Dokumenty :

Wewnątrzszkolny System Oceniania
w Społecznej Szkole Muzycznej I stopnia
im. Władysława Szpilmana w Łodzi

Podstawa prawna:
 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 r. z późn. zmianami)
 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity DZ.U. z 2021 r. poz. 1915 z póżn. zmianami)
 3. Przepisy rozdz. 3a i 3b ustawy o systemie oświaty i Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1674 z późn. zmianami)
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn.12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 poz. 1389)
 5. Rozporządzenie ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 17 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych ( Dz.U. z 2021 r. poz. 2147).

I. Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów.

§ 1
 1. Szkoła realizuje nauczanie w dwóch cyklach :
  1. cykl sześcioletni ,
  2. cykl czteroletni
 2. Zgodnie z podjętym ZOBOWIĄZANIEM szkoła
  1. realizuje aktualne Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie dopuszczania do użytku w szkołach artystycznych programów oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników dla publicznych szkół artystycznych
  2. stosuje zasady klasyfikowania i promowania uczniów zgodnie z aktualnie obowiązującą Ustawą Prawo oświatowe art.98 ust. 1 pkt.8 oraz art. 44 zc (D.U. z 2016 r. poz. 1943 w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w publicznych szkołach i placówkach artystycznych.
  3. przestrzega wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych
  4. przestrzega zapisów Rozporządzenia Ministra Kultury w sprawie określenia podstawowych warunków, niezbędnych do realizacji przez szkoły artystyczne zadań statutowych, dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
  5. przestrzega aktualnie obowiązujących przepisów zawartych w Rozporządzeniu MKiDN w sprawie zasad wydawania wzorów świadectw, dyplomów i innych druków szkolnych.
  6. stosuje aktualnie obowiązujące przepisy prawa zawarte w Rozporządzeniu MKiDN w sprawie prowadzenia dokumentacji przez publiczne szkoły i placówki artystyczne.
  7. realizuje Rozporządzenie MKiDN w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych;
  8. ocenianie i klasyfikowanie w szkołach artystycznych odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w art. 44 zd-44 zp, art.44 zg ust.9, art.44 zj, art. 44 zf, art.44 e ust.4, 5 i 7 Ustawy Prawo oświatowe.
  9. przestrzega aktualnie obowiązujących przepisów prawa zawartych w Rozporządzeniu MKiDN w sprawie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół artystycznych;
  10. Laureaci ogólnopolskich konkursów, przesłuchań i przeglądów w zakresie przedmiotów artystycznych, których organizatorem jest Centrum Edukacji Artystycznej, otrzymują odpowiednio z danych zajęć artystycznych celującą ocenę końcoworoczną (śródroczną) a w przypadku egzaminu promocyjnego końcoworocznego są zwolnieni z tego egzaminu.
  11. Z przedmiotu: instrument główny w szkole muzycznej I stopnia - z wyłączeniem klasy pierwszej - końcoworoczna ocena klasyfikacyjna ustalana jest przez komisję w trybie egzaminu promocyjnego.

§ 2
 1. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia.
 2. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę, oraz formułowaniu oceny.
 3. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu :
  1. poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych,
  2. pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,
  3. motywowania ucznia do dalszej pracy
  4. dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w uczeniu się oraz uzdolnieniach uczniów,
  5. umożliwianie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno - wychowawczej
 4. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje :
  1. formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i końcoworocznych (śródrocznych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych.
  2. ocenianie bieżące i ustalanie ocen klasyfikacyjnych śródrocznych, końcoworocznych z obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych wg. skali i w formach przyjętych w szkole, a także warunki ich poprawiania,
  3. przeprowadzanie egzaminów promocyjnych, klasyfikacyjnych i poprawkowych.
  4. ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane końcoworocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych, z wyjątkiem oceny ustalonej w trybie egzaminu promocyjnego
  5. ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

