Oferta

Oferta szkoły

Społeczna Szkoła Muzyczna I stopnia im. Władysława Szpilmana w Łodzi uzyskała wpis do ewidencji szkół artystycznych, prowadzonej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Społeczna Szkoła Muzyczna I st. im. Władysława Szpilmana w Łodzi uzyskała uprawnienia szkoły publicznej.

W szkole pracuje wyłącznie kadra pedagogiczna z uprawnieniami i wyższym wykształceniem, w tym także profesorowie Akademii Muzycznej w Łodzi oraz nauczyciele zatrudnieni w szkołach muzycznych II stopnia.

Zapraszamy do na dzieci i młodzież w wieku od 6 do 16 lat do nauki gry na wybranym instrumencie :
 1. fortepianie,
 2. skrzypcach,
 3. gitarze,
 4. flecie,
 5. klarnecie,
 6. i innych instrumentach.

Szkoła prowadzi Kurs przygotowujący uczniow do egzaminów wstępnych do Szkoły Muzycznej II Stopnia

Oprócz nauki gry na instrumentach, młodzież uczestniczy także w zajęciach zbiorowych, takich, jak : kształcenie słuchu, audycje muzyczne z elementami zasad muzyki, nauki o muzyce i historii muzyki, zespołach instrumentalnych (np. smyczkowych, gitarowych) oraz wokalnych.

Tylko u nas - minimalny wymiar godzinowy zajęć - zgodny z obowiązującymi obecnie w szkolnictwie muzycznym przepisami - może być poszerzony o dodatkowe zajęcia gry na instrumencie - w wymiarze uzgodnionym z rodzicami.

UWAGA ! Tylko u nas Szkoła umożliwia chętnym naukę gry na 2-gim instrumencie.

Społeczna Szkoła Muzyczna I stopnia im. Władysława Szpilmana w Łodzi oferuje naukę w :

 1. Szkole Muzycznej:
  1. cykl 6-letni dla dzieci młodszych ( przyjęcia do klasy I-szej w wieku 6- 10 lat )
  2. cykl 4-letni dla młodzieży ( przyjęcia do klasy I-szej w wieku 11- 16 lat )
 2. Szkole Talentów
  1. dzieci w wieku 3 - 4 lata
  2. dzieci w wieku 5 - 6 lat
Zajęcia przygotowują do podjęcia nauki w szkole muzycznej.

Szkoła oferuje:

 1. indywidualną opiekę nad uczniem,
 2. wspaniałą, życzliwą atmosferę w szkole,
 3. wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną z dużym doświadczeniem,
 4. prowadzenie zajęć zgodnie z wymogami MKiDN - poszerzonych o zajęcia dodatkowe, organizowane tylko przez naszą szkołę - zgodnie z programami autorskimi i w uzgodnieniu z rodzicami,
 5. przygotowanie uczniów do kontynuowania nauki w szkołach muzycznych II st.,
 6. organizowanie imprez typu : koncert, popis, prezentujących osiągnięcia uczniów,
 7. organizowanie i uczestniczenie w przesłuchaniach, festiwalach i konkursach,
 8. organizowanie i uczestniczenie w seminariach z udziałem wybitnych muzyków z kraju i zagranicy,
 9. współdziałanie z samorządem lokalnym,
 10. współpracę z innymi szkołami muzycznymi w kraju,
 11. współpracę z instytucjami na terenie miasta, organizowanie wspólnych imprez.

Programy nauczania :

Szkoła realizuje programy nauczania zgodnie z wymogami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, poszerzone o programy autorskie.

Tylko u nas dzieci uczestniczą - w nieobowiązkowych w innych szkołach muzycznych - zajęciach wokalnych
i instrumentalnych już od pierwszej klasy.

Wszyscy uczniowie uczestniczą w organizowanych przez Szkołę licznych koncertach, konkursach, popisach szkolnych i pozaszkolnych.

Świadectwa szkolne, egzaminy semestralne i końcoworoczne - zgodnie z wymogami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Świadectwa.

 1. Uczniowie uczęszczający na zajęcia do Szkoły Muzycznej - otrzymują świadectwa zgodnie z przepisami obowiązującymi w kraju dotyczącymi szkolnictwa artystycznego - szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej.
 2. Uczniowie uczęszczający na zajęcia do Szkoły Talentów - otrzymują dyplomy ukończenia nauki na danym etapie kształcenia.

