Rekrutacja

REGULAMIN REKRUTACJI
w Społecznej Szkole Muzycznej I stopnia
im Władysława Szpilmana w Łodzi

Podstawa prawna:

 1. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych szkół do innych (Dz.U..z 2014 r. poz. 686);
 2. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie ramowych statutów publicznych szkół i placówek artystycznych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1646).
 3. Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 r. (tekst jednolity z dn. 4 grudnia 2015 r. Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.).
 4. Ustawa z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 35).

Cykle nauczania:

Zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych;
§ 1

Sześcioletni cykl nauczania ( dzieci w wieku od 6-10 lat)
 1. klasy o małej liczbie uczniów;
 2. indywidualizacja kształcenia;
 3. nauka gry na fortepianie, skrzypcach, gitarze, flecie, klarnecie, i innych instrumentach.
 4. przedmioty teorii muzyki: kształcenie słuchu, rytmika, audycje muzyczne oraz zespoły wokalne i instrumentalne.

Termin zgłaszanie się kandydatów: od 1 marca do 15 czerwca . Zajęcia przygotowawcze do egzaminu wstępnego - terminy ustala dyrektor szkoły. Badanie predyspozycji do kształcenia muzycznego ma miejsce od 4 maja do zakończenia zajęć dydaktycznych.

§ 2

Czteroletni cykl nauczania ( dzieci i młodzież w wieku od 11 do 16 lat);
 1. nauka gry na wiolonczeli, kontrabasie, harfie, gitarze, akordeonie, flecie, klarnecie, rogu, saksofonie, oboju, fagocie, trąbce, fortepianie, puzonie i perkusji;
 2. przedmioty teorii muzyki - kształcenie słuchu, audycje muzyczne oraz chór, orkiestra i zespoły kameralne.

Termin zgłaszanie się kandydatów od 1 marca do 15 czerwca . Zajęcia przygotowawcze do egzaminu wstępnego - terminy ustala dyrektor szkoły . Badanie predyspozycji do kształcenia muzycznego ma miejsce od 4 maja do zakończenia zajęć dydaktycznych. Postępowanie uzupełniające - do końca sierpnia roku szkolnego, poprzedzającego właściwy rok szkolny.

§ 3

Ogólne zasady rekrutacji:

 1. Do klasy I SM I stopnia cyklu sześcioletniego przyjmowane są dzieci w wieku od 6 do 10 lat.
 2. Do klasy I SM I stopnia cyklu czteroletniego dzieci i młodzież w wieku od 10 do 16 lat.
 3. Kandydaci ubiegający o przyjęcie do szkoły składają kwestionariusze wraz ze świadectwem zdrowia.
 4. Dyrektor szkoły może zażądać dodatkowo przedłożenia przez kandydata opinii lekarza specjalisty lub wyników badań specjalistycznych.
 5. O przyjęciu decyduje badanie predyspozycji do gry na określonym instrumencie oraz badanie uzdolnień muzycznych.
 6. Termin badania ustala dyrektor szkoły.
 7. Badanie przydatności do klasy I poprzedzone jest zajęciami przygotowawczymi prowadzonymi przez nauczycieli rytmiki lub teorii muzyki.
 8. Z przebiegu badania komisja sporządza protokół zawierający listę kandydatów zakwalifikowanych oraz listę kandydatów niezakwalifikowanych.
 9. Dla uczniów zdających do klas wyższych niż pierwsza zakres i treści egzaminów określany jest indywidualnie
 10. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych SSM I st. im.Wł.Szpilmana w Łodzi dyrektor powołuje spośród nauczycieli Komisję Rekrutacyjną.
 11. W skład Komisji wchodzą :
  1. dyrektor szkoły
  2. oraz nauczyciele przedmiotów ogólno muzycznych
  3. i nauczyciele instrumentaliści.
 12. W uzasadnionych przypadkach komisja może wnioskować, po zdaniu odpowiednich egzaminów, o przyjęcie kandydata do klasy wyższej klasy niż pierwsza oraz może zaproponować inny instrument niż określony w podaniu ucznia.
 13. Protokoły z przebiegu badania przydatności kandydatów są przechowywane w szkole przez okres kształcenia uczniów w szkole.
 14. W protokole możliwe jest stosowanie poprawek, zgodnie z obowiązującymi, odrębnymi przepisami.
 15. Decyzję o przyjęciu kandydata do szkoły podejmuje Komisja Rekrutacyjna.
 16. Dyrektor ustala limit wolnych miejsc w każdej specjalności.
 17. Lista osób przyjętych jest ustalana w oparciu o wyniki wszystkich części badania przydatności do klas I-szych wszystkich kandydatów danej specjalności.
 18. Do SSM I stopnia zostają przyjęci kandydaci, którzy otrzymali największą ilość punktów w danej specjalności, jednak nie mniej niż 38 punktów w skali 60 punktowej z badania predyspozycji muzycznych.
 19. W przypadku zdawania do wyższej klasy kryteria przyjęć są zgodne z kryteriami oceniania w zakresie poszczególnych przedmiotów, z których zdawany jest egzamin
 20. Listy uczniów przyjętych do szkoły wywieszane są na tablicy ogłoszeń w terminie trzech dni od zakończenia egzaminów wstępnych lub badania przydatności.
 21. Kandydaci, którzy zdali egzamin a nie zostali przyjęci z powodu braku miejsc znajdują się na liście rezerwowej.
 22. Dyrektor szkoły, w przypadku zaistnienia możliwości dodatkowego przyjęcia do szkoły, powiadamia kandydatów w kolejności wskazanej na liście rezerwowej.
 23. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość przechodzenia ucznia z jednej szkoły artystycznej do innej tego samego typu i kierunku kształcenia za zgodą dyrektora szkoły, do której uczeń przechodzi, w ciągu roku szkolnego lub z końcem roku szkolnego, na podstawie świadectwa szkolnego lub przesłuchania przez komisję szkoły, do której uczeń przechodzi.
 24. Różnice programowe z przedmiotów objętych nauką w szkole, do której uczeń przechodzi, są uzupełniane w czasie i według zasad ustalonych przez nauczycieli tych przedmiotów.
 25. Zasady przechodzenia z jednej szkoły artystycznej do innej tego samego typu reguluje regulamin przechodzenia z jednej szkoły do drugiej.