§ 3
 1. Nauczyciele na początku roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o :
  1. wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i końcoworocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania
  2. sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,
  3. warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana końcoworocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych, z wyjątkiem oceny ustalanej w trybie egzaminu promocyjnego
 2. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów).
 3. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę.
 4. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne ucznia są udostępniane uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom).
 5. Nauczyciel przechowuje sprawdzone przez siebie pisemne prace kontrolne uczniów przez okres do końca danego roku szkolnego. Nauczyciel przechowuje sprawdzone przez siebie pisemne prace kontrolne uczniów przez okres do końca danego roku szkolnego.
 6. W danym dniu może się odbyć tylko jeden egzamin.
 7. Poszczególni nauczyciele są obowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych w terminie dwóch tygodni przed końcoworocznym (śródrocznym) zebraniem plenarnym rady pedagogicznej.
 8. O grożącej uczniowi śródrocznej i końcoworocznej ocenie niedostatecznej nauczyciel jest zobowiązany poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej. Poinformowanie rodziców jest sformułowane na piśmie i musi być potwierdzone podpisem rodziców. Potwierdzenie przechowuje nauczyciel do końca danego roku szkolnego.
 9. Wszystkie oceny ucznia - śródroczne i końcoworoczne powinny być uwidocznione w arkuszu ocen, dzienniku lekcyjnym i dzienniczkach uczniów. Oceny końcoworoczne wpisywane są do dziennika i arkusza ocen w pełnym brzmieniu wraz z oceną punktową.
 10. Nauczyciel jest obowiązany (na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej) dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb ucznia.
 11. Rodzice (prawni opiekunowie) na swój wniosek mają prawo do zapoznania się z ocenami ucznia, dokumentacją egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego, oraz inną dokumentacją - co potwierdzają własnoręcznym podpisem.
 12. Wymagania edukacyjne nauczyciel dostosowuje do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia :
  1. posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
  2. posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania
  3. posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się i wskazującej na potrzebę takiego dostosowania (zgodnie z Rozporządzeniem MKiDN z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych)
  4. nieposiadającego w/w orzeczenia lub opinii, który jest objęty pomocą psychologiczno- pedagogiczną w szkole artystycznej - na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, dokonanego przez nauczycieli i specjalistów.

§ 4
W Społecznej Szkole Muzycznej I stopnia im. Władysława Szpilmana w Łodzi realizującej wyłącznie kształcenie artystyczne nie ustala się oceny zachowania.

§ 5
 1. Klasyfikację uczniów przeprowadza się dwukrotnie w danym roku szkolnym - w połowie roku szkolnego, tj. klasyfikację śródroczną oraz na zakończenie roku szkolnego tj. klasyfikację końcoworoczną.:
  1. Pierwszy semestr trwa od dnia rozpoczęcia zajęć dydaktyczno-wychowawczych we wrześniu do ostatniej soboty poprzedzającej ferie zimowe.
  2. Drugi semestr trwa od poniedziałku wypadającego bezpośrednio po feriach zimowych do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 2. Oceny klasyfikacyjne końcoworoczne (śródroczne) z zajęć edukacyjnych ustala się w stopniach według następującej skali :

  Pełna nazwa oceny Skrót nazwy ocenySymbol cyfrowy ocenyPunkty
  niedostatecznyndst.110
  dopuszczający dop.211 ÷ 12
  dostatecznydst313 ÷ 15
  dobry db.416 ÷ 20
  bardzo dobrybdb.521 ÷ 24
  celujący cel625
  1. stopień celujący (6) - oznacza, że osiągnięcia ucznia wyraźnie wykraczają poza wymagania edukacyjne, samodzielnie i twórczo rozwija on własne uzdolnienia, biegle posługuje się zdobytymi umiejętnościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy; proponuje rozwiązania nietypowe, a także rozwiązuje zadania wykraczające poza program nauczania tej klasy ;
  2. stopień bardzo dobry (5) - oznacza, że uczeń całkowicie spełnia wymagania edukacyjne, sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami, samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne ujęte w programie nauczania , potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach ;
  3. stopień dobry (4) - oznacza, że spełnienie wymagań edukacyjnych nie jest pełne, ale nie przewiduje się problemów w dalszym kształceniu, uczeń poprawnie korzysta z wiadomości, różnicuje i realizuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub gra poprawnie technicznie i muzycznie, z małymi niedociągnięciami ;
  4. stopień dostateczny (3) - oznacza, że uczeń spełnił jedynie podstawowe wymagania edukacyjne, co może oznaczać trudności w toku dalszego kształcenia, gra z wyraźnymi brakami technicznymi i muzycznymi ;
  5. stopień dopuszczający (2) - oznacza, że spełnienie wymagań edukacyjnych jest minimalne i poważnie utrudni, a nawet może uniemożliwić dalsze kształcenie ;
  6. stopień niedostateczny (1) - oznacza, że uczeń wyraźnie nie spełnia wymagań edukacyjnych co uniemożliwia mu kontynuację kształcenia.