Cykle nauczania

CYKL 6-letni ( przyjęcia do kl. I uczniów w wieku 6 - 10 lat) :

Wykaz godzinowy zajęć - wg. wymagań Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (który może być zwiększony o dowolny wymiar godzin w uzgodnieniu z rodzicami) :
 1. Klasy I - III :
  1. zajęcia indywidualne - nauka gry na instrumencie: 2 x w tygodniu po 30 min,
  2. zajęcia zbiorowe - kształcenie słuchu z rytmiką: 2 x w tyg. w wymiarze 3 godz.
  3. zajęcia zespołowe wokalne i instrumentalne: 1 x w tyg. w wymiarze 2 godz.
 2. klasy IV - VI:
  1. zajęcia indywidualne - nauka gry na instrumencie: 2 x w tygodniu po 45 min,
  2. zajęcia zbiorowe - kształcenie słuchu: 2 x w tyg. w wymiarze 2 godz,
  3. zajęcia zbiorowe - audycje muzyczne: 1 x w tyg. w wymiarze 1 godz,
  4. zajęcia zespołowe wokalne i instrumentalne : 1 x w tyg. w wymiarze 2 godz.
  5. dla innych instrumentów poza fortepianem:
   1. fortepian dodatkowy : 1 x w tygodniu w wymiarze 30 min,
   2. akompaniament : 15 min dla ucznia tygodniowo,

CYKL 4-letni ( przyjęcia do kl. I uczniów w wieku 11 - 16 lat):

Wykaz godzinowy zajęć - wg. wymagań Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, (który może być zwiększony o dowolny wymiar godzin w uzgodnieniu z rodzicami) :
 1. Klasy I :
  1. zajęcia indywidualne - nauka gry na instrumencie : 2 x w tygodniu po 45 min,
  2. zajęcia zbiorowe - kształcenie słuchu: 2 x w tyg. w wymiarze 2 godz,
  3. zajęcia zespołowe wokalne i instrumentalne : 1 x w tyg. w wymiarze 2 godz,.
 2. klasy II - IV :
  1. zajęcia indywidualne - nauka gry na instrumencie : 2 x w tygodniu po 45 min,
  2. zajęcia zbiorowe - kształcenie słuchu: 2 x w tyg. w wymiarze 2 godz,
  3. zajęcia zbiorowe - audycje muzyczne : 1 x w tyg. w wymiarze 1 godz,
  4. zajęcia zespołowe wokalne i instrumentalne : 1 x w tyg. w wymiarze 2 godz,.
  5. dla innych instrumentów poza fortepianem:
   1. fortepian dodatkowy : 1 x w tygodniu w wymiarze 30 min,
   2. akompaniament : 15 min dla ucznia tygodniowo.

Typ szkoły: Szkoła prowadzi zajęcia wyłącznie muzyczne, bez pionu ogólnokształcącego.

Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw zimowych i świątecznych określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego w szkołach artystycznych, podawanych przez MKiDN.

"Wychowanie muzyczne
uchodzi za środek wychowawczy
potężniejszy od innych"

Sokrates

Prawie wszystkie dzieci rodzą się z większymi lub mniejszymi zdolnościami muzycznymi.

Szkoła przygotowuje dzieci do przesłuchań wstępnych do Szkoły Muzycznej I Stopnia.

Muzyka działa bezpośrednio na emocjonalną sferę osobowości małego człowieka, kształtuje jego psychikę i wzbogaca życie wewnętrzne. Słuchanie muzyki i gra na instrumentach, nawet w stopniu elementarnym, wprowadza dziecko w różne nastroje, kształtuje wrażliwość emocjonalną, a przez doświadczenia estetyczne wpływa na sposób odczuwania świata oraz rozwój intelektualny.

Dziecko wykazuje zainteresowanie światem dźwięków od najwcześniejszych lat swojego życia. Poszukuje ciekawych brzmień, śpiewa własne melodie, wystukuje rytmy, wykonuje ruchy taneczne do słuchanej muzyki. Potrafi rozpoznać emocje, które niesie ze sobą piosenka lub krótki utwór instrumentalny.

Na zajęciach w Szkole Talentów proponujemy atrakcyjne zabawy muzyczno-ruchowe, improwizujemy na różnych instrumentach dziecięcych. Słuchamy pięknej muzyki, odkrywamy drzemiące w dzieciach zdolności.

Rozwijamy dziecięcą wyobraźnię i wrażliwość.

Celem zajęć jest praca nad rozwojem muzykalności i zdolności muzycznych dzieci, rozwijanie twórczego myślenia oraz przygotowanie do dalszej edukacji muzycznej.

Każde dziecko traktowane jest w sposób indywidualny. Pomagamy pokonywać trudności, doceniamy osiągnięcia.

Rozwój muzyczny dziecka przebiega w bardzo różnym tempie i trudno jest przewidzieć, jaki będzie jego ostateczny rezultat. Ważnym jest, aby umuzykalnienie dziecka rozpocząć jak najwcześniej.

Życzymy, aby wielu uczestników "Szkoły Talentów" kontynuowało później swoją edukację muzyczną w szkole muzycznej I stopnia.

Szkoła prowadzi zajęcia dla uczniów w grupach przedszkolnych.

Szkoła Talentów
 1. dzieci w wieku 3 - 4 lata
 2. dzieci w wieku 5 - 6 lat
Wymiar godzinowy zajęć
 1. rytmika z elementami kształcenia słuchu : 1 x w tyg. w wymiarze 45 min
Dla chetnych:
 1. zajęcia indywidualne - nauka gry na instrumencie : 1 x w tyg. w wymiarze 30 min

Wszystkie dzieci uczestniczą w organizowanych przez Szkołę licznych koncertach, konkursach, popisach szkolnych i pozaszkolnych.

Z A P R A S Z A M Y !!!