§ 4

BADANIE PREDYSPOZYCJI I UZDOLNIEŃ MUZYCZNYCH

 1. Test, badający przydatność kandydata do Społecznej Szkoły Muzycznej I st. im.Wł.Szpilmana w Łodzi, zawiera zadania badające następujące obszary:
  1. słuch melodyczny,
  2. słuch harmoniczny,
  3. pamięć muzyczną
  4. poczucie rytmu.
 2. Maksymalna łączna liczba punktów z testu badającego predyspozycje muzyczne kandydatów do SSM I st. w Łodzi dla obu cyklów kształcenia wynosi 60 punków i sumuje się kolejno poszczególnych obszarów badania.
 3. Wyniki badania predyspozycji każdego kandydata w postaci punktów z poszczególnych obszarów badania umieszczane są w protokole indywidualnym oraz zbiorowym.

 1. Słuch melodyczny i harmoniczny.
  1. Odtwarzanie pojedynczych dźwięków - powtarzanie głosem po usłyszeniu zagranego dźwięku na klawiaturze lub zaśpiewanego głosem.
  2. Powtarzanie motywów melodyczno-rytmicznych - powtarzanie głosem po uprzednim zagraniu na klawiaturze lub zaśpiewaniu.
  3. Porównywanie melodii (czy zmieniona, czy nie).
  4. Porównywanie akordów (taki sam, inny).
  5. Rozpoznawanie ilości dźwięków (1, 2, dużo) zagranych na klawiaturze harmonicznie (jednocześnie).

 2. Pamięć muzyczna.
  1. Odszukanie dźwięków w obrębie kwinty - odszukanie na klawiaturze po uprzednim zagraniu i wyznaczeniu zakresu klawiszy.
  2. Prezentacja piosenki :
   1. Pamięć melodii i rytmu.
   2. Pamięć tekstu.
   3. Intonacja.
  Elementy te są oceniane na podstawie zaśpiewanej, dowolnej znanej dziecku piosenki (lub przygotowanej na kursie przygotowawczym).

 3. Poczucie rytmu.
  1. Powtarzanie rytmów - wyklaskanie po uprzednim wyklaskaniu lub wystukaniu.
§ 5

 1. W przypadku, gdy liczba kandydatów, którzy uzyskali taką samą liczbę punktów w badaniu predyspozycji - jest większa, niż liczba miejsc, Komisja Rekrutacyjna szkoły podejmuje decyzję o przyjęciu kandydata w oparciu o dodatkowe kryteria:
  1. wielodzietność rodziny kandydata
  2. niepełnosprawność kandydata
  3. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
  4. objęcie kandydata pieczą zastępczą.
 2. W przypadku braku miejsca na instrument wskazany przez kandydata lub jego rodzica (prawnego opiekuna), Komisja Rekrutacyjna może zaproponować przyjęcie tego kandydata na inny instrument.

§ 6

W uzasadnionych przypadkach, w szczególności przy zmianie miejsca zamieszkania, uczeń może być przyjęty do Społecznej Szkoły Muzycznej I st. im.Wł.Szpilmana w Łodzi w ciągu roku szkolnego.

§ 7

Złożenie kwestionariusza o przyjęcie do Społecznej Szkoły Muzycznej I stopnia im.Wł.Szpilmana w Łodzi jest równoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem Rekrutacji tejże szkoły.

§ 8

Regulamin Rekrutacji Społecznej Szkoły Muzycznej I stopnia im.Wł.Szpilmana w Łodzi wchodzi w życie 01 września 2017 r.