§6
W przypadku nauczania zdalnego nauczyciel przedmiotu artystycznego ocenia ucznia na podstawie bieżącej aktywności, systematyczności wywiązywania się z obowiązku szkolnego oraz nagrań zadanego przez nauczyciela materiału, wg. kryteriów:
 1. aparat gry
 2. poprawność odczytania tekstu
 3. wykonanie utworu w odpowiednik tempie
 4. intonacja i jakość brzmienia
 5. znajomość formy utworu i umiejętności jeju realizacji
 6. interpretacja i zgodność jej wykonania ze stylem muzycznym
 7. opanowanie pamięciowe.

§7
Oceny śródroczne i końcoworoczne :
 1. Ocena winna uwzględniać poza umiejętnościami przedmiotowymi przyrost wiedzy oraz postępy w nauce. Przy ustalaniu oceny z egzaminu promocyjnego uwzględnia się w szczególności jakość wykonania artystycznego oraz wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywaniu się z obowiązków, wynikających ze specyfiki zajęć edukacyjnych,
 2. Ocenę z przedmiotu ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne z wyjątkiem ocen ustalonych przez komisje egzaminacyjne - zgodnie z Rozporządzeniem MKiDN w sprawie oceniania i klasyfikowania, z uwzględnieniem aktualnych zmian.
 3. Ocenę klasyfikacyjną śródroczną ustala się w ciągu ostatnich dwóch tygodni semestru, a ocenę końcoworoczną w ciągu dwóch tygodni przed zakończeniem zajęć lekcyjnych. O powyższej ocenie nauczyciel zawiadamia rodziców (prawnych opiekunów) na dwa tygodnie przed wystawieniem ocen śródrocznych i końcowo rocznych.
 4. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach edukacyjnych zdaje egzamin klasyfikacyjny.
 5. Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
 6. W celu przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego dyrektor szkoły powołuje komisję w składzie:
  1. dyrektor szkoły - jako przewodniczący komisji
  2. nauczyciel uczący ucznia danego przedmiotu
  3. nauczyciel (nauczyciele) tego samego lub pokrewnego przedmiotu
 7. Egzamin klasyfikacyjny z instrumentu głównego przeprowadza komisja egzaminacyjna. Egzamin klasyfikacyjny z pozostałych przedmiotów przeprowadza nauczyciel danego przedmiotu w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takiego samego lub pokrewnego przedmiotu.
 8. Przy ustalaniu oceny z egzaminu promocyjnego uwzględnia się w szczególności jakość wykonania artystycznego oraz wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć edukacyjnych.
 9. Termin egzaminu klasyfikacyjnego wyznacza dyrektor szkoły, nie później, niż w dniu poprzedzjącym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 10. . Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
 11. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół, zawierający w szczególności skład komisji albo imię i nazwisko nauczyciela danego przedmiotu, a także imię i nazwisko nauczyciela obecnego podczas egzaminu klasyfikacyjnego, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne lub program oraz ocenę ustaloną odpowiednio przez komisję lub nauczyciela. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia lub zwięzłą informację o odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 12. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "nieklasyfikowany".

§8
 1. Egzamin klasyfikacyjny wyznacza się także uczniowi realizującemu indywidualny program lub tok nauki.
 2. Uczeń, któremu został ustalony indywidualny program lub tok nauki może być promowany do klasy programowo wyższej poza normalnym trybem z końcem lub w ciągu roku szkolnego.

