oznacza, że spełnienie wymagań edukacyjnych nie jest pełne, ale nie przewiduje się problemów w dalszym kształceniu, uczeń poprawnie korzysta z wiadomości, różnicuje i realizuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub gra poprawnie technicznie i muzycznie, z małymi niedociągnięciami ;
 4. stopień dostateczny (3) - oznacza, że uczeń spełnił jedynie podstawowe wymagania edukacyjne, co może oznaczać trudności w toku dalszego kształcenia, gra z wyraźnymi brakami technicznymi
  i muzycznymi ;
 5. . stopień dopuszczający (2) - oznacza, że spełnienie wymagań edukacyjnych jest minimalne i poważnie utrudni, a nawet może uniemożliwić dalsze kształcenie ;
 6. stopień niedostateczny (1)> - oznacza, że uczeń wyraźnie nie spełnia wymagań edukacyjnych co uniemożliwia mu kontynuację kształcenia.

§ 36

Oceny śródroczne i końcoworoczne :
 1. Ocena winna uwzględniać poza umiejętnościami przedmiotowymi przyrost wiedzy oraz postępy w nauce. Przy ustalaniu oceny z egzaminu promocyjnego uwzględnia się w szczególności jakość wykonania artystycznego oraz wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywaniu się z obowiązków, wynikających ze specyfiki zajęć edukacyjnych,
 2. Ocenę z przedmiotu ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne z wyjątkiem ocen ustalonych przez komisje egzaminacyjne - zgodnie z Rozporządzeniem MKiDN w sprawie oceniania i klasyfikowania,
  z uwzględnieniem aktualnych zmian.
 3. Ocenę klasyfikacyjną śródroczną ustala się w ciągu ostatnich dwóch tygodni semestru, a ocenę końcoworoczną w ciągu dwóch tygodni przed zakończeniem zajęć lekcyjnych.
 4. Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
 5. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach edukacyjnych zdaje egzamin klasyfikacyjny.
 6. Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
 7. W celu przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego dyrektor szkoły powołuje komisję w składzie:
  1. dyrektor szkoły - jako przewodniczący komisji
  2. nauczyciel uczący ucznia danego przedmiotu
  3. nauczyciel (nauczyciele) tego samego lub pokrewnego przedmiotu
 8. Egzamin klasyfikacyjny z instrumentu głównego przeprowadza komisja egzaminacyjna. Egzamin klasyfikacyjny z pozostałych przedmiotów przeprowadza nauczyciel danego przedmiotu w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takiego samego lub pokrewnego przedmiotu.
 9. Przy ustalaniu oceny z egzaminu promocyjnego uwzględnia się w szczególności jakość wykonania artystycznego oraz wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć edukacyjnych.
 10. Termin egzaminu klasyfikacyjnego wyznacza dyrektor szkoły, nie później, niż w dniu poprzedzjącym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 11. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego
  w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
 12. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół, zawierający w szczególności skład komisji albo imię i nazwisko nauczyciela danego przedmiotu, a także imię i nazwisko nauczyciela obecnego podczas egzaminu klasyfikacyjnego, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne lub program oraz ocenę ustaloną odpowiednio przez komisję lub nauczyciela. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia lub zwięzłą informację o odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 13. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "nieklasyfikowany".

§ 37

 1. Egzamin klasyfikacyjny wyznacza się także uczniowi realizującemu indywidualny program lub tok nauki.
 2. Uczeń, któremu został ustalony indywidualny program lub tok nauki może być promowany do klasy programowo wyższej poza normalnym trybem z końcem lub w ciągu roku szkolnego.

