Rekrutacja

REGULAMIN REKRUTACJI
w Społecznej Szkole Muzycznej I stopnia
im Władysława Szpilmana w Łodzi
na rok szkolny 2024 / 2025

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz.1082)
 2. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 09 kwietnia 2019 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych szkół do innych (Dz.U..z 2019 r. poz. 686);
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 (Dz.U. 2020 poz.493 z póżn.zm.)
 4. Statut Społecznej Szkoły Muzycznej I st. im.Władysława Szpilmana w Łodzi

§ 1
Ogólne zasady rekrutacji:
 1. Do klasy I SSM I stopnia przyjmuje się uczniów na instrumenty: fortepian, skrzypce, flet, gitara, klarnet.
 2. Ostateczną decyzję w sprawie przyjęcia kandydata do danego cyklu kształcenia podejmuje Dyrektor Szkoły.
 3. Do klasy I SSM I stopnia cyklu sześcioletniego przyjmowane są dzieci w wieku od 6 do 10 lat.
  Dopuszcza się możliwość przyjęcia kandydata, który w danym roku szkolnym kończy 6 lat, jeśli dziecko:
  1. posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
 4. Do klasy I-szej SSM I stopnia cyklu czteroletniego dzieci i młodzież w wieku od 10 do 16 lat.
 5. Kandydaci ubiegający o przyjęcie do szkoły składają wniosek i kwestionariusz elektronicznie lub osobiście u dyrektora szkoły w terminie od dnia 01 marca do dnia 15 maja 2022 r. w pierwszym terminie oraz do dnia 15 września 2022 r. w drugim terminie.
  Do wniosku należy dołączyć:
  1. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w szkole muzycznej I stopnia, wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
 6. Terminy zajęć przygotowawczych do egzaminu wstępnego - ustala dyrektor szkoły. Badanie predyspozycji do kształcenia muzycznego ma miejsce od 15 maja 2022 r. do zakończenia zajęć dydaktycznych w pierwszym terminie oraz od dnia 15 września do 30 września 2022 r. w drugim terminie.
 7. Dyrektor szkoły może zażądać dodatkowo przedłożenia przez kandydata opinii lekarza specjalisty lub wyników badań specjalistycznych
 8. O przyjęciu decyduje badanie predyspozycji do gry na określonym instrumencie oraz badanie uzdolnień muzycznych.
 9. Termin badania predyspozycji muzycznych ustala dyrektor szkoły.
 10. Badanie przydatności do klasy I poprzedzone jest zajęciami przygotowawczymi prowadzonymi przez nauczycieli rytmiki lub teorii muzyki.
 11. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych SSM I st. im. Wł.Szpilmana w Łodzi dyrektor powołuje spośród nauczycieli Komisję Rekrutacyjną.
 12. W skład Komisji wchodzą : dyrektor szkoły oraz nauczyciele przedmiotów ogólno muzycznych i nauczyciele instrumentaliści.
 13. Z przebiegu badania komisja sporządza protokół zawierający listę kandydatów zakwalifikowanych oraz listę kandydatów niezakwalifikowanych.
 14. Dla uczniów zdających do klas wyższych niż pierwsza zakres i treści egzaminów określany jest indywidualnie
 15. Protokoły z przebiegu badania przydatności kandydatów są przechowywane w szkole przez okres kształcenia uczniów w szkole.