§9
Egzaminy promocyjne :
 1. W celu przeprowadzenia egzaminu promocyjnego w zakresie instrumentu głównego, zgodnie z Rozporządzeniem MKiDN w sprawie oceniania i klasyfikowania, z uwzględnieniem aktualnych zmian - dyrektor szkoły powołuje komisję w składzie :
  1. dyrektor szkoły jako przewodniczący
  2. nauczyciel uczący ucznia danego przedmiotu
  3. nauczyciel (nauczyciele) tego samego lub pokrewnego przedmiotu.
 2. Ocenę z egzaminu promocyjnego ustala się na podstawie liczby uzyskanych punktów wg. skali zgodnie z § 5. Ocenę stanowi średnia arytmetyczna punktów wystawionych przez poszczególnych członków komisji.
 3. Przy ocenie z egzaminu promocyjnego uwzględnia się w szczególności jakość wykonania artystycznego oraz wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć edukacyjnych.
 4. Z przeprowadzonego egzaminu promocyjnego sporządza się protokół, zawierający imię i nazwisko ucznia, skład komisji, datę egzaminu, pytania egzaminacyjne lub program egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję.
 5. Terminy egzaminów promocyjnych wyznacza dyrektor szkoły, nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 6. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu promocyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
 7. W uzasadnionych przypadkach rada pedagogiczna może zwolnić ucznia z egzaminu promocyjnego. Klasyfikacyjną ocenę końcoworoczną ustala w tym przypadku nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne.
 8. Oceny śródroczne i końcoworoczne ze wszystkich innych zajęć obowiązkowych niż instrument główny ustala nauczyciel danych zajęć.
 9. Laureaci ogólnopolskich konkursów, przesłuchań i przeglądów w zakresie przedmiotów artystycznych, których organizatorem jest Centrum Edukacji Artystycznej, otrzymują z danych zajęć artystycznych celującą ocenę końcoworoczną (semestralną).

§10
Szczegółowe warunki oceniania uczniów i tryb przeprowadzania egzaminów :
 1. W klasie I (pierwszej) cyklu sześcioletniego oceny z instrumentu głównego i przedmiotów teoretycznych po I i II semestrze wystawia nauczyciel.
 2. Z instrumentu głównego odbywają się egzaminy promocyjne w klasach II - VI cyklu sześcioletniego oraz w klasach I - IV cyklu czteroletniego. Egzaminy z instrumentu głównego w klasie VI cyklu sześcioletniego i w klasie IV cyklu czteroletniego przeprowadza się w trybie egzaminu promocyjnego.
 3. Oceny śródroczne i końcoworoczne ze wszystkich innych zajęć obowiązkowych, niż instrument główny ustala nauczyciel danych zajęć.
 4. Terminy egzaminów promocyjnych wyznacza dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.
 5. Rada Pedagogiczna może w uzasadnionych przypadkach losowych zwolnić ucznia z egzaminu promocyjnego. Ocenę ustala w tym przypadku nauczyciel.Rada Pedagogiczna może w uzasadnionych przypadkach losowych zwolnić ucznia z egzaminu promocyjnego. Ocenę ustala w tym przypadku nauczyciel.
 6. Ocenę z egzaminu promocyjnego i egzaminu końcowego proponuje i uzasadnia nauczyciel prowadzący z uczbniem dane zajęcia edukacyjne. Każda z osób wchodzących w skład komisji ocenia ucznia, przyznając punkty wg. skali, o której mowa w § 5. Liczbę . punktów uzyskaną przez ucznia z egzaminu ustala się jako średnią arytmetyczną punktów przyznanych przez poszczególne osoby wchodzące w skład komisji.
 7. W przypadku uchylenia przez ustawodawcę przeprowadzenia egzaminów promocyjnych, z powodu pandemii lub innych sytuacji nadzwyczajnych, uczeń ma prawo do ubiegania się o podwyższenie przewidywanej oceny rocznej klasyfikacyjnej. W tym przypadku nauczyciel jest zobowiązany do uzasadnienia oceny.

§11
 1. W uzasadnionych przypadkach uczeń może, na własną prośbę lub prośbę rodziców (prawnych opiekunów), za zgodą Rady Pedagogicznej, realizować obowiązkowe zajęcia edukacyjne określone w planie nauczania danej klasy w ciągu 2 (dwóch) kolejnych lat, w łącznym wymiarze godzin nie przekraczającym wymiaru godzin przewidzianego dla tej klasy.
 2. Uczeń, o którym mowa w ust. 1, nie jest klasyfikowany w pierwszym roku realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

§12
Promowanie polega na zatwierdzenie przez radę pedagogiczną wyników końcoworocznej klasyfikacji i obejmuje podjęcie uchwał o :
 1. promowaniu uczniów do klas programowo wyższych lub ukończeniu szkoły,
 2. wyróżnieniu i odznaczeniu uczniów.

§13
Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymał klasyfikacyjną ocenę końcoworoczną wyższą od stopnia niedostatecznego, a w przypadku instrumentu głównego i kształcenia słuchu stopnia dopuszczającego.