§ 38

Egzaminy promocyjne
 1. W celu przeprowadzenia egzaminu promocyjnego w zakresie instrumentu głównego, zgodnie
  z Rozporządzeniem MKiDN w sprawie oceniania i klasyfikowania, z uwzględnieniem aktualnych zmian - dyrektor szkoły powołuje komisję w składzie :
  1. dyrektor szkoły jako przewodniczący
  2. nauczyciel uczący ucznia danego przedmiotu
  3. nauczyciel (nauczyciele) tego samego lub pokrewnego przedmiotu.
 2. Ocenę z egzaminu promocyjnego ustala się na podstawie liczby uzyskanych punktów wg. skali zgodnie
  z § 36. Ocenę stanowi średnia arytmetyczna punktów wystawionych przez poszczególnych członków komisji.
 3. Przy ocenie z egzaminu promocyjnego uwzględnia się w szczególności jakość wykonania artystycznego oraz wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć edukacyjnych.
 4. Z przeprowadzonego egzaminu promocyjnego sporządza się protokół, zawierający imię i nazwisko ucznia, skład komisji, datę egzaminu, pytania egzaminacyjne lub program egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję.
 5. Terminy egzaminów promocyjnych wyznacza dyrektor szkoły, nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 6. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu promocyjnego
  w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
 7. W uzasadnionych przypadkach rada pedagogiczna może zwolnić ucznia z egzaminu promocyjnego. Klasyfikacyjną ocenę końcoworoczną ustala w tym przypadku nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne.
 8. Oceny śródroczne i końcoworoczne ze wszystkich innych zajęć obowiązkowych niż instrument główny ustala nauczyciel danych zajęć.
 9. Laureaci ogólnopolskich konkursów, przesłuchań i przeglądów w zakresie przedmiotów artystycznych, których organizatorem jest Centrum Edukacji Artystycznej, otrzymują z danych zajęć artystycznych celującą ocenę końcoworoczną (semestralną).

§ 39

Szczegółowe warunki oceniania uczniów i tryb przeprowadzania egzaminów :
 1. W klasie I (pierwszej) cyklu sześcioletniego oceny z instrumentu głównego i przedmiotów teoretycznych
  po I i II semestrze wystawia nauczyciel.
 2. Z instrumentu głównego odbywają się egzaminy promocyjne w klasach II - VI cyklu sześcioletniego oraz
  w klasach I - IV cyklu czteroletniego. Egzaminy z instrumentu głównego w klasie VI cyklu sześcioletniego
  i w klasie IV cyklu czteroletniego przeprowadza się w trybie egzaminu promocyjnego.
 3. Oceny śródroczne i końcoworoczne ze wszystkich innych zajęć obowiązkowych, niż instrument główny ustala nauczyciel danych zajęć.
 4. Terminy egzaminów promocyjnych wyznacza dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.
 5. Rada Pedagogiczna może w uzasadnionych przypadkach losowych zwolnić ucznia z egzaminu promocyjnego. Ocenę ustala w tym przypadku nauczyciel.

§ 40

 1. W uzasadnionych przypadkach uczeń może, na własną prośbę lub prośbę rodziców (prawnych opiekunów), za zgodą Rady Pedagogicznej, realizować obowiązkowe zajęcia edukacyjne określone
  w planie nauczania danej klasy w ciągu 2 (dwóch) kolejnych lat, w łącznym wymiarze godzin nie przekraczającym wymiaru godzin przewidzianego dla tej klasy.
 2. Uczeń, o którym mowa w ust. 1, nie jest klasyfikowany w pierwszym roku realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

§ 41

Promowanie polega na zatwierdzenie przez radę pedagogiczną wyników końcoworocznej klasyfikacji i obejmuje podjęcie uchwał o :
 1. promowaniu uczniów do klas programowo wyższych lub ukończeniu szkoły,
 2. wyróżnieniu i odznaczeniu uczniów.

§ 42

Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymał klasyfikacyjną ocenę końcoworoczną wyższą od stopnia niedostatecznego, a w przypadku instrumentu głównego i kształcenia słuchu stopnia dopuszczającego.