 16. Decyzję o przyjęciu kandydata do szkoły podejmuje Dyrektor Szkoły w oparciu o protokół Komisji Rekrutacyjnej z przeprowadzonego badania predyspozycji muzycznych.
 17. Dyrektor ustala limit wolnych miejsc w każdej specjalności.
 18. Lista osób przyjętych jest ustalana w oparciu o wyniki wszystkich części badania przydatności do klas I-szych wszystkich kandydatów danej specjalności.
 19. Do SSM I stopnia zostają przyjęci kandydaci, którzy otrzymali największą ilość punktów w danej specjalności, jednak nie mniej niż 38 punktów w skali 60 punktowej z badania predyspozycji muzycznych.
 20. W przypadku zdawania do wyższej klasy kryteria przyjęć są zgodne z kryteriami oceniania w zakresie poszczególnych przedmiotów, z których zdawany jest egzamin
 21. Listy uczniów przyjętych do szkoły wywieszane są na tablicy ogłoszeń w terminie trzech dni od zakończenia egzaminów wstępnych lub badania przydatności.
 22. Kandydaci, którzy zdali egzamin, a nie zostali przyjęci z powodu braku miejsc znajdują się na liście rezerwowej.
 23. Dyrektor szkoły, w przypadku zaistnienia możliwości dodatkowego przyjęcia do szkoły, powiadamia kandydatów w kolejności wskazanej na liście rezerwowej.
 24. W uzasadnionych przypadkach komisja może wnioskować, po zdaniu odpowiednich egzaminów, o przyjęcie kandydata do klasy wyższej klasy niż pierwsza oraz może zaproponować inny instrument niż określony w podaniu ucznia.
  1. Dla kandydata, o którym mowa w ust.24 przeprowadza się egzamin kwalifikacyjny, który ma na celu sprawdzenie, czy predyspozycje i poziom umiejętności kandydata odpowiadają programowi klasy, do której kandydat ma być przyjęty.
  2. Egzamin kwalifikacyjny obejmuje:
   1. egzamin praktyczny z przygotowanych utworów muzycznych
   2. egzamin z przedmiotów teoretycznych
  3. W celu przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego dyrektor szkoły powołuje komisję kwalifikacyjną, wyznacza jej przewodniczącego oraz określa zadania członków tej komisji.
  4. Do zadań komisji kwalifikacyjnej należy w szczególności sporządzenie protokołu z egzaminu kwalifikacyjnego zawierającego ocenę predyspozycji, poziomu wiedzy i umiejętności kandydata oraz przekazanie protokołu dyrektorowi szkoły.
  5. Dyrektor szkoły na podstawie oceny zawartej w protokole podejmuje decyzję o przyjęciu kandydata do klasy wyższej, niż pierwsza.
 25. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość przechodzenia ucznia z jednej szkoły artystycznej do innej tego samego typu i kierunku kształcenia za zgodą dyrektora szkoły, do której uczeń przechodzi, w ciągu roku szkolnego lub z końcem roku szkolnego, na podstawie świadectwa szkolnego lub przesłuchania przez komisję szkoły, do której uczeń przechodzi.
 26. Różnice programowe z przedmiotów objętych nauką w szkole, do której uczeń przechodzi, są uzupełniane w czasie i według zasad ustalonych przez nauczycieli tych przedmiotów.