§14
Uczeń, który w wyniku klasyfikacji końcoworocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

§15
 1. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna końcoworoczna, w przypadku instrumentu głównego, a w przypadku kształcenia słuchu ocena dopuszczająca może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego
 2. Ocena klasyfikacyjna końcoworoczna ustalona przez komisję w trybie egzaminu promocyjnego nie może być zmieniona.
 3. Egzamin poprawkowy może zdawać uczeń, który w wyniku klasyfikacji końcoworocznej otrzymał jedną ocenę niedostateczną, albo z instrumentu głównego lub z kształcenia słuchu ocenę dopuszczającą. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch przedmiotów.
 4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się nie później, niż w ostatnim tygodniu ferii letnich.
 5. Egzamin poprawkowy przeprowadza powołana przez dyrektora szkoły komisja w składzie:
  1. dyrektor szkoły jako przewodniczący komisji
  2. nauczyciel uczący ucznia danego przedmiotu
  3. nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu
 6. Nauczyciel wyznaczony do pracy w w/w komisji może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela tego samego lub pokrewnego przedmiotu.
 7. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół, zawierający w szczególności :
  1. imię i nazwisko ucznia,
  2. nazwę przedmiotu i datę egzaminu,
  3. skład komisji,
  4. pytania egzaminacyjne lub program egzaminu,
  5. uzyskaną ocenę
  6. stwierdzenie uogólniające : "Decyzją komisji egzaminacyjnej zdał egzamin poprawkowy / nie zdał egzaminu poprawkowego".
  7. do protokołu załącza się również pisemną pracę ucznia.
 8. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

§16
 1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że końcoworoczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa, dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno - wychowawczych.
 2. W przypadku stwierdzenia, że końcoworoczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która :
  1. W przypadku końcoworocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, oraz ustala końcoworoczną (śródroczną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych
 3. Termin sprawdzianu, o którym mowa, uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
 4. W skład komisji wchodzą :
  1. dyrektor szkoły jako przewodniczący komisji
  2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne
  3. dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzących takie same lub pokrewne zajęcia
 5. Nauczyciel wyznaczony do pracy w w/w komisji może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
 6. Ustalona przez komisję końcoworoczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ustalona przez komisję ocena jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej oceny końcoworocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej, a w przypadku oceny z instrumentu głównego i kształcenia słuchu - oceny niedostatecznej lub dopuszczającej, która może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.
 7. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności :
  1. imię i nazwisko ucznia
  2. skład komisji
  3. termin sprawdzianu
  4. zadania sprawdzające lub program,
  5. wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę.
   Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 8. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w terminie wyznaczonym, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

§17
 1. Uczeń, który nie spełnił warunków edukacyjnych i promocyjnych podlega skreśleniu z listy uczniów, chyba, że rada pedagogiczna wyrazi zgodę na powtarzanie klasy.
 2. W ciągu całego cyklu kształcenia w danym typie szkoły uczeń może powtarzać klasę tylko jeden raz.

§18
 1. Uczeń kończy szkołę muzyczną I stopnia, jeżeli na zakończenie klasy programowo najwyższej spełnił warunki określone w § 13.
 2. Do ucznia, który na zakończenie klasy programowo najwyższej nie spełnił warunków określonych w § 13 i § 15 stosuje się odpowiednio § 17.

