Dokumenty :

Szkolny Program Wychowawczo - Profilaktyczny

Jeśli będziemy brać pod uwagę człowieka jedynie takim, jakim jest, sprawimy, że już taki zostanie. Jeśli zaś będziemy wyobrażać go sobie takim, jakim mógłby się stać, pomożemy mu stać się tym, KIM NAPRAWDĘ MOŻE ZOSTAĆ.

P. Pellegrino

I. Wstęp

Program Wychowawczo-Profilaktyczny jest przeznaczony dla uczniów Społecznej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Władysława Szpilmana w Łodzi. Program został opracowany w oparciu o aktualne przepisy prawa oświatowego i jest dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów szkoły muzycznej. Uwzględnia zadania wynikające z podstawowych funkcji szkoły, wnioski i zalecenia organów nadzorujących, Wnioski Rady Pedagogicznej oraz Samorządu Uczniowskiego.

Jest dokumentem stanowiącym wytyczne do pracy wychowawczej.

Działalność wychowawcza szkoły jest zintegrowana z procesem dydaktycznym, realizowanym przez wszystkich nauczycieli na zajęciach edukacyjnych oraz przez wszystkich pracowników szkoły w bezpośrednich kontaktach z uczniami. Program opisuje treści i działania skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców, związane z realizacją misji wychowawczej szkoły oraz zadań w zakresie wychowania i opieki.

Profilaktyka jest procesem wspierającym zdrowie przez umożliwienie ludziom uzyskania pomocy potrzebnej im do konfrontacji ze złożonymi i stresującymi warunkami życia oraz przez umożliwienie jednostkom osiągania subiektywnie satysfakcjonującego i społecznie akceptowanego życia.

Profilaktyka to wspomaganie radzenia sobie z trudnościami, ograniczenie czynnika zagrażającego i wzmacnianie czynników, które sprzyjają rozwojowi. Profilaktyka szkolna obejmuje więc działania zmierzające do ochrony uczniów przed wpływem czynników destrukcyjnych, zakłócających prawidłowy rozwój oraz udzielania wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych. Głównym jej celem jest ochrona uczniów przed zagrożeniami zakłócającymi ich prawidłowy rozwój emocjonalny, społeczny i poznawczy poprzez skuteczne przeciwdziałanie zagrożeniom potencjalnym i reagowanie na już dostrzeżone.

Działania profilaktyczne szkoły mają prowadzić do ograniczenia i eliminowania zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży, wzmocnienia czynników chroniących przed zagrożeniami, kształtowanie prawidłowych relacji międzyludzkich, budzenia aspiracji życiowych i przeciwdziałania bierności społecznej.

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny stanowi załącznik do statutu szkoły, a ponadto jest dokumentem ściśle związanym ze szkolnym systemem nauczania oraz wewnątrzszkolnym systemem oceniania, razem tworząc z nimi wizję szkoły oraz jej absolwenta.

II. Podstawy prawne szkolnego programu wychowawczo - profilaktycznego

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017 r.poz.59 z późn.zmian.).
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn.18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz.U. z 2015 r. poz.1249).
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 356).
 4. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dn. 06 września 2017 r. w sprawie podstaw programowych i kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego w publicznych szkołach artystycznych (Dz.U. z 2017 r. poz.1793).
 5. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dn. 06 września 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach artystycznych (Dz.U. z 2017 r. poz.1763).
 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 09 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2017 r. poz. 1591).
 7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 09 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1578).
 8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 05 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1712).
 9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 07 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1743).
 10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 5 listopada 2014 r. w sprawie ramowych statutów publicznych szkół i placówek artystycznych.
 11. Europejska Konwencja Praw Człowieka z dn. 03.09;1953 r.
 12. Ustawa z dnia 6 czerwca 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego - art. 572 (Dział II rozdział 2) - Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296 z późn. zmianami)
 13. Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U. Nr 11 z 13 lutego 2002 r. poz.109).\
 14. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego - art. 304 (Dz.U. 1997 nr 89 poz. 555 z późn. zmianami)
 15. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. - 0 wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 487)
 16. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. - o przeciwdziałaniu narkomanii - (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 783)
 17. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 31 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem (DZ.U. 2003 nr 26 poz.226).
 18. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dn. 2 lipca 2014 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego w publicznych szkołach artystycznych.