§ 2
Cykle nauczania:
Sześcioletni cykl nauczania ( dzieci w wieku od 6-10 lat)
Zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych;
 1. klasy o małej liczbie uczniów;
 2. indywidualizacja kształcenia;
 3. nauka gry na fortepianie, skrzypcach, gitarze, flecie, klarnecie, i innych instrumentach.
 4. przedmioty teorii muzyki: kształcenie słuchu, rytmika, audycje muzyczne oraz zespoły wokalne i instrumentalne.
Czteroletni cykl nauczania ( dzieci i młodzież w wieku od 11 do 16 lat)
 1. nauka gry na wiolonczeli, kontrabasie, harfie, gitarze, akordeonie, flecie, klarnecie, rogu, saksofonie, oboju, fagocie, trąbce, fortepianie, puzonie i perkusji;
 2. przedmioty teorii muzyki - kształcenie słuchu, audycje muzyczne oraz chór, orkiestra i zespoły kameralne.

§ 3

BADANIE PREDYSPOZYCJI I UZDOLNIEŃ MUZYCZNYCH

 1. Test, badający przydatność kandydata do Społecznej Szkoły Muzycznej I st. im.Wł.Szpilmana w Łodzi, zawiera zadania badające następujące obszary:
  1. słuch melodyczny,
  2. słuch harmoniczny,
  3. pamięć muzyczną
  4. poczucie rytmu.
 2. Maksymalna łączna liczba punktów z testu badającego predyspozycje muzyczne kandydatów do SSM I st. w Łodzi dla obu cyklów kształcenia wynosi 60 punków i sumuje się kolejno poszczególnych obszarów badania.
 3. Wyniki badania predyspozycji każdego kandydata w postaci punktów z poszczególnych obszarów badania umieszczane są w protokole indywidualnym oraz zbiorowym.

 1. Słuch melodyczny i harmoniczny
  1. Odtwarzanie pojedynczych dźwięków - powtarzanie głosem po usłyszeniu zagranego dźwięku na klawiaturze lub zaśpiewanego głosem.
  2. Powtarzanie motywów melodyczno-rytmicznych - powtarzanie głosem po uprzednim zagraniu na klawiaturze lub zaśpiewaniu.
  3. Porównywanie melodii (czy zmieniona, czy nie).
  4. Porównywanie akordów (taki sam, inny).
  5. Rozpoznawanie ilości dźwięków (1, 2, dużo) zagranych na klawiaturze harmonicznie (jednocześnie).
  6. Zaśpiewanie ostatniego dźwięku (toniki) melodii zagranej na fortepianie.
  7. Badanie koordynacji ruchowej.

 2. Pamięć muzyczna.
  1. Odszukanie dźwięków w obrębie kwinty - odszukanie na klawiaturze po uprzednim zagraniu i wyznaczeniu zakresu klawiszy.
  2. Prezentacja piosenki :
   1. Pamięć melodii i rytmu.
   2. Pamięć tekstu.
   3. Intonacja.
  Elementy te są oceniane na podstawie zaśpiewanej, dowolnej znanej dziecku piosenki (lub przygotowanej na kursie przygotowawczym).

 3. Poczucie rytmu.
  1. Powtarzanie rytmów - wyklaskanie po uprzednim wyklaskaniu lub wystukaniu.
§ 4
 1. W przypadku, gdy liczba kandydatów, którzy uzyskali taką samą liczbę punktów w badaniu predyspozycji - jest większa, niż liczba miejsc, Komisja Rekrutacyjna szkoły podejmuje decyzję o przyjęciu kandydata w oparciu o dodatkowe kryteria:
  1. wielodzietność rodziny kandydata
  2. niepełnosprawność kandydata
  3. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
  4. objęcie kandydata pieczą zastępczą.
 2. W przypadku braku miejsca na instrument wskazany przez kandydata lub jego rodzica (prawnego opiekuna), Komisja Rekrutacyjna może zaproponować przyjęcie tego kandydata na inny instrument.

§ 5

W uzasadnionych przypadkach, w szczególności przy zmianie miejsca zamieszkania, uczeń może być przyjęty do Społecznej Szkoły Muzycznej I st. im.Wł.Szpilmana w Łodzi w ciągu roku szkolnego.

§ 6

Złożenie kwestionariusza o przyjęcie do Społecznej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Wł.Szpilmana w Łodzi jest równoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem Rekrutacji tejże szkoły.

§ 7

Szkoła prowadzi dla kandydatów nieodpłatne poradnictwo, obejmujące informowanie o warunkach rekrutacji i nauki oraz programie kształcenia.

§ 8

Podczas trwania pandemii COVID-19 i w okresie zamknięcia szkół (lockdown) przyjęcia do klas pierwszych Społecznej Szkoły Muzycznej I st. im.Wl.Szpilmana w Łodzi odbywają się drogą elektroniczną.

§ 9

Regulamin Rekrutacji Społecznej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Wł.Szpilmana w Łodzi został uchwalony przez radę pedagogiczną w dn. 31.08.2022 i wchodzi w życie z dniem uchwalenia.