§19
 1. Szkoła w uzasadnionych przypadkach umożliwia indywidualny tok nauczania w oparciu o obowiązujące Rozporządzenie MKiDN w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tryb nauki w szkołach nierealizujacych kształcenia ogólnego - określające przepisy dla publicznych szkół artystycznych.
 2. Uczeń realizujący indywidualny program nauki kształci się w zakresie jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych artystycznych zajęć edukacyjnych przewidzianych w szkolnym planie nauczania dla danej klasy, według programu dostosowanego do jego uzdolnień, zainteresowań i możliwości edukacyjnych.
 3. Uczeń realizujący indywidualny tok nauki kształci się według systemu innego, niż udział w obowiązkowych artystycznych zajęciach edukacyjnych, przewidzianych w szkolnym planie nauczania dla danej klasy.
 4. Uczeń objęty indywidualnym tokiem nauki może realizować w ciągu jednego roku szkolnego program nauczania z zakresu dwóch lub więcej klas i może być klasyfikowany i promowany w czasie całego roku szkolnego.
 5. Indywidualny tok nauki może być realizowany według programu nauczania objętego szkolnym zestawem programów nauczania lub indywidualnego programu nauki.
 6. Uczeń może realizować indywidualny program lub tok nauki na każdym etapie edukacyjnym.
 7. Zezwolenie na indywidualny program lub tok nauki może być udzielone po upływie co najmniej jednego roku nauki.
 8. Z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki mogą wystąpić : pełnoletni uczeń, rodzice (prawni opiekunowie) niepełnoletniego ucznia, nauczyciel prowadzący artystyczne zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek - za zgodą rodziców (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego ucznia.
 9. Wniosek składa się do dyrektora szkoły za pośrednictwem nauczyciela przedmiotu głównego tego ucznia
 10. Do wniosku o którym mowa w ust. 21 pkt.9 nauczyciel prowadzący artystyczne zajęcia edukacyjne powinien dołączyć informacje o predyspozycjach i możliwościach ucznia oraz o jego dotychczasowych osiągnięciach, a także indywidualny program nauki opracowany opracowany przez tegoż nauczyciela, lub opracowany poza szkołą, który uczeń ma realizować pod jego kierunkiem
 11. W przypadku, gdy nauczycielem prowadzącym artystyczne zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek o udzielenie zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki, nie jest nauczycielem przedmiotu głównego, informacje o predyspozycjach ucznia opiniuje nauczyciel przedmiotu głównego ucznia, którego dotyczy wniosek.
 12. Indywidualny program nauki nie może obniżyć wymagań edukacyjnych artystycznych ustalonych dla danej klasy i wynikających z podstawy programowej.
 13. Dyrektor szkoły, po otrzymaniu wniosku o udzielenie zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki, zasięga opinii rady pedagogicznej.
 14. Dyrektor szkoły, po uzyskaniu opinii rady pedagogicznej może zezwolić na indywidualny program lub tok nauki. Zezwolenie jest udzielane na czas określony, nie krótszy, niż jeden rok szkolny.
 15. W przypadku przejścia ucznia do innej szkoły może on kontynuować indywidualny program lub tok nauki, po uzyskaniu zezwolenia szkoły, do której został przyjęty.
 16. Uczeń realizujący indywidualny tok nauki może uczęszczać na wybrane artystyczne zajęcia edukacyjne do danej klasy lub klasy programowo wyższej w tej, lub innej szkole albo na wybrane artystyczne zajęcia edukacyjne w szkole wyższego stopnia
 17. Jeżeli uczeń o wybitnych uzdolnieniach jednokierunkowych nie może sprostać wymaganiom wymaganiom z artystycznych zajęć edukacyjnych nieobjętych indywidualnym programem lub tokiem nauki, nauczyciel prowadzący zajęcia może - na wniosek nauczyciela przedmiotu głównego lub innego nauczyciela uczącego ucznia - dostosować wymagania edukacyjne z tych zajęć do indywidualnych potrzeb, z zachowaniem wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej.
 18. Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie ucznia realizującego indywidualny program lub tok nauki odbywa się na warunkach i w sposób określony w aktualnych przepisach w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w publicznych szkołach i placówkach artystycznych.

§20
 1. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z części zajęć edukacyjnych artystycznych.
 2. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z części zajęć edukacyjnych na podstawie pisemnej prośby rodziców (prawnych opiekunów) oraz opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza specjalistę lub poradnię psychologiczno-pedagogiczną na czas określony w tej opinii.
 3. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć edukacyjnych artystycznych uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub końcoworocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony" lub "zwolniona".
 4. Uczniowie pełnoletni składają pisemną prośbę o zwolnienie z zajęć edukacyjnych do dyrektora szkoły.
 5. Na terenie szkoły przestrzegany jest zakaz używania napojów alkoholowych, odurzających oraz strojów wyzywających, nie licujących z powagą placówki.
 6. Korzystanie z telefonów komórkowych i innych urządzeń na terenie szkoły jest zabronione podczas lekcji, podczas przerw wymaga zgody nauczyciela.
 7. W szkole obowiązuje przestrzeganie Kodeksu Ucznia, który obliguje uczniów do właściwego zachowania wobec nauczycieli i pozostałych uczniów.