§ 43

Uczeń, który w wyniku klasyfikacji końcoworocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen
co najmniej 4,75 otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

§ 44

 1. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna końcoworoczna, w przypadku instrumentu głównego, a w przypadku kształcenia słuchu ocena dopuszczająca może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego
 2. Ocena klasyfikacyjna końcoworoczna ustalona przez komisję w trybie egzaminu promocyjnego nie może być zmieniona.
 3. Egzamin poprawkowy może zdawać uczeń, który w wyniku klasyfikacji końcoworocznej otrzymał jedną ocenę niedostateczną, albo z instrumentu głównego lub z kształcenia słuchu ocenę dopuszczającą.
  W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch przedmiotów.
 4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się nie później, niż w ostatnim tygodniu ferii letnich.
 5. Egzamin poprawkowy przeprowadza powołana przez dyrektora szkoły komisja w składzie:
  1. dyrektor szkoły jako przewodniczący komisji
  2. nauczyciel uczący ucznia danego przedmiotu
  3. nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu
 6. Nauczyciel wyznaczony do pracy w w/w komisji może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela tego samego lub pokrewnego przedmiotu.
 7. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół, zawierający w szczególności :
  1. imię i nazwisko ucznia,
  2. nazwę przedmiotu i datę egzaminu,
  3. skład komisji,
  4. pytania egzaminacyjne lub program egzaminu,
  5. uzyskaną ocenę
  6. stwierdzenie uogólniające : "Decyzją komisji egzaminacyjnej zdał egzamin poprawkowy / nie zdał egzaminu poprawkowego".
  7. do protokołu załącza się również pisemną pracę ucznia.
 8. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

§ 45

 1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że końcoworoczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie
  z przepisami prawa, dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie
  7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 2. W przypadku stwierdzenia, że końcoworoczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która :
  • 2.1. W przypadku końcoworocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, oraz ustala końcoworoczną (śródroczną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych
 3. Termin sprawdzianu, o którym mowa, uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
 4. W skład komisji wchodzą :
  1. dyrektor szkoły jako przewodniczący komisji
  2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne
  3. dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzących takie same lub pokrewne zajęcia
 5. Nauczyciel wyznaczony do pracy w w/w komisji może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
 6. Ustalona przez komisję końcoworoczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ustalona przez komisję ocena jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej oceny końcoworocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej, a w przypadku oceny z instrumentu głównego
  i kształcenia słuchu - oceny niedostatecznej lub dopuszczającej, która może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.
 7. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności :
  1. imię i nazwisko ucznia
  2. skład komisji
  3. termin sprawdzianu
  4. zadania sprawdzające lub program,
  5. wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę.
  6. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 8. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w terminie wyznaczonym, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

§ 46

 1. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w § 42 i § 44 podlega skreśleniu z listy uczniów, chyba,
  że rada pedagogiczna wyrazi zgodę na powtarzanie klasy.
 2. W ciągu całego cyklu kształcenia w danym typie szkoły uczeń może powtarzać klasę tylko jeden raz.

§ 47

 1. Uczeń kończy szkołę muzyczną I stopnia, jeżeli na zakończenie klasy programowo najwyższej spełnił warunki określone w § 42.
 2. Do ucznia, który na zakończenie klasy programowo najwyższej nie spełnił warunków określonych w § 42
  i § 44 stosuje się odpowiednio § 46.

§ 48

Warunkiem ubiegania się kandydata o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły muzycznej I stopnia jest :
 1. w przypadku cyklu 6-letniego : ukończenie 6 lat i nie przekroczenie 10 roku życia
 2. w przypadku cyklu 4-letniego : ukończenie 10 lat i nie przekroczenie 16 roku życia

§ 49

 1. Kwalifikacja kandydatów do placówek artystycznych odbywa się na podstawie badania przydatności.
 2. Terminy składania podań o przyjęcie do placówki oraz datę badania przydatności ustala dyrektor szkoły.
 3. Szkoła może zażądać dodatkowo przedłożenia przez kandydata wypełnionego kwestionariusza oraz opinii lekarza specjalisty lub wyników badań specjalistycznych.

§ 50

 1. W celu przeprowadzenia badania przydatności kandydatów, dyrektor szkoły powołuje spośród nauczycieli szkolną komisję rekrutacyjno - kwalifikacyjną, zwaną dalej "Komisją" i wyznacza jej przewodniczącego.
 2. W pracach Komisji mogą uczestniczyć osoby z ośrodków współpracujących ze szkołą np. poradni psychologiczno - pedagogicznej.