III. Misja szkoły.

1. Oferta szkoły:
Społeczna Szkoła Muzyczna I stopnia im. Wł.Szpilmana w Łodzi prowadzi zajęcia wyłącznie muzyczne, bez pionu ogólnokształcącego.
Misja szkoły wynikająca z profilu placówki, oparta jest na wizerunku ucznia i absolwenta. Zadaniem szkoły jest wspieranie rozwoju osobowości ucznia.

Nadrzędnymi celami kształcenia i wychowania są:
 1. wyposażenie ucznia w taką wiedzę i umiejętności, które umożliwiają mu dalszy rozwój muzyczny, kontynuowanie nauki w szkołach muzycznych II stopnia oraz czynny udział, w życiu kulturalnym,
 2. wszechstronne rozwijanie osobowości ucznia w oparciu o wartości moralne i estetyczne (takie jak dobro, prawda, piękno) - jako przygotowanie do aktywnego i twórczego życia w otaczającym go świecie
 3. rozwijanie wrażliwości artystycznej ucznia i kształtowanie świadomego odbiorcy kultury,
 4. rozwijanie umiejętności pracy zespołowej, traktowanej jako umiejętność kluczowa w dorosłym życiu.

2. Wymogi formalno-prawne.
W szkołach niepublicznych program wychowawczo-profolaktyczny ustala organ wskazany w statucie szkoły (art. 84 ust.5 Ustawy Prawo oświatowe).

3. Program wychowawczo-profilaktyczny zawiera:
Treści i działania profilaktyczno-wychowawcze skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców w oparciu o diagnozę potrzeb i problemów występujących w danej społeczności szkolnej (art. 26 Ustawy Prawo oświatowe).

4. Diagnoza potrzeb i problemów:
 1. Przedmiotem badań jest :
  1. diagnoza potrzeb:
   1. ocena zasobów ludzkich i materialnych
   2. mocnych i słabych stron (SWOT)
   3. sytuacji wychowawczej szkoły
  2. diagnoza zagrożeń:
   1. ocena stopnia ryzyka wynikającego z zażywania środków psychoaktywnych, prowadzona na różnych poziomach:
    1. całego środowiska szkolnego/ wychowawczego
    2. klasy/ sekcji/ grupy
    3. Indywidualnym ucznia/ wychowanka.
 2. Zoperacjonalizowanie diagnozy to ustalenie: kogo chcemy diagnozować (uczniów, rodziców, nauczycieli) i jakimi narzędziami badawczymi (obserwacja, wywiad , analiza wytworów ucznia, kwestionariusz/ankieta, techniki socjometryczne, analiza dokumentacji szkolnej).
 3. Zakończenie działań diagnostycznych to :
  1. Podsumowanie uzyskanych wyników
  2. Wyciągnięcie wniosków
  3. Zaplanowanie adekwatnych zadań programu wychowawczo-profilaktycznego.

5 . Diagnoza procesu wychowawczego szkoły.Diagnoza potrzeb i problemów:
Programu wychowawczy powstał na podstawie poprzedniego, obowiązującego do końca roku szkolnego.

W efekcie badania ewaluacyjnego określono moce i słabe strony procesu wychowawczego szkoły:

Do mocnych stron zaliczono:
 1. akceptację przez rodziców oddziaływań wychowawczych prowadzonych w szkole,
 2. organizację imprez, uroczystości oraz stwarzanie uczniom możliwości zaprezentowania swoich umiejętności,
 3. wysoki poziom akceptacji oddziaływań nauczycieli
 4. współpracę nauczycieli i rodziców

Słabymi stronami są:
 1. niedostateczna znajomość przez rodziców prowadzonych przez szkołę działań wychowawczych promujących zdrowy styl życia i profilaktykę uzależnień.

W związku z powyższymi wnioskami w programie wychowawczym szkoły położono duży nacisk na psychoedukację, uwrażliwianie uczniów na rozpoznawanie potrzeb własnych i innych ludzi, umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji i rozwiązywanie problemów oraz konfliktów.

Te kompetencje społeczne są podstawą profilaktyki agresji i przemocy rówieśniczej, a także podbudową do pierwszorzędnej profilaktyki uzależnień.

W ubiegłym roku szkolnym opracowano również kodeks ucznia regulujący powinności uczniów oraz konsekwencje nieprzestrzegania norm. Zapisy kodeksu zostały opracowane przez uczniów i nauczycieli.