II. Zasady przyjmowania uczniów. do szkoły.

W Społecznej Szkole Muzycznej I stopnia im. Władysława Szpilmana obowiązuje Regulamin Rekrutacji
§ 21
Warunkiem ubiegania się kandydata o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły muzycznej I stopnia jest :
 1. w przypadku cyklu 6-letniego : ukończenie 6 lat i nie przekroczenie 10 roku życia
 2. w przypadku cyklu 4-letniego : ukończenie 10 lat i nie przekroczenie 16 roku życia

§ 22
 1. Kwalifikacja kandydatów do placówek artystycznych odbywa się na podstawie badania przydatności.
 2. Terminy składania podań o przyjęcie do placówki oraz datę badania przydatności ustala dyrektor szkoły.
 3. Szkoła może zażądać dodatkowo przedłożenia przez kandydata wypełnionego kwestionariusza oraz opinii lekarza specjalisty lub wyników badań specjalistycznych.

§ 23
 1. W celu przeprowadzenia badania przydatności kandydatów, dyrektor szkoły powołuje spośród nauczycieli szkolną komisję rekrutacyjno - kwalifikacyjną, zwaną dalej "Komisją" i wyznacza jej przewodniczącego.
 2. W pracach Komisji mogą uczestniczyć osoby z ośrodków współpracujących ze szkołą np. poradni psychologiczno-pedagogicznej.

§ 24
 1. Badanie przydatności kandydatów w szkole muzycznej I stopnia polega na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych, warunków fizycznych, predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie, poziomu dojrzałości szkolnej.
 2. Sposób i zakres przeprowadzania przydatności kandydatów ustala Komisja. Szkoła prowadzi dla kandydatów poradnictwo obejmujące w szczególności informację o zasadach przyjęć, warunkach nauki i programie kształcenia.

§ 25
 1. Oceny badania przydatności kandydatów ustala Komisja według obowiązującej skali punktowej.
 2. Po każdej części badania przydatności Komisja wpisuje do protokołu uzyskane przez kandydata wyniki, odrębnie dla każdej części badania przydatności .
 3. Z przebiegu badania przydatności Komisja sporządza protokół zawierający listę kandydatów zakwalifikowanych i listę kandydatów niezakwalifikowanych oraz uzyskane przez nich oceny.

§ 26
 1. Decyzję o przyjęciu do szkoły na podstawie badania przydatności kandydatów podejmuje dyrektor szkoły.
 2. Dyrektor ogłasza listę kandydatów przyjętych do szkoły w ciągu tygodnia od daty zakończenia badania przydatności.
 3. W indywidualnych przypadkach kandydat do szkoły może ubiegać się o przyjęcie do klasy programowo wyższej, niż pierwsza.
 4. Decyzję o przyjęciu kandydata do klasy wyższej niż pierwsza podejmuje dyrektor szkoły na podstawie ustalenia przez komisję predyspozycji i poziomu umiejętności odpowiadających programowi klasy, do której kandydat ma być przyjęty.

§ 27
Dopuszcza się możliwość przyjmowania ucznia z innej szkoły artystycznej tego samego typu i kierunku kształcenia.

§ 28
W szczególnie uzasadnionych przypadkach uczeń może być przyjęty w ciągu roku szkolnego, w trybie określonym w odpowiednich przepisach prawa.

§ 29
Ewentualne różnice programowe z przedmiotów objętych nauką w szkole, do której uczeń przechodzi, są uzupełniane w czasie i według zasad ustalonych przez nauczycieli tych przedmiotów.

§ 30
 1. SSM I stopnia może prowadzić dla kandydatów poradnictwo obejmujące w szczególności informację o zasadach przyjęć, warunkach nauki i programie kształcenia.
 2. Szkoła może prowadzić:
  1. okresową działalność konsultacyjną, między innymi w formie zajęć praktycznych, kursów, akcji otwartej szkoły.
  2. wstępne badania zainteresowań i uzdolnień kandydatów i na tej podstawie określanie możliwości i celowości wyboru przez kandydata danego kierunku kształcenia.
 3. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły składają podanie wraz z wypełnionym kwestionariuszem.

§ 31
Podstawą rozpoczęcia przez ucznia nauki lub jej kontynuowania jest podpisanie przez rodzica (prawnego opiekuna) umowy zawartej z dyrektorem szkoły.

III. Zasady przyjmowania uczniów. do szkoły.

§32
 1. Wewnątrzszkolny System Oceniania Społecznej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Władysława Szpilmana w Łodzi został uchwalony przez Radę Pedagogiczną Społecznej Szkoły Muzycznej I st. im. Wł. Szpilmana w Łodzi w dniu 31.08.2022 r. oraz przyjęty na posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia Centrum Rozwoju Artystycznego "Maestria" w dniu 01.09.2022 r.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
 3. Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi szkoły.