§ 51

 1. Badanie przydatności kandydatów w szkole muzycznej I stopnia polega na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych, warunków fizycznych, predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie, poziomu dojrzałości szkolnej.
 2. Sposób i zakres przeprowadzania przydatności kandydatów ustala Komisja. Szkoła prowadzi dla kandydatów poradnictwo obejmujące w szczególności informację o zasadach przyjęć, warunkach nauki
  i programie kształcenia.

§ 52

 1. Oceny badania przydatności kandydatów ustala Komisja według obowiązującej skali punktowej.
 2. Po każdej części badania przydatności Komisja wpisuje do protokołu uzyskane przez kandydata wyniki, odrębnie dla każdej części badania przydatności .
 3. Z przebiegu badania przydatności Komisja sporządza protokół zawierający listę kandydatów zakwalifikowanych i listę kandydatów niezakwalifikowanych oraz uzyskane przez nich oceny.

§ 53

 1. Decyzję o przyjęciu do szkoły na podstawie badania przydatności kandydatów podejmuje dyrektor szkoły.
 2. Dyrektor ogłasza listę kandydatów przyjętych do szkoły w ciągu tygodnia od daty zakończenia badania przydatności.
 3. W indywidualnych przypadkach kandydat do szkoły może ubiegać się o przyjęcie do klasy programowo wyższej, niż pierwsza.
 4. Decyzję o przyjęciu kandydata do klasy wyższej niż pierwsza podejmuje dyrektor szkoły na podstawie ustalenia przez komisję predyspozycji i poziomu umiejętności odpowiadających programowi klasy, do której kandydat ma być przyjęty.

§ 54

Dopuszcza się możliwość przyjmowania ucznia z innej szkoły artystycznej tego samego typu i kierunku kształcenia.

§ 55

W szczególnie uzasadnionych przypadkach uczeń może być przyjęty w ciągu roku szkolnego, w trybie określonym w § 53 ust.4 oraz § 56.

§ 56

Ewentualne różnice programowe z przedmiotów objętych nauką w szkole, do której uczeń przechodzi, są uzupełniane w czasie i według zasad ustalonych przez nauczycieli tych przedmiotów.

§ 57

 1. SSM I stopnia może prowadzić dla kandydatów poradnictwo obejmujące w szczególności informację
  o zasadach przyjęć, warunkach nauki i programie kształcenia.
 2. Szkoła może prowadzić:
  1. okresową działalność konsultacyjną, między innymi w formie zajęć praktycznych, kursów, akcji otwartej szkoły.
  2. wstępne badania zainteresowań i uzdolnień kandydatów i na tej podstawie określanie możliwości
   i celowości wyboru przez kandydata danego kierunku kształcenia.
 3. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły składają podanie wraz z wypełnionym kwestionariuszem.

§ 58

Podstawą rozpoczęcia przez ucznia nauki lub jej kontynuowania jest podpisanie przez rodzica (prawnego opiekuna) umowy zawartej z Zarządem.

§ 59

Ścisła współpraca rodziców z dyrektorem i Radą pedagogiczną szkoły jest realizowana zgodnie z Art. 98 ust. 2 pkt. 2 Ustawy Prawo oświatowe, określającym organizację i formy współdziałania szkoły z rodzicami w zakresie nauczania, wychowania, opieki i profilaktyki.

§ 60

 1. Zgodnie z art. 98 ust. 1 pkt.26 Ustawy Prawo oświatowe szkoła posiada i stosuje podczas ważnych uroczystości sztandar szkoły.
 2. Szkoła używa pieczęci okrągłej i podłużnej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Szkoła posiada uprawnienia do wystawienia legitymacji szkolnej, do czego używa małej pieczęci okrągłej.

§ 61

 1. Likwidacja Szkoły może nastąpić na podstawie art.169 Ustawy Prawo oświatowe w przypadku:
  1. niepodjęcia działalności przez szkołę lub placówkę w terminie wskazanym w zgłoszeniu do ewidencji
  2. stwierdzenia w trybie nadzoru pedagogicznego, że działalność szkoły jest niezgodna z przepisami Ustawy Prawo oświatowe, wydanych na ich podstawie rozporządzeń, lub statutem - jeśli szkoła w wyznaczonym terminie nie zastosowała się do polecenia organu sprawującego nadzór pedagogiczny, o którym mowa w art. 180 ust.2 i nie usunęła uchybień.
  3. zaprzestania działalności przez szkołę przez okres dłuższy, niż 3 miesiące.
 2. Organ prowadzący zawiadamia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o zamiarze likwidacji Szkoły na 6 miesięcy przez planowanym terminem likwidacji.