6 . Absolwent szkoły.
Uczeń kończący szkołę powinien być:
 1. odpowiedzialny i pracowity,
 2. komunikatywny,
 3. rozważny, potrafiący dokonywać właściwych wyborów,
 4. szanujący normy społeczne i przestrzegający ich,
 5. z poczuciem humoru i dystansu do siebie,
 6. tolerancyjny, potrafiący współpracować z innymi,
 7. aktywny,
 8. dobrze przygotowany do następnego etapu nauki.

7. Wartości wychowawcze
Najważniejsze wartości wychowawcze szkoły to:
 1. poszanowanie godności ludzkiej,
 2. uczciwość, szczerość i prawdomówność,
 3. odpowiedzialność i wytrwałość,
 4. współodpowiedzialność,
 5. tolerancja,
 6. zdrowy styl życia,
 7. umiejętność współżycia i współpracy w różnych sytuacjach społecznych,
 8. altruizm,
 9. wrażliwość na piękno przyrody,
 10. szacunek i duma z dorobku kultury i tradycji narodowej.

8. Priorytety szkoły
 1. Szkoła dba o harmonijny rozwój ucznia, a przede wszystkim o jego kompetencje społeczne.
 2. Atmosfera szkoły w zakresie bezpieczeństwa, zdrowia i higieny sprzyja efektywnej pracy.
 3. Stale podnoszone kompetencje kadry pedagogicznej sprzyjają realizacji zadań.
 4. Nauczyciele wspierają wychowawczą rolę rodziny, dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem z rodzicami i opiekunami uczniów.

9. Główne cele wychowawcze szkoły
Celem wychowania jest wspieranie wszechstronnego rozwoju osobowościowego uczniów w wymiarze intelektualnym, emocjonalnym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym i duchowym.

W szczególności:
 1. Rozwijanie samodzielności, aktywności i poczucia odpowiedzialności.
 2. Przygotowanie uczniów do wytrwałego osiągania celów życiowych z jednoczesnym poszanowaniem praw drugiego człowieka.
 3. Rozwijanie poczucia solidarności, tolerancji, pomagania sobie nawzajem.
 4. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za swoje zdrowie i sprawność fizyczną.

IV Główne zadania wychowawcze szkoły.

1. Wymiar wychowawczy zajęć edukacyjnych - powinności nauczyciela :
Każdy nauczyciel realizuje zadania szkoły w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności i postaw, wychowania.

Zadania wychowawcze realizowane są na wszystkich zajęciach.
 1. Kształcenie postawy twórczej, myślenia refleksyjnego, rozwoju duchowego - na wszystkich lekcjach, godzinach wychowawczych, wycieczkach szkolnych i zajęciach pozalekcyjnych.
 2. Kształcenie zdolności spostrzegania i kojarzenia, umiejętność koncentracji - na wszystkich lekcjach prowadzonych metodami aktywnymi, na zajęciach pozalekcyjnych, zajęciach sportowych.
 3. Umiejętność oceny własnych zachowań, odwaga cywilna, autentyzm działań, otwartość, ufność - w trakcie wszystkich zajęć, godzin wychowawczych oraz w rozmowach nauczyciela z uczniem.
 4. Kształtowanie wrażliwości uczuciowej, opanowanie emocji, umiejętność kontaktowania się z ludźmi - na wszystkich lekcjach, w kontaktach interpersonalnych, na godzinach wychowawczych.
 5. Poszukiwanie prawdy, poznawanie swoich uzdolnień, rozszerzanie zainteresowań, umiejętność przyswajania wiedzy i poszukiwania informacji - na wszystkich lekcjach, zwłaszcza prowadzonych metodami aktywnymi, w pracy indywidualnej ucznia.
 6. Pracowitość, rzetelność, wytrwałość, odpowiedzialność, stawianie celów i ich osiąganie, aktywność - w trakcie wszystkich zajęć, organizacji imprez szkolnych i klasowych.
Integralność wychowania opiera się na wzajemnym poszanowaniu, otwartości na indywidualne potrzeby wszystkich uczniów, komunikatywności i wiarygodności oraz konsekwentnym działaniu wszystkich nauczycieli.

Treści wychowawczego przekazu są prawdziwe, zgodne z zasadami moralnymi i adekwatne do wieku ucznia i możliwości odbioru.

