RODO

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO Dz.U. UE L z 2016 r. nr 119 str. 1), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz
o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od dnia 25 maja 2018 roku.
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: "dane osobowe") jest Społeczna Szkoła Muzyczna
  I stopnia im.Wł.Szpilmana w Łodzi, 94-029 Łódź, ul. Wileńska 22a, reprezentowana przez dyrektora
  Panią Barbarę Weber-Wilczyńską.
 2. Inspektorem Ochrony Danych w Społecznej Szkole Muzycznej I st. im. Wł.Szpilmana w Łodzi jest Pan Janusz Karpiński, tel. 507-6031-080, e-mail: j.c.karpinski@gmail.com
 3. Administrator Danych przetwarza dane osobowe uczniów, rodziców oraz opiekunów prawnych w celu realizacji zadań, wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 650 ze zm.), m.in. realizacji zadań oświatowych, zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w czasie pobytu
  w szkole, umożliwienia uczniom korzystania z pełnej oferty szkoły, a także w związku z utrzymaniem
  i zapewnieniem bezpieczeństwa systemu informatycznego, w którym przetwarzana jest wszelka dokumentacja związana z procesem edukacji.
 4. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody. Podanie danych, wynikających z przepisów prawa jest wymogiem ustawowym. Niepodanie tych danych spowoduje brak możliwości realizacji zadań przez Społeczną Szkołę Muzyczną I stopnia im. Wł. Szpilmana w Łodzi.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych uczniów jest art. 6 ust.1 litery C RODO w zw.
  z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 650 ze zm.), ustawy z dnia
  7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2017 r. poz. 2198 ze zm.), a także aktami wykonawczymi, w tym rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 21 grudnia 2017 r. o sposobie prowadzenia przez publiczne szkoły i placówki artystyczne dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2017 r. poz. 2474 ze zm.), rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 listopada 2017 r. o organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2017 r. poz. 2199 ze zm.).
 6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt. 4 i 5 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Społeczna Szkoła Muzyczna I stopnia im. Wł. Szpilmana w Łodzi.
 7. Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, określonych
  w par. 4, 5, 6, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 8. W przypadku danych osobowych, których przetwarzanie nie wynika wprost z przepisów szczególnych, na przykład wykorzystanie wizerunku uczniów, koniecznym jest wyrażenie przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art.6 ust.1 lit. a RODO.
 9. Dane osobowe uczniów i kandydatów na uczniów przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez rodziców lub opiekunów prawnych uczniów, zgodnie z art. 6 ust.1 lit.a RODO w zw. z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz.U. z 2014 r. poz. 686 ze zm.). Brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych spowoduje niemożność udziału w procesie rekrutacji orazi podjęcia nauki w szkole (konieczność podpisania umowy).
 10. Dane osobowe pracowników pedagogicznych i administracyjnych przetwarzane są na podstawie
  ART . ust.1 lit.c RODO w związku z ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. ze zm.), ustawą z dnia 26 czerwca 1074 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.) oraz aktami wykonawczymi.
 11. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia;
  1. prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  2. prawo do żądania sprostowania danych osobowych - w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  3. prawo żądania usunięcia danych osobowych (tzw. Prawo do bycia zapomnianych), jeżeli przepis prawa nie ogranicza tego uprawnienia, w szczególności w przypadku, gdy:
   1. dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
   2. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
   3. osoba, której dane dotyczą, wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
   4. dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  5. prawo do przenoszenia danych;
  6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 12. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 13. Dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zadań edukacyjnych i wychowawczych realizowanych przez Społeczną Szkołę Muzyczną I stopnia
  im. Wł.Szpilmana w Łodzi, także zadań wyznaczonych przez CEA (w tym kontrole) oraz obowiązków księgowych i podatkowych wynikających z odrębnych przepisów prawa.
 14. Pani / Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 15. Wszelkie informacje i wątpliwości dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych można kierować do Inspektora Ochrony Danych Pana Janusza Karpińskiego:
  1. w formie pisemnej na adres: 94-029 Łódź, ul.Wileńska 22a;
  2. telefonicznie pod numerem: 507-603-080
  3. e-mailowo na adres: j.c.karpinski@gmail.com
 16. Jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.