§ 62

Członkowie organów Szkoły wymienionych w §10, rodzice i opiekunowie, pracownicy Szkoły oraz inne podmioty współdziałające ze Szkołą zobowiązani są do przestrzegania statutu Szkoły oraz regulaminów i zarządzeń organów Szkoły wydanych na podstawie uprawnień statutowych.

§ 63

Niniejszy Statut został opracowany na podstawie przepisów prawa:
 1. art.7 ust.3 z dn. 07.09.1991 r. Ustawy Prawo oświatowe (Dz.U. z 2016 r. poz.1943 z późn. zmianami w :
  1. 2016 r. (poz. 1954, 1985 i 2169)
  2. 2017 r. poz. 60 i 949.
 2. Ustawy z dn. 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 i 949)
 3. Ustawy z dn. 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.) art. 322, art. 364.
 4. Dotychczasowych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie przepisu art. 60 ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w zakresie dotyczącym ramowych statutów szkół publicznych artystycznych - zachowujących moc w odniesieniu do szkół artystycznych
 5. Treści obowiązkowych statutów - ustawa - Prawo oświatowe (art. 98, art. 99) we wszystkich szkołach artystycznych,
 6. Rozporządzenia MKiDN z dn. 05.11.2014 r. w sprawie ramowych statutów publicznych szkół i placówek artystycznych (D.U. z 2014 r. poz. 1646
 7. Ustawy Prawo oświatowe -art. 113: zgodnie z Rozporządzeniem Ministra KiDN dot. szczegółowej organizacji publicznych szkół i placówek artystycznych, uwzględniającym prawidłową realizację celów
  i zadań szkół i placówek artystycznych, w tym:
  1. elementy tworzące nazwę szkoły (placówki artystycznej)
  2. tryb nadawania imienia szkole i placówce artystycznej
  3. warunki i sposób używania nazwy szkoły, na pieczęciach, tablicy urzędowej i sztandarze,
  4. warunki tworzenia stanowisk kierowniczych w szkole artystycznej
  5. formy organizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych
  6. zakres informacji, jakie powinny być zawarte w arkuszu organizacji szkoły i placówki artystycznej).
 8. Ustawy Prawo oświatowe - art. 169 w sprawie Statutu szkoły niepublicznej - dot. przypadków, w jakich wpis do ewidencji niepublicznych szkół artystycznych podlega wykreśleniu.
 9. Rozporządzenia MKiDN z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie prowadzenia działalności innowacyjnej
  i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki artystyczne (Dz.U. z 2012 r. poz.999)
 10. Rozporządzenia MKiDN z dn. 25 lutego 2011 r. w sprawie dopuszczenia do użytku w szkołach artystycznych programów oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników dla szkół artystycznych (Dz.U. z 2011 r. Nr 52, poz.268)
 11. Przepisów zawartych w Ustawie Prawo oświatowe art. 44 zd - 44 zp, art. 44 zg ust.9, art. 44 zj, art. 44 e, art. 44 zf w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w publicznych szkołach i placówkach artystycznych
 12. Rozporządzenia MKiDN w sprawie prowadzenia przez publiczne szkoły i placówki artystyczne dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji
 13. Rozporządzenia MKiDN w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół artystycznych
 14. Rozporządzenia MKiDN w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół
  i placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych.
 15. Rozporządzenia MKiDN w sprawie sprawowania nadzoru pedagogicznego .

§ 64

 1. Statut Społecznej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Władysława Szpilmana w Łodzi został opracowany przez Radę pedagogiczną Społecznej Szkoły Muzycznej I st. im.Wł.Szpilmana w Łodzi i uchwalony na posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia Centrum Rozwoju Artystycznego "Maestria" w dniu 24.08.2018 r.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia, w wymieniony statut stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
 3. Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi szkoły.