2. Nauczyciel ma prawo:
 1. realizacji treści zajęć wychowawczych i pozalekcyjnych zgodnie z programem wychowawczym szkoły i z potrzebami rodziców,
 2. zapewnienia uczniom i ich rodzicom wszechstronnej informacji na temat wymagań stawianych przez szkołę, podejmowanych przez nią działań oraz osiągnięć uczniów,
 3. kontaktowania się z rodzicami w zakresie rozpoznawania potrzeb, kontroli realizacji obowiązku szkolnego, pomocy w organizowaniu i realizacji imprez szkolnych i klasowych,
 4. wspomagania uczniów w trudnych dla nich sytuacjach szkolnych i życiowych, rozwiązywania problemów wychowawczych,
 5. wspomagania zespołu uczniowskiego; w razie potrzeby inspirowania działań i kierowania realizacją podjętych działań,

3. Samorządność uczniowska jako forma wychowania:
Uczen ma prawo do:
 1. przestrzegania Konwencji Praw Dziecka,
 2. współuczestnictwa w życiu szkoły poprzez działalność samorządu uczniowskiego,
 3. poszanowania własnej godności,
 4. systematycznego uczęszczania do szkoły,
 5. sumiennej pracy i osiągania jak najlepszych wyników w nauce,
 6. pełnej informacji w zakresie tematyki planowanych zajęć, związanych z nimi wymagań oraz oceny efektów pracy,
 7. realizacji swoich zadań obowiązkowych i konsekwentnego wykonywania zadań dobrowolnie podjętych,
 8. rozwijania zainteresowań poprzez uczestnictwo w kołach przedmiotowych i zainteresowań oraz w innych formach zajęć pozalekcyjnych,
 9. bezpiecznych i zdrowych warunków nauki,
 10. zwrócenia się do nauczyciela o pomoc w sprawach szkolnych i życiowych,
 11. szacunku i okazywania szacunku nauczycielom, rodzicom, innym uczniom,
 12. utrzymania porządku w swoim otoczeniu.

4. Współpraca nauczycieli z rodzicami - budowanie klimatu współpracy i zaufania.
Rodzice mają prawo do:
 1. współuczestniczenia w życiu szkoły - pomocy przy realizacji zamierzeń wychowawczych i kształceniowych,
 2. otrzymania pełnej informacji o wymaganiach stawianych uczniom przez szkołę odnośnie do pożądanych zachowań,
 3. uzyskania rzetelnych informacji o postępach w nauce i o zachowaniu w uzgodnionych wcześniej terminach,
 4. porad w przezwyciężaniu trudności w nauce i przezwyciężaniu problemów wychowawczych.

V. Cele, zadania i formy realizacji.

1. Rozwój Emocjonalno - Społeczny
 1. poznawanie sfery uczuciowej,
 2. umiejętność współpracy w grupie.

 1. CELE :
  1. Uczniowie:
   1. biorą aktywny udział w procesie wzajemnego poznania,
   2. potrafią nawiązywać kontakty z rówieśnikami,
   3. rozróżniają zachowania dobre i złe, wie, że należy dobrze postępować.
   4. potrafią szukać pomocy w trudnych dla siebie sytuacjach,
   5. rozwijają samodzielność w zakresie podejmowanych obowiązków,
   6. potrafią działać w grupie zgodnie z obowiązującymi w niej zasadami.
   7. dostrzegają swoje sukcesy i mocne strony,
   8. potrafią korzystać ze swoich doświadczeń,
   9. rozpoznają własne uczucia, cechuje się otwartością na potrzeby innych - empatia,
   10. akceptują odmienność innych.
   11. przystosowują się do zmienionych warunków nauki,
   12. rozumieją i stosują zasady aktywnego słuchania,
   13. znają swoje mocne strony, znają swoje mocne strony,
   14. znają rolę, jaką odgrywają uczucia i emocje w życiu,
   15. dostrzegają pokrzywdzonych i odrzuconych, starają się im pomagać,
   16. rozwijają swoją samoświadomość,
   17. potrafią wyrażać trudne uczucia,
   18. odróżniają autentyczne potrzeby od zachcianek,
   19. kierują swoim zachowaniem,
   20. mają świadomość przynależności do różnych grup społecznych,
   21. umieją współdziałać, podejmować decyzje i rozwiązywać problemy.
   22. znają prawidłowości procesów dojrzewania,
   23. rozumieją wpływ grupy rówieśniczej na własne zachowanie,
   24. cechują się asertywnością, nie ulegają presji grupy,
   25. rozumieją, że konflikty są częścią życia, i zna sposoby ich rozwiązywania.

 1. ZADANIA:
  1. rozpoznawanie potrzeb dzieci i ich środowiska,
  2. podejmowanie działań na rzecz integracji środowiska klasowego,
  3. rozwijanie u uczniów dociekliwości poznawczej ukierunkowanej na poszukiwanie prawdy i dobra,
  4. zapoznanie uczniów z podstawowymi informacjami o życiu emocjonalnym człowieka,
  5. kształtowanie umiejętności opanowywania emocji,
  6. uświadomienie znaczenia pozytywnych więzi i relacji w rodzinie i grupie społecznej,
  7. uświadomienie wartości rodziny,
  8. uczenie poprawnych zachowań obowiązujących w społeczeństwie,
  9. kształtowanie umiejętności zachowania się w sytuacjach trudnych,
  10. pomoc w przejściu do kolejnego etapu kształcenia,
  11. zapoznanie z prawami i obowiązkami ucznia i wdrażanie do ich stosowania,
  12. kształtowanie uczucia odpowiedzialności za wykonywane zadania oraz ład i porządek w miejscu pracy,
  13. kształtowanie pozytywnego obrazu siebie - mocne strony ucznia.
  14. rozpoznawanie potrzeb dzieci i ich środowiska,
  15. rozwijanie umiejętności akceptacji samego siebie,
  16. kształtowanie umiejętności samooceny,
  17. akceptacja potrzeb innych ludzi,
  18. kształtowanie i wdrażanie postaw asertywnych,
  19. pomoc w określaniu i nazywaniu uczuć, stanów psychicznych własnych i innych ludzi oraz radzeniu sobie z sytuacjami stresowymi,
  20. rozwijanie umiejętności skutecznego porozumiewania się,
  21. uzmysłowienie roli integracji,
  22. kształtowanie postawy dialogu, umiejętności słuchania innych i rozumienia ich poglądów,
  23. poszukiwanie sposobów pomagania innym,
  24. wdrażanie do rozumienia pojęć: tolerancja, prawo.

  2. Rozwój Intelektualny
  1. umiejętność gromadzenia, segregowania i wyszukiwania informacji,
  2. rozszerzanie zainteresowań,
  3. kształtowanie takich cech, jak: pracowitość, rzetelność, wytrwałość.

  1. CELE :
   1. wdraża się do przestrzegania zasad porządku, punktualności,
   2. umie zadbać o własne miejsce pracy,
   3. rozwija swoje umiejętności,
   4. radzi sobie z rozwiązywaniem prostych problemów życia szkolnego.
   5. umie samodzielnie zadbać o własne i szkolne pomoce dydaktyczne,
   6. odkrywa swoje możliwości i uzdolnienia,
   7. wykorzystuje swoje naturalne zdolności twórcze w różnych formach ekspresji.
   8. potrafi uzasadnić swoje poglądy, szanuje poglądy innych,
   9. rozwija w sposób ukierunkowany swoje zainteresowania,
   10. umie rozwiązać problem, jeśli trzeba, zwraca się o pomoc,
   11. szanuje czas swój i innych,
   12. próbuje prowadzić własne obserwacje.
   13. potrafi świadomie dążyć do wykorzystania nowych źródeł wiedzy i opanowania nowych umiejętności,
   14. interesuje się otaczającym światem, stara się poszerzać swoje zainteresowania i wiedzę,
   15. umie świadomie korzystać z pomocy w przypadku napotykanych trudności,
   16. poznaje metody i techniki efektywnego uczenia się.
   17. potrafi selekcjonować, porządkować zdobywane informacje i oceniać ich przydatność,
   18. kształtuje swoje upodobania jako twórca i odbiorca sztuki,
   19. umie zaplanować własną pracę i ma do jej efektów refleksyjny stosunek,
   20. stosuje poznane sposoby efektywnego uczenia się,
   21. umie zaprezentować zdobytą wiedzę i umiejętności,
   22. poszukuje samodzielnych rozwiązań.
   23. potrafi planować swoje działania,
   24. podejmuje samodoskonalenie się w wybranych przez siebie kierunkach,
   25. uczy się rozwiązywania złożonych problemów poznawczych,
   26. stara się dociekać, poszukiwać i zgłębiać,
   27. ma odpowiednie przygotowanie do podjęcia następnego etapu edukacyjnego,
   28. cechuje się w swoich działaniach samodzielnością, przedsiębiorczością i odpowiedzialnością.

  1. ZADANIA:
   1. odkrywanie i rozwijanie zainteresowań,
   2. wyrabianie nawyku do szanowania rzeczy swoich i innych,
   3. utrzymanie ładu i porządku w najbliższym otoczeniu,
   4. przestrzeganie zasad punktualności,
   5. kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach problemowych.
   6. rozwijanie nawyków samokształcenia i stałego doskonalenia,
   7. umożliwianie dostępu do informacji o otaczającej rzeczywistości,
   8. stwarzanie możliwości eksponowania swojej wiedzy, zdolności, umiejętności i zainteresowań,
   9. kształtowanie upodobań i wrażliwości związanych ze sztuką,
   10. budzenie dumy z dorobku tradycji i kultury ojczystej,
   11. rozwijanie samorządności,
   12. zapoznanie z zasadami, metodami i technikami efektywnego uczenia się (mnemotechniki, szybkie czytanie, twórcze myślenie),
   13. stwarzanie uczniom równych szans rozwoju intelektualnego,
   14. dostrzeganie u wychowanków wszelkich przejawów samodzielności, przedsiębiorczości i odpowiedzialności,
   15. inspirowanie uczniów do samodzielnego rozwiązywania problemów, wykonywania projektów, prezentacji itp.

  VI. Normy zachowania obowiązujące członków społeczności szkolnej .

  1. Kontakt z nauczycielami

   Każdego dnia i o każdej porze rodzice mogą spotkać się z wybranym nauczycielem w celu uzyskania informacji o zachowaniu i postępach swego dziecka w nauce.

  2. Działalność na rzecz środowiska lokalnego

   Uczniowie szkoły uczestniczą w akcjach i imprezach przeznaczonych na ważne społecznie cele. Mogą również pomagać innym ludziom, zwierzętom, środowisku naturalnemu poprzez swoją pracę i stałe zaangażowanie. W ramach swojej działalności wszyscy uczestnicy życia szkolnego przygotowują różnorodne atrakcje:

   1. koncerty: młodych talentów, zespołów młodzieżowych, zespołów tańca nowoczesnego

    W celu pogłębienia postaw prospołecznych i kształtowania empatii podjęto starania o wdrażanie dzieci do stałej działalności w środowisku lokalnym.
  3. Tablica szkolna i strona internetowa szkoły.

   Na tablicy szkolnej można znaleźć zdjęcia, artykuły, reportaże, wywiady, aktualności - wszystko to, czym zainteresowane są dzieci i rodzice. Strona internetowa szkoły zawiera wszystkie bieżące informacje dotyczące pracy szkoły, uczniów, koncertów, konkursów, nagród i innych wydarzeń.

VII. Zadania rodziców .

 1. aktywne, zaangażowanie w realizacji programu, wywiązywanie się z obowiązków rodzicielskich
 2. aktywny udział w konsultacjach
 3. ścisłą współpraca w kadrą pedagogiczną
 4. informowanie szkoły o wszelkich, zauważonych nieprawidłowościach i zagrożeniach dla prawidłowego i bezpiecznego rozwoju ucznia,
 5. współudział w tworzeniu dokumentów regulujących pracę szkoły,
 6. inicjowanie i organizowanie imprez oraz akcji szkolnych.

1. Uczeń w szkole.
Cel ( Standard): Sposób realizacji:
ma poczucie jedności ze społecznością klasową i szkolną
 1. wycieczki
 2. imprezy szkolne
pracuje społecznie na rzecz klasy i szkoły
 1. dyżury w klasie
 2. praca w samorządzie szkolnym
dba o wspólne szkolne dobro jak o własne (potrafi zachować porządek, dbać o wyposażenie szkoły)
 1. dyżury w klasie
 2. przygotowywanie sprzętu na imprezy szkolne
 3. przygotowywanie pomocy do zajęć lekcyjnych
zna historię szkoły i kultywuje jej tradycje
 1. konkurs "Mój patron"
 2. eksponowanie dyplomów i pucharów zdobytych podczas konkursów
 3. imprezy kulturalne związane z tradycjami szkoły
zna postać patrona, szanuje symbole szkolne
 1. konkurs wiedzy o patronie
 2. imprezy kulturalne związane z patronem
 3. wycieczki do miejsc pamięci narodowej
potrafi godnie reprezentować szkołę również poza jej murami
 1. lekcje wychowawcze
 2. udział w imprezach szkolnych:
  1. koncerty, konkursy
  2. uczestnictwo pocztu sztandarowego w uroczystościach szkolnych
  3. wycieczki klasowe
 3. poczet sztandarowy

2. Uczeń jako mieszkaniec swojej dzielnicy i swojego miasta.
Cel ( Standard): Sposób realizacji:
ma poczucie wspólnoty ze środowiskiem miejsca zamieszkania
 1. lekcje historii
 2. dbanie o czystość terenu szkoły i osiedla
 3. wycieczki po dzielnicy i mieście
jest dumny z bycia członkiem lokalnego środowiska
 1. wycieczki tematyczne - edukacja regionalna
zna teren najbliższego środowiska jego historię, kulturę, tradycję, możliwość spędzania wolnegou czasu kultury
 1. współpraca szkoły z innymi szkołami i domami
 2. wycieczki tematyczne - edukacja regionalna
 3. konkurs wiedzy o patronie

3. Uczeń jako Polak.
Cel ( Standard): Sposób realizacji:
jest patriotą i jest dumny z tego, że jest Polakiem
 1. lekcje audycji muzycznych
 2. uroczystości szkolne
dysponuje wiedzą o własnym kraju i miejscu Polski w świecie
 1. lekcje muzyki
 2. akademie i uroczystości szkolne
 3. koncerty i konkursy organizowane w szkole
zna symbole narodowe (flaga, hymn, godło)
 1. udział w uroczystościach szkolnych
 2. lekcje audycji muzycznych
bezbłędnie i sprawnie posługuje się językiem polskim i reprezentuje kraj poza jego granicami
 1. zajęcia edukacyjnezajęcia edukacyjne
 2. konkursy recytatorskie i literackie

4. Uczeń jako Europejczyk.
Cel ( Standard): Sposób realizacji:
ma poczucie przynależności do społeczności Europy
 1. udział w programach o kulturze innych narodów
jest członkiem narodu głęboko osadzonego w historii Europy i tworzącego tę historię
 1. lekcje muzealne
 2. wycieczki klasowe
 3. uroczystości szkolne
jest Europejczykiem XXI w. - zna języki obce, interesuje się kulturą, zwyczajami i historią innych krajów, potrafi się porozumieć z innymi (Internet)
 1. zajęcia edukacyjne
 2. okazjonalne programy artystyczne
dysponuje wiedzą o Unii Europejskiej, widzi miejsce swojego kraju i swoje w Unii
 1. lekcje o kulturze innych narodów
 2. lekcje audycji muzycznych

5. Uczeń jako człowiek.
Cel ( Standard): Sposób realizacji:
jest uczciwy i odpowiedzialny
 1. zajęcia edukacyjne
 2. pogadanki wychowawcze
jest wrażliwy na los innych
 1. pomoc koleżeńska
jest tolerancyjny
 1. zajęcia edukacyjne
 2. pogadanki wychowawcze
rozwija w sobie umiejętności komunikowania się i dialogu, słuchania innych i ich rozumienia
 1. prace w grupach podczas lekcji
 2. przygotowywanie imprez szkolnych
bierze udział w budowaniu atmosfery życzliwości i akceptacji
 1. pogadanki wychowawcze
 2. lekcje przedmiotowe
 3. udział w imprezach szkolnych
potrafi pracować zespołowo, podejmować wspólne decyzje
 1. praca w grupach podczas lekcji
 2. prace na rzecz klasy
 3. prace na rzecz szkoły
 4. przygotowywanie imprez szkolnych
 5. praca w grupie uczniowskiej
potrafi uszanować zasady demokracji
 1. praca w grupach podczas lekcji praca w grupach podczas lekcji
 2. prace na rzecz klasy
 3. prace na rzecz szkoły
 4. przygotowywanie imprez szkolnych
 5. udział w imprezach szkolnych
unika konfliktów, umiejętnie rozwiązuje problemy
 1. pogadanki wychowawcze
 2. zajęcia warsztatowe
 3. rozmowy psychoedukacyjne z uczniami
 4. zajęcia profilaktyczne
umie mówić ,,nie", jest asertywny
 1. pogadanki wychowawcze
jest koleżeński
 1. rozmowy wychowawcze
 2. praca w grupach podczas lekcji
 3. pomoc koleżeńska
zna zasady dobrego zachowania i stosuje je na co dzień
 1. rozmowy wychowawcze
 2. zajęcia edukacyjne
 3. imprezy szkolne

6.Uczeń funkcjonujący we współczesności .
Cel ( Standard): Sposób realizacji:
zdobywa podstawowe wiadomości i umiejętności
 1. zajęcia edukacyjne
jest ciekawy świata
 1. wycieczki
 2. lekcje o kulturze innych narodów
 3. korzystanie ze zbioru nutowego, poznanie dorobku kulturowego innych państw
potrafi korzystać z różnych źródeł informacji
 1. korzystanie z księgozbioru szkolnego
 2. lekcje o kulturze innych narodów
wykorzystuje zdobytą wiedzę w praktyce
 1. udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych
 2. uczestnictwo w przygotowaniu uroczystości szkolnych
 3. pomoc koleżeńska
potrafi twórczo myśleć
 1. zespoły artystyczne
 2. konkursy przedmiotowe i inne
 3. współtworzenie scenariuszy imprez szkolnych
potrafi się uczyć, również samodzielnie
 1. interesujące formy zajęć dydaktycznych
 2. zadawanie prac domowych
potrafi oceniać i porządkować informacje
 1. lekcje przedmiotowe
rozwija swoje zainteresowania
 1. interesujące formy zajęć dydaktycznych
 2. zespoły artystyczne
 3. kontakt z innymi szkołami, przedszkolami, i ośrodkami sztuki
potrafi pokonać trudności związane z uczeniem się
 1. współpraca z nauczycielami
 2. współpraca z rodzicami
 3. zajęcia korekcyjno-wyrównawcze
 4. ew. współpraca z psychologiem
rozwija swoje talenty
 1. koncerty
 2. konkursy organizowane w szkole i poza nią
potrafi zachować swoją indywidualność i wyrażać własne zdanie
 1. dyskusje na lekcjach dyskusje na lekcjach
 2. praca w samorządzie szkolnym
umie korzystać z życia w sposób rozsądny, nie tylko uczy się, ale też ciekawie spędza czas wolny (bawi się, odpoczywa)
 1. informacje na temat zagrożeń i uzależnień
 2. wycieczki
 3. udział w imprezach organizowanych przez szkołę
 4. zajęcia zespołowe
 5. pogadanki wychowawcze
dba o swój rozwój fizyczny oraz higienę
 1. prelekcje na temat higieny
 2. potrafi zdrowo się odżywiać
 3. udział w imprezach sportowych
unika zagrożeń
 1. informacje na temat zagrożeń i uzależnień

7. Uczeń zaprzyjaźniony ze środowiskiem. .
Cel ( Standard): Sposób realizacji:
umie współżyć ze środowiskiem naturalnym
 1. wycieczki krajoznawcze
 2. wycieczki do ogrodu botanicznego
 3. dba o czystość otoczenia
zna podstawowe zasady ochrony środowiska i stosuje się do nich
 1. Informacje nt. zasad ochrony środowiska
bierze aktywny udział w działaniach ekologicznych
 1. dbanie o porządek wokół szkoły
jest wrażliwy na los zwierząt
 1. pogadanki na ten temat
propaguje w swojej rodzinie i najbliższym otoczeniu zdrowy tryb życia
 1. pogadanki wychowawcze

VIII. Ewaluacja programu.

Program będzie ewaluowany w oparciu o:
 1. analizę dokumentacji szkolnej,
 2. obserwacje i wywiady,
 3. konsultacje,
 4. analizę zeszytów, kompozycji uczniów itp.
 5. badania ankietowe

Osoby odpowiedzialne za realizację

 1. Dyrektor, nauczyciele poszczególnych przedmiotów, rodzice, pozostali pracownicy szkoły.
 2. Szczególna odpowiedzialność spoczywa na nauczycielach gry na instrumentach z racji indywidualnej pracy z uczniami.
 3. Realizacją szkolnego programu wychowawczo - profilaktycznego kieruje dyrektor szkoły.

Program wychowawczy szkoły został zatwierdzony decyzją rady pedagogicznej z dnia 31 sierpnia 2022 r. w uzgodnieniu z rodzicami i uczniami i wchodzi w życie z dniem 01.09.2022 r.

Łódź, 01.09.2022 ................................................................... ...................................................................
( Miejscowość, data:)
(Pieczęć szkoły:)
( Pieczęć i podpis